Xarxes distribuïdes Codi:  M1.509    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes, pautes de disseny, models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb una bona escalabilitat, i l'avaluació de sistemes a escala Internet.

Amunt

El material de referència és un recull d'articles en anglès.

Amunt

 1. Conèixer pautes de disseny de sistemes de gran escala
 2. Conèixer models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb bona escala
 3. Conèixer el funcionament de sistemes distribuïts de gran escala populars


Les competències específiques que es treballaran són:

 • [17] Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia
 • [19] Capacitat de modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts
 • [21] Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis
 • [22] Capacitat per a resoldre la convergència, interoperabilitat i disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, així com la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius

Amunt

Un recull d'articles que tracten les problemàtiques bàsiques, les tècniques i models, i exemples d'aplicacions o sistemes distribuïts a escala Internet i que el professor publicarà a l'aula. Els articles estan organitzats en els següents blocs:

Bloc 1. Sistemes d'emmagatzematge: visió de diversos sistemes distribuïts d'emmagatzematge de dades a gran escala.

Bloc 2. Cloud computing: fonaments d'aquest paradigma de computació.

Bloc 3. Sistemes P2P i volunteer computing: visió dels diferents sistemes que utilitzen recursos no dedicats, aportats pels usuaris, com a part integral de la seva arquitectura.

Bloc 4. Networking: aspectes de gran afectació a les xarxes de gran escala.

Bloc. 5. Miscel·lània: aspectes no contemplats en els blocs anteriors.

Amunt

Amunt

A collection of papers

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Model pendent assignació

 

Amunt