Instrumentació electrònica Codi:  M1.600    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El món de la instrumentació canvia de manera molt ràpida gràcies als avançaments tecnològics que permeten dissenyar nous sensors amb capacitats millorades, característiques noves i opcions impensables fa uns anys. Tot això redunda en benefici de tothom ja que permet estendre aquest conjunt de sistemes que poden generar gran quantitats de dades, les quals, utilitzades correctament, poden permetre millorar molts sistemes de gestió, control, etc.

En aquesta assignatura s'introdueix a l'estudiant al món de la instrumentació electrònica, fent un recorregut des de la conversió d'una magnitud física no elèctrica fins a la generació d'algun tipus de resultat, bé sigui un gràfic, un text o una ordre a un sistema de control, passant per la conversió d'analògic a digital i l'adaptació a través d'amplificadors i filtres per deixar les dades a punt per ser tractats mitjançant un microcontrolador o ordinador. Els objectius principals d'aquesta assignatura són, d'una banda, entendre què és un sistema d'instrumentació, de quines parts es compon i quins són els principals sensors, i de l'altra donar una base de criteris bastant àmplia que permeti decidir entre diferents opcions a l'hora de dissenyar un sistema per a una tasca concreta.

Amunt

Instrumentació electrònica és el següent pas a l'assignatura d'Electrònica Digital treballada en el Grau de Tecnologies de Telecomunicació i assignatura obligatòria de la matèria d'Electrònica treballada al Màster.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura suposarà una sòlida base de coneixements per al disseny d'un sistema d'instrumentació, tenint en compte de quines parts es compon i quins són els principals sensors. Aquests coneixements són bàsics i ben valorats per a qualsevol sortida professional en l'àmbit de l'electrònica i les telecomunicacions.

Amunt

Instrumentació electrònica és una assignatura que suposa coneixements bàsics d'anàlisis d'amplificadors operacionals, d'electrònica analògica i electrònica digital.

 

Amunt

Instrumentació electrònica és una assignatura que té els següents prerrequisits:
 • Coneixements bàsics d'anàlisis d'amplificadors operacionals.
 • Electrònica bàsica analògica i digital.
Aquesta assignatura té, a més, el requisit d'haver cursat les següents assignatures:
 • Electrònica Digital.

Amunt

A continuació es presenten les competències específiques que s'han d'obtenir en aquesta assignatura:

 • Capacitat per utilitzar dispositius lògics programables, així com per dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.

 • Capacitat per dissenyar components de comunicacions com per exemple encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.

 • Capacitat per desenvolupar instrumentació electrònica, així com transductors, actuadors i sensors.

 

Quant als objectius a aconseguir, aquests són:

1. Conèixer les aplicacions de mesura i control, i els conceptes sobre el per què ens interessa mesurar variables i com aquestes mesures les podem utilitzar per controlar dispositius.

2. Entendre els conceptes d'amplificació, soroll i filtrat, i saber analitzar circuits amb amplificadors ideals i determinar la seva funció de transferència.

3. Entendre els conceptes de conversió A/D i conversió D/A, freqüència de Nyquist i la seva importància cabdal en els procés de conversió.

4. Saber interpretar les principals característiques donades pels fabricants dels diferents dispositius presentats al llarg de l'assignatura, per tenir criteri a l'hora d'escollir un d'acord amb les nostres necessitats.

5. Poder aplicar a la pràctica els coneixements adquirits. 

Amunt

El temari que es tractarà durant l'assignatura d'Instrumentació electrònica es divideix en els següents grans mòduls:

Descripció d'un sistema d'instrumentació

1. Sistema d'instrumentació electrònica

2. Senyals i variables

3. Errors en la mesura

4. Característiques estàtiques

5. Característiques dinàmiques

6. Propagació d'errors

Sensors

1. Sensors tèrmics

2. Sensors mecànics

Circuits amplificadors

1. Fonaments de l'amplificació

2. Amplificador operacional

3. Circuits bàsics basats en AO

4. Circuits amplificadors amb entrada diferencial

5. Limitacions dels AO

Convertidors analògic-digital i digital-analògic

1. Fonaments de la conversió

2. Conversió analògic-digital

3. Conversió digital-analògic

Amunt

Amunt

Els materials propis de l'assignatura es poden veure complementats per recursos extres que l'equip docent posi a l'abast dels Estudiants ja sigui mitjançant l'ús de l'espai de materials de l'aula o bé mitjançant l'espai de comunicació.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un suspès (3).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt