Treball Final de Màster Codi:  M1.512    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster TFM és un treball obligatori del Màster en Enginyeria de Telecomunicació que s'ha de realitzar per completar els estudis.

El TFM és l'escenari perquè l'estudiant posi en pràctica la integració de les competències, genèrica i específiques adquirides durant el Màster. L'objectiu és la realització d'un treball en concret en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació i les seves aplicacions que mostri la seva capacitat per donar solucions a problemes reals d'enginyeria amb els coneixements adquirits en el conjunt d'assignatures del pla d'estudis.

Així mateix, es busca que l'estudiant pugui anar més enllà i abordar un treball, que sense ser necessàriament de recerca, pugui demostrar la seva capacitat per abordar coneixements addicionals i complementaris als quals ha adquirit en els seus estudis. Aquest coneixement addicional o innovació es podrà buscar en les fonts habituals de coneixement que tenim al nostre abast: la web, revistes especialitzades i llibres.

L'estudiant podrà escollir la temàtica del treball entre l'oferta de diferents àrees temàtiques. L'elecció de l'àrea de TFM defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les quals aprofundirà durant el desenvolupament del mateix. Les places seran assignades pels Estudis en funció de les places disponibles i el nombre de sol·licituds.

 

Amunt

L'assignatura del TFM correspon al treball final que l'estudiant realitza per completar els seus estudis. Per poder matricular-se del TFM es requereix haver superat com a mínim 8 de les 10 assignatures pròpies del màster, així com aquelles siguin necessàries en funció de la temàtica del treball de finalització de màster a desenvolupar.

Amunt

Aquesta assignatura es pot projectar sobre qualsevol dels camps de coneixement estudiats durant el màster, així com en altres nous que l'estudiant pugui proposar sempre que estiguin en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació.

Amunt

A continuació es presenten les diferents àrees de TFM així com els requisits, assignatures recomanades,  prèvies a la matrícula segons l'àrea escollida:
 
 
Àrea TFM
Requisits recomanats
 
Direcció i gestió de les TIC
 

- Gestió avançada de projectes
- Direcció estratègica d'Organitzacions Intensives en SI/TU

 
Electrònica
 
- Instrumentació electrònica
- Microelectrònica
 
Telemàtica
 

- Planificació de xarxes de telecomunicació
- Xarxes distribuïdes
- Xarxes de nova generació

 
Sistemes de comunicació
 

- Disseny de sistemes de comunicació
 
 
Processament de senyal
 
- Processament avançat
 
Comunicacions òptiques
 

- Sistemes de comunicació òptics
 
Tecnologies de radiocomunicació
 
- Sistemes de radionavegació

Tecnologies d'antenes

- Disseny i aplicacions d'antenes

Smart Cities

- Disseny de sistemes de comunicació

Amunt

Abans de procedir a la matrícula del Treball Final de Màster hi ha alguns aspectes a tenir en compte:

-És necessari haver completat tots els complements de formació.
-És necessari haver cursat les assignatures del mòdul d'empresa.
-Aquest mòdul requereix haver superat com a mínim 8 de les 10 assignatures pròpies restants del màster, així com aquelles siguin necessàries en funció de la temàtica del treball de finalització de màster a desenvolupar.

És important que abans de matriuclar el treball final consulteu el Site de treballs finals per informar-vos de les diferents àreses i tutors de TF: https://sites.google.com/uoc.edu/treballfinaldelmdenginyeriatel/home

Per consultar les àrees que s'ofertaran aquest semestre consulteu:

 

ÀREES DE TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM) 
CodiNom àrea de TFM
 M1.517Direcció i gestió de les TIC
M1.518Electrònica
M1.519 Telemàtica
M1.520Sistemes de comunicació
M1.521Processament del senyal
M1.522Comunicacions òptiques
M1.523Tecnolgies de radiocomunicació
M1.526 Tecnologies d'antenes
M1.528Smart Cities

 

Amunt

Competències específiques del Màster que apliquen al Treball Final de Màster
COMPETÈNCIES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE QUE L'ESTUDIANT ADQUIREIX AMB AQUEST MÒDUL
 
[1] Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 
[2] Capacitat per la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 
[3] Capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 
[4] Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'Enginyeria de Telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 
[5] Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria de Telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 
[6] Capacitat per a la direcció general, adreça tècnica i adreça de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 
[7] Capacitat per la posta en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 
[8] Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinars, sent capaços d'integrar coneixements.
 
[9] Capacitat per comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer de Telecomunicació.
 
[10] Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 
[11] Capacitat per saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions- i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 
[12] Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 
[13] Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació.
 
[31] Realització, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.
 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cadascuna de les àrees de TFM i per a cada treball en particular. L'estudiant pactarà els continguts a desenvolupar amb el tutor de TF que li acompanyarà i supervisarà durant el desenvolupament del mateix.

 

Amunt

Amunt

D'una banda, a l'aula de l'assignatura hi ha disponibles materials de suport sobre la gestió i desenvolupament de projectes. Així mateix, cada àrea de TFM disposarà dels recursos addicionals necessaris a la seva aula que seran proporcionats per l'equip docent de cada àrea de TFM.
 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt