Gestió avançada de projectes Codi:  M1.510    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La gestió de projectes s'ha convertit en una de les competències més demandades per les empreses i una de les disciplines troncals de les professions TIC. I és que pràcticament tots els professionals de les TIC estan implicats en projectes en les organitzacions per les quals treballen, tant si els desenvolupen ells mateixos com si són clients d'un servei o producte de TU subministrat per un proveïdor extern. 

Aquesta matèria aprofundeix, des de la perspectiva del Cap de Projectes, en els conceptes, mètodes i eines necessàries per a la gestió de projectes dins de l'àmbit de les TIC i cobreix tot el cicle de gestió del projecte i les diferents àrees de coneixement que el professional ha de conèixer per gestionar amb èxit un projecte.

També conté una introducció a la gestió de programes, és a dir, a com es gestiona i coordina una col·lecció estructurada de diferents projectes dirigits al mateix objectiu.

La gestió de projectes és un "cos de coneixement" codificat a partir de les "bones pràctiques" de gestió de projectes, recollides en la vida real dels professionals que "fan" projectes. Per aquest motiu, el desenvolupament de l'assignatura és eminentment pràctic i pren com referència casos pràctics reals. Els materials teòrics són només guies de treball i "caixes d'eines" que s'apliquen en la pràctica. Per a aquesta aproximació, usem especialment com a guia el cos metodològic contingut en el Project Management Body of Knowledge, el PMBOK, que s'està convertint en un estàndard de facto dins de la professió.   En aquest vídeo teniu una presentació d'aquesta descripció i de l'assignatura.

L'estudi i la recerca sobre la gestió de projectes és una disciplina científica de l'àmbit de les ciències socials, basada principalment en l'anàlisi de casos. Aquest coneixement teòric complementa l'aproximació empírica que adoptem en l'enfocament del curs.

Amunt

Aquesta assignatura és comuna a diferents plans d'estudi. Recomanem als estudiants  consultar aquesta secció en el programa en el qual estigui matriculat, o consultar-ho amb el seu tutor.

Amunt

L'assignatura proporciona una comprensió i aplicació avançada de les funcions pràctiques del rol de cap, gerent o director de projecte en un projecte de TIC de qualsevol tipus, i per tant té un objectiu professionalitzador. No obstant això, per a aconseguir el domini del rol de cap de projecte, cal complementar aquesta formació amb una pràctica professional de complexitat progressiva i sota supervisió. Tingueu en compte que, en alguns casos, les empreses poden requerir una certificació externa addicional de la pràctica professional.

Amunt

Veure apartat "Informació prèvia a la matrícula"

Amunt

Als estudiants que optin per aquesta assignatura cal recordar que és una de les que es consideren una part essencial i obligatòria del programa i que caldria cursar en el primer semestre del Màster. També es recomana cursar aquest curs abans del curs sobre Direcció  Estratègica de Sistemes i Tecnologies de la Informació (o assignatura equivalent) en els programes en què aquest hi estigui inclòs.

Per participar en el curs, és recomanable tenir formació prèvia equivalent a 5-6 crèdits en les competències bàsiques de gestió de projectes, el cicle complert de gestió i les àrees de coneixement, amb l'enfocament proposat pel PMBOK, o un d'equivalent, i amb una sèrie de treballs pràctics per a facilitar l'adquisició de les habilitats esmentades.

Més específicament, s'exigeix:

 • Comprendre els conceptes bàsics de la gestió de projectes, de la gestió del cicle de vida del projecte i de les àrees de coneixement que ha de desplegar una gestió professional del projecte.
 • Comprendre les fonts metodològiques més importants en relació amb la disciplina i els seus continguts, específicament el PMBOK o un d'equivalent
 • Comprendre els processos bàsics de la gestió del cicle de vida i els principals resultats de cada procés, en particular:
  • Acta de constitució del projecte.
  • Pla integrat de projecte.
  • Informe de progrés o seguiment del projecte.
  • Informe de tancament.
  • Organigrama i matriu RACI.
  • Mapa de les parts interessades.
 • Entendre el "costat humà" de la gestió de projectes i el conjunt de processos, habilitats i destreses implicades.

Cal recordar que part dels materials d'estudi (normalment no més de 20%) i dels  materials de referència poden ser en anglès, de manera que l'estudiant ha de disposar de coneixements suficients d'Anglès a nivell de lectura i comprensió.

Amunt

Objectius

La missió d'aquest curs és que l'alumne adquireixi , des del rol de Cap de Projectes, un domini dels mètodes generals de gestió de qualsevol projecte TIC, que s'ha de completar en cada cas amb les metodologies específiques de producció  (és a dir, d'execució) de qualsevol tipus de productes o serveis de TIC que s'hagin de dissenyar, construir, instal·lar i desplegar i, si s'escau, de la formació adequada en els aspectes legals que són propis en algunes de les professions TIC (per exemple, a Telecomunicacions).

Els objectius més específics són:

 • Consolidar els coneixements bàsics de la gestió de projectes adquirits en la formació acadèmica prèvia i en la pràctica professional, als quals ja hem fet esment  anteriorment, a la secció "Informació prèvia a la matrícula."
 • Ser capaç de produir els diferents resultats que són propi de l'àrea de coneixement "Integració", i que són específics de la funció del cap del projecte.
 • Comprendre l'alineació i la relació permanent dels objectius del projecte amb els objectius de negoci que el client vol aconseguir i dur a terme el projecte per tal d'assolir aquests objectius.
 • Entendre i ser capaç d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de projectes de TIC abans i després de la realització del projecte, incloent la possibilitat de preparar una anàlisi de viabilitat i estimar el retorn de la inversió.
 • Conèixer i ser capaç d'implementar estratègies actives per a gestionar els diferents actors o parts interessades a través del cicle de gestió del projecte.
 • Conèixer i ser capaç de planificar i gestionar els riscos del projecte.
 • Conèixer i ser capaç de planificar i controlar la qualitat de la gestió del projecte, així com les normes comunes de qualitat utilitzats en els productes i serveis TIC.
 • Comprendre en profunditat i ser capaç d'implementar els processos d'execució del projecte, incloent la reunió inicial, els canvis i els informes de problemes oberts i diferents tipus d'informes de seguiment i control.
 • Conèixer i ser capaç d'implementar proactivament els processos de seguiment i control del projecte, fer prediccions i formular propostes sobre el futur desenvolupament del projecte.
 • Conèixer i ser capaç d'implementar els processos i eines per a assegurar el tancament efectiu del projecte en les condicions acordades, inclosa la verificació de les condicions d'acceptació.
 • Conèixer i ser capaç de desplegar en un nivell bàsic els processos  i eines per a la gestió dels contractes i les relacions jurídiques i econòmiques amb clients i contractistes.
 • Comprendre en profunditat i aplicar les habilitats i competències personals per a la gestió de projectes, incloent la comunicació, la motivació, la gestió de personal, la presa de decisions, negociació i resolució de conflictes.
 • Comprendre els continguts bàsics de la gestió del canvi (és a dir, aquelles coses que han d'ocórrer en el client perquè el projecte sigui un èxit, especialment aquells aspectes relacionats amb l'adopció efectiva de la tecnologia per part de l'organització usuària).
 • Conèixer i aplicar les propostes de millora contínua en les pràctiques de la seva organització, o "lliçons apreses" que permetran consolidar el coneixement de l'organització.
 • Conèixer a un nivell bàsic els aspectes i continguts clau de la gestió de programes (program management), és a dir, col·leccions estructurades de projectes que es gestionen al mateix temps o de manera relacionada, per assolir uns objectius globals de l'empresa i reduir els costos de coordinació.
 • Conèixer a un nivell bàsic les metodologies adaptatives de gestió de projectes (en particular, les basades en els conceptes de "àgil" o agile), els seus usos més freqüents i les diferències i complementarietats amb les metodologies predictives o prescriptives tradicionals.

Nota important pels estudiants que han cursat les assignatures del Grau d'Enginyeria Informàtica o d'altres de la UOC. Aparentment, els objectius i continguts del programa coincideixen en part amb els del programa de grau. Les diferències més rellevants son dos:

1) El balanç del continguts i el major o menor èmfassi o profunditat en alguns temes.

2) El punt de vista. A les assignatures de Grau, el punt de vista és el de participant o membre d'un equip de projecte. En el Màster, el punt de vista és el de cap o director de projecte.

 Competències en el Màster en Enginyeria Informàtica

 Des del punt de vista de les competències, aquesta assignatura té un paper central en l'adquisició d'habilitats de lideratge i de gestió comuns a qualsevol tipus de professió pròpia de l'Enginyeria Informàtica i moltes de les competències  generals o transversals del pla d'estudis. Més en concret, al llarg del curs es desenvoluparan les següents habilitats (de les indicades a la memòria del màster):

Competències generals

 • C1. Capacitat per a planificar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • C3. Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • C5. Capacitat per al desenvolupament, la planificació estratègica, la direcció, coordinació tècnica i de gestió financera dels projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • C6. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics en el camp de l'Enginyeria Informàtic a.
 • C8. Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • C9. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica,  la legislació i la deontologia  professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.
 • C10. Capacitat d'aplicar els principis de l'economia i la gestió dels recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les tecnologies de la informació.
 • C11. Capacitat d'aprendre a comunicar (oral i escrit) les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a especialistes i públic no especialitzat d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C12. Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Habilitats en Lideratge i Gestió

 • C13. Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes d'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista  i contextos multidisciplinaris.
 • C14. Capacitat per a planificar l'estratègia, desenvolupament, gestió, coordinació i gestió tècnica i econòmica en les àrees de Ciències de la Computació relacionats amb, entre d'altres:  sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centre o factories de desenvolupament de programari, respectant la correcta aplicació del criteris de qualitat  i mediambiental i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • C15. Capacitat per a la gestió de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, amb garantia de seguretat per a les persones i els béns, la qualitat dels productes i la seva homologació.

Competències en el Màster en Enginyeria de Telecomunicació

Des del punt de vista de les competències, aquest curs té un paper central en l'adquisició d'habilitats de lideratge i de gestió comuns a totes les professions, incloent la d'Enginyers de Telecomunicació.

En concret, les habilitats (de les indicades a la memòria del màster) que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

 • C29. Capacitat per a la integració de tecnologies i sistemes d'Enginyeria de Telecomunicació, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com la bioenginyeria, la conversió fotovoltaica, la nanotecnologia o la telemedicina.
 • C30. Capacitat per a la gestió del desenvolupament, direcció, coordinació i tècnica i financera de tot tipus de projectes: sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicacions, incloent la supervisió i coordinació dels subprojectes de la seva obra annexa: les infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis o nuclis residencials, incloent projectes sobre la llar digital, la infraestructura de telecomunicacions en el transport i el medi ambient, amb les seves instal·lacions de subministrament d'energia i l'avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica.

Amunt

Les unitats d'aprenentatge són les següents:

 • M1. Gestió de projectes. Conceptes bàsics.
 • M2. Els components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement.
 • M3. Iniciació del projecte i els treballs previs.
 • M4. Planificació del projecte.
 • M5. Execució del projecte.
 • M6. Seguiment i control del projecte.
 • M7. Tancament del projecte.
 • M8. El "costat humà" de la gestió de projectes.
 • M9. Gestió de programes.
 • M10. Mètodes adaptatius de gestió de projectes.

Amunt

Gestió de programes XML
Gestió de programes DAISY
Gestió de programes EPUB 2.0
Gestió de programes MOBIPOCKET
Gestió de programes KARAOKE
Gestió de programes HTML5
Gestió de programes PDF

Amunt

Aquesta assignatura té una clara component empírica basada, principalment, en l'estudi de les bones pràctiques de gestió de projectes. Es dóna especial èmfasi en la transposició dels conceptes exposats a la realitat dels projectes. El codi de referència és principalment, però no en exclusiva, el Project Management Bodi of Knowledge.

Entre els recursos del curs, es recomana a l'alumne l'estudi i anàlisi de l'estudi de cas de referència ("Servei de Manteniment Integrat en la FEIGAE"), en paral·lel a l'estudi del material teòric.

En el cas i els materials, l'alumne disposa de la majoria de les plantilles que s'apliquen en els projectes de la vida real, al llarg del cicle de gestió del projecte.

Per passar les diferents pràctiques propostes en el curs, és possible que l'estudiant hagi d'utilitzar algun programari de gestió de projectes al que tingui accés. Tant Microsoft Project Professional, com ProjectLibre (programari lliure), o Gantter (recurs web independent de la plataforma) són eines suficients.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Model pendent assignació

 

Amunt