Ecosistema social media Codi:  M1.650    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Avui dia, la comunicació i la transmissió d'informació van ineludiblement associades a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El concepte social media (mitjans socials) forma part ja de la realitat col·lectiva. Aquests nous mitjans han modificat els paradigmes de comunicació, influint en com ens relacionem, compartim informació, ens informem, o ens comuniquem amb els altres, entre altres coses.

Les dinàmiques que regeixen els mitjans socials fan que la comunicació sigui més dinàmica, flexible i, alhora, més complexa. No obstant això, existeixen nombroses plataformes que s'emmarquen en el concepte de mitjans social i, per tant, aquestes dinàmiques de funcionament varien en cada cas.

Avui dia, la majoria d'activitats i sectors professionals, inclosos els mitjans de comunicació i els periodistes, es veuen abocats a incorporar aquest tipus de plataformes, eines i espais de comunicació en les seves rutines professionals, per a millorar les seves estratègies de comunicació, i també la creació i la difusió de continguts.

Ecosistema Social Media presenta una introducció a les característiques i les particularitats de l'entorn social media i de les principals plataformes o xarxes socials d'actualitat. Durant el curs, es discutiran les funcionalitats de les principals eines i plataformes en aquest àmbit, i també diferents fenòmens distintius de l'entorn, així com la seva repercussió, no només a nivell professional, sinó també social i personal.

Amunt

Ecosistema Social Media és una assignatura obligatòria i té assignats 4 crèdits ETC. Forma part de la matèria Entorn i sistema social media, juntament amb l'assignatura, també obligatòria, Monitoratge i Reputació En línia.

S'aconsella cursar aquesta assignatura a l'inici del programa per a consolidar coneixements bàsics sobre el concepte i l'entorn dels mitjans socials, que permetrà desenvolupar amb eficàcia la resta d'assignatures, de caràcter més pràctic o aplicat.

Amunt

Ecosistema Social Media és una assignatura dirigida a qualsevol persona amb interès per comprendre les característiques distintives de l'entorn dels mitjans socials. Presenta, a més, una formació especialment rellevant per a aquelles persones que es dediquin professionalment a la gestió de plataformes socials o estiguin implicades en el disseny o implementació d'estratègies comunicatives digitals, o en la creació i difusió d'informació i continguts en internet.

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Saber comunicar les pròpies conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competències generals i transversals:
- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.
- Avaluar de forma cuidada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
- Proposar, formular i fer tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.
- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.


Competències específiques:
- Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de mitjans socials.
- Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa pròpia d'entorns social media.
- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisis o detectar noves oportunitats estratègiques.
- Analitzar i emetre informes professionals i/o específics en l'àmbit dels mitjans socials.
- Identificar i contextualitzar el marc jurídic i/o ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió dels mitjans socials.


Resultats d'aprenentatge:
Les competències que aquesta assignatura permet adquirir, estan relacionades amb els següents resultats d'aprenentatge:
- Comprendre la complexitat de la comunicació en xarxa, les singularitats de l'entorn i les principals plataformes socials digitals, així com el seu paper en el sistema comunicatiu i els seus possibles efectes a nivell social i professional.
- Identificar les fonts i recursos útils per a seguir i avaluar l'accés, ús, consum i descobrir noves tendències relatives als mitjans socials.
- Analitzar els diferents àmbits d'aplicació dels mitjans socials.
- Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en l'ús i la pràctica acadèmica i professional dels mitjans socials.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen entorn de les tres Proves d'Avaluació Contínua (PACs) o Reptes a realitzar per l'alumnat. Cada PAC anirà acompanyada de materials d'estudi i recomanacions de lectura d'interès per a la realització del treball. Les PACs són:

- Endinsa't en l'ecosistema social media: compara dues xarxes socials.
En aquest primer repte es proposa a l'alumnat investigar i comparar les característiques de dues xarxes socials diferents. Es recomana triar una xarxa social d'ús habitual i una altra que encara no es conegui del tot bé. Poden ser tant genèriques, com a especialitzades en sectors o temes concrets.

- Analitza bones pràctiques en el teu entorn social media.
En aquest segon repte, es proposa a l'alumnat que identifiqui i analitzi exemples de bones pràctiques en la construcció d'una identitat digital adequada d'acord amb les característiques de l'entorn de mitjans socials actual.

- Observa, reflexiona i debat: què passa en les xarxes socials?
En l'últim repte es proposa a l'alumnat que observi allò que passa en xarxes socials, reflexioni i debati a l'aula sobre alguns dels fenòmens distintius que, avui dia, es produeixen i caracteritzen les xarxes socials.

Amunt

Material Suport
Wiki Ecosistema de mitjans socials Web
Wiki Ecosistema de social media Web
Intercambio de conocimiento en las redes sociales PDF
Las redes sociales PDF
El caso Kuku-Clots a análisis: la estratégia social sin cabeza PDF
Anàlisi de la presència en línia: cas pràctic PDF
Análisis de la presencia en línea: caso práctico PDF
Análisis de la presencia en línea: caso práctico DAISY
Análisis de la presencia en línea: caso práctico EPUB 2.0
Análisis de la presencia en línea: caso práctico MOBIPOCKET
Análisis de la presencia en línea: caso práctico KARAOKE
Análisis de la presencia en línea: caso práctico HTML5
Análisis de la presencia en línea: caso práctico PDF
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials PDF
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials DAISY
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials EPUB 2.0
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials MOBIPOCKET
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials KARAOKE
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials HTML5
Elaboració d'una guia d'estil per a les xarxes socials PDF
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales PDF
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales DAISY
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales EPUB 2.0
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales MOBIPOCKET
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales KARAOKE
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales HTML5
Elaboración de una guía de estilo para redes sociales PDF
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Del node a l'usuari XML
Del node a l'usuari DAISY
Del node a l'usuari EPUB 2.0
Del node a l'usuari MOBIPOCKET
Del node a l'usuari KARAOKE
Del node a l'usuari HTML5
Del node a l'usuari PDF
Del nodo al usuario XML
Del nodo al usuario DAISY
Del nodo al usuario EPUB 2.0
Del nodo al usuario MOBIPOCKET
Del nodo al usuario KARAOKE
Del nodo al usuario HTML5
Del nodo al usuario PDF
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu XML
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu DAISY
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu EPUB 2.0
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu MOBIPOCKET
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu KARAOKE
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu HTML5
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu PDF
Los social media en el ecosistema comunicativo XML
Los social media en el ecosistema comunicativo DAISY
Los social media en el ecosistema comunicativo EPUB 2.0
Los social media en el ecosistema comunicativo MOBIPOCKET
Los social media en el ecosistema comunicativo KARAOKE
Los social media en el ecosistema comunicativo HTML5
Los social media en el ecosistema comunicativo PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Ecosistema Social Media Web
Ecosistema Social Media Web

Amunt

En aquesta assignatura treballarem de la següent manera:

- El professorat informarà l'alumnat a l'aula dels materials d'estudi i recursos disponibles, i també de les Proves d'Avaluació Contínua (PACs) o Reptes a realitzar durant el curs. Aquestes informacions es compartiran a través dels canals habituals: Enunciat de la prova, Tauler o via email.

- L'alumnat haurà de lliurar tres PACs al llarg del curs, els requeriments formals i de contingut de les quals s'especifiquen al Campus Virtual de l'assignatura.

- L'alumnat ha d'entrar al Campus Virtual de l'assignatura amb regularitat (com a mínim tres cops per setmana) per a estar al corrent de les novetats que comuniqui el professorat respecte a les pràctiques en curs. És imprescindible tenir en compte que hi ha activitats amb dates de lliurament intermèdies que es comunicaran a l'aula, i que pot haver-hi canvis durant el període previst per a la realització de cada pràctica, o activitats opcionals que es proposaran durant el semestre. És responsabilitat de l'alumnat estar informat d'aquestes informacions comunicades a l'aula.

- Aquestes activitats requeriran l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en l'assignatura, mitjançant la lectura, l'escolta o el visionat dels missatges del professorat a l'aula i dels materials i recursos proporcionats. No obstant això, cal recordar que es tracta de treballs acadèmics, motiu pel qual han de partir d'una fonamentació teòrica i conceptual sòlida.

- L'argumentació haurà de ser raonada i estar basada en materials de suport de caràcter acadèmic, incloent (però no restringint-se a) els recursos proporcionats pel professorat.

- Els materials que se citin en el treball hauran d'estar correctament citats en el cos del text i referenciats en una secció final (Referències), seguint les normes APA més recents. L'alumnat té a la seva disposició recursos de referència, guies i consells de citació i elaboració de bibliografia, tant a l'aula com a la Biblioteca de la UOC.

- Un cop corregida la PAC, cada alumne/a rebrà feedback específic sobre el seu treball proporcionat del professorat i/o la resta de l'alumnat.

No atendre aquestes exigències tindrà una repercussió negativa en l'avaluació i la qualificació de la pràctica.

A més, el professorat podrà proposar activitats optatives en les quals l'alumnat estarà convidat a participar. Excepte en ocasions puntuals i per motius comunicats amb antelació i de manera clara i inequívoca, les activitats optatives no comptaran per a l'avaluació de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

- Aquesta assignatura només es pot aprovar superant l'avaluació contínua (AC).

- La nota final d'AC es correspondrà amb la nota mitjana de les tres Proves d'Avaluació Contínua (PACs) o Reptes de l'aula.

- Important: només es farà la nota mitjana de les tres PACs i, per tant, es podrà optar a l'aprovat de la EC, en aquells casos en els quals l'alumna/l'alumne hagi lliurat, com a mínim, dos de les tres PACs.

- Si es lliuren dues PACs, una PAC no lliurada comptarà com un D/0 per a la nota mitjana.
- Si no es lliura cap PAC o es lliura només una, no s'optarà a AC i la qualificació final de l'assignatura serà: No presentat.

- Per superar l'assignatura, la nota mitjana de les PACs haurà de ser d'aprovat. Per a fer la mitjana es tindrà en compte la qualificació obtinguda en cada PAC independentment de si estan suspeses o aprovades. De nou, aquests criteris seran aplicable només quan s'hagin lliurat, com a mínim, dos *PECs.

- Aquelles persones que no lliurin una PAC en la data establerta hauran de contactar amb el professorat de l'assignatura al més aviat possible. En cas que el retard es degui a un motiu justificat, hauran de lliurar els justificants corresponents. En funció de la informació rebuda, el professorat valorarà el cas i les opcions de flexibilitat, en cas que siguin aplicable. El retard en el lliurament de les pràctiques podrà repercutir negativament en l'avaluació del treball, o suposar la seva qualificació com No presentat.

La nota final d'avaluació contínua es converteix en la nota final de l'assignatura.

Amunt