Mètrica i avaluació en social media Codi:  M1.657    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els últims anys els mitjans socials s'han convertit en un veritable fenomen comunicatiu. Usuaris, entitats i marques els han incorporat al seu dia a dia amb diferents objectius i finalitat. En aquest context, el mesurament i l'analítica irrompen amb força mostrant la necessitat de desenvolupar i emprar eines específiques per entendre l'abast i dimensió dels fluxos comunicatius que generen.

En Mètrica i analítica en Social Media s'explicarà la importància del mesurament, s'oferirà un repàs per diferents eines i recursos per recopilar dades i s'aprofundirà en l'ús estratègic de l'analítica per millorar els resultats i optimitzar les accions desenvolupades en aquest entorn.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria, té 5 crèdits,  és part de la matèria Social Media Strategy i és complementa amb les dues assignatura de Social Media Strategy: Disseny de el Pla i Execució i Gestió.

En les asignatures d'estratègia es destaca la importància del mesurament i l'anàlisi de les dades des d'un punt de vista estratègic; en aquesta s'aprofundeix des d'una perspectiva reflexiva i pràctica en les opcions disponibles per a fer seguiment de les mètriques registrades en social media. 


Amunt

Aquesta assignatura et dona eines per a complementar qualsevol rol en mitjà social, amb un enfocament en l'anàlisi i seguiment de resultats.

Amunt

Es recomana haver cursat abans:
- Social media strategy: diseño del social media plan
- Social Media Strategy: ejecución y gestión

Amunt

Objectius: 

 • Conèixer els fonaments d'analítica web i en Social Media. 
 • Comprendre la complexitat del mesurament en aquest entorn comunicatiu condicionat per la pròpia diversitat i naturalesa de les xarxes socials existents.
 • Entendre la importància de l'analítica des d'un punt de vista estratègic per a ajustar i optimitzar les accions desenvolupades en social media.
 • Explorar diferents eines de mesura disponibles, el seu abast i la dimensió i significat de les dades que ofereixen.
 • Entendre com es fixa un quadre de comandaments i quin tipus d'informació ha de contenir el reporting.

 

Competències bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals i transversals:

 • Reconèixer i avaluar de forma acurada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
 • Aplicar de forma crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per la millora d'aquestes pràctiques. 

 

Competències específiques:

 • Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i / o explotació de les dades i continguts que circulen en social media.
 • Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i / o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa pròpia d'entorns social media.
 • Analitzar i emetre informes professionals i / o específics en l'àmbit de social media.
 • Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i / o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.


Resultats d'Aprenentatge: 

 

 • Dissenyar i implementar un plan de medició per avaluar projectes acadèmics o professionals.
 • Dissenyar un quadre de comandament i marcar KPIs (Key Performance Indicators) en el seu pla de medició específic per l'entorn social media d'una empresa o institució.
 • Crear models d'avaluació i estratègies IOR (Impact Of Relationship) i ROI (Return On Investment)
 • Dominar els instruments i eines de mesurament de la comunicació en social media. 

 

Amunt

- Analítica Mitjà social.
- Eines de mesurament.
- Quadres de comandament i KPIs: el reporting.
- Models d'avaluació: la monetització i el retorn de la inversió (return investment-*ROI), el mesurament de l'impacte (impact of relationship-*IOR) i altres criteris d'avaluació.

Amunt

Material Suport
Social media Toolkit Web
Toolkit de gènere Web
Com aprofitar els informes estàndard de Google Analytics 4 Audiovisual

Amunt


Amunt

Florido, Miguel Ángel (2019). Curso de Marketing Digital. Anaya Multimedia. 

Gorostiza Esquerdeiro, Iñaki, & Barainca Fontao, Asier. (2016). Google Analytics. Mide y Vencerás. Anaya Multimedia. 

Gorostiza, Iñaki & Barainca Fontao, Asier (2020). Data analytics : mide y vencerás. Anaya Multimedia.

Sandulescu Budea, Alexandra (2020). Fundamentos de métrica digital en Ciencias de la Comunicación :: Editorial UOC - Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya. UOC Editorial. https://www.editorialuoc.cat/fundamentos-de-metrica-digital-en-ciencias-de-la-comunicacion

Amunt

- Metodologies participatives que promoguin capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
- Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
- Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
- Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
- Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Les activitats d'avaluació contínua estan plantejades per afavorir el disseny i aplicació pràctica del plan de mesurament a partir d'un cas concret així com treballar els informes i quadres de comandament en social media.

Aquest exercici s'anirà desenvolupant de forma progressiva al llarg de tres lliuraments o REPTES que representarà un percentatge diferent sobre la nota final:

           REPTE1: 30%
           REPTE2: 40%
           REPTE3: 30%

Cal presentar totes les pràctiques d'avaluació contínua per poder superar l'assignatura.

Amunt