SEO social Codi:  M1.660    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura SEO Social permet aprofundir en la comprensió de l'impacte que una presència ben treballada en els mitjans socials pot tenir sobre el SEO (Search Engine Optimization). Així, d'una banda, es debat el diferent pes que exerceixen les diferents xarxes socials o social media en l'algoritme que aplicar-los motors de cerca i calç pot ser el seu efecte a l'hora d'obtenir un millor posicionament obtingut entre els resultats d'una consulta. Per una altra, s'analitzen les diferents eines que es poden emprar per desenvolupar un pla pràctic de SEO Social. Finalment, s'aborda l'actitud reflexiva necessària per optimitzar resultats seleccionant unes òptimes paraules clau i reorientar l'estratègia a partir de les dades obtingudes.

Amunt

SEO Social és una assignatura optativa que té un caràcter reflexiu i pràctic. És el marc en què reflexionem sobre els reptes actuals de la comunicació en social mitjana i la necessitat d'analitzar i combinar diferents tipus d'accions per optimitzar els resultats assolits.

 


Amunt

Analitzar de forma crítica la importància del SEO Social i l'impacte de les accions en social mitjana en el posicionament.

- Comprendre què és el SEO Social i quins avantatges pot oferir. - Seleccionar les millors paraules clau per contribuir a un millor posicionament.

- Descobrir totes les accions i possibilitats per obtenir el millor SEU Social.

- Ser capaç de dissenyar un pla pràctic de SEO Social.

- Conèixer la importància de la reflexió i el mesurament per reorientar i optimitzar l'estratègia de SEO Social.

competències:

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

CG1- Liderar, organitzar, integrar-se i / o col·laborar de forma activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'aconseguir objectius superiors als quals s'aconseguirien a nivell individual.

CG4- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.

 CT1- Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

 CT3- Dissenyar un pla / projecto i gestionar-ho en un entorn professional o de recerca.

CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social mitjana.

CE5- Formular i / o executar l'estratègia de comunicació en social mitjana que s'adapti als objectius i finalitat fixats, i establir protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.

CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisis o detectar noves oportunitats estratègiques.

Resultats d'aprenentatge: 

  • Comprendre les l imitacions i possibilitats del SEO social.
  • Seleccionar les paraules clau i hashtags i saber identificar el valor dels senyals socials per contribuir a un millor posicionament.
  • Elaborar un pla pràctic de SEO social.

Amunt

1.- Definició, principis i fonaments del SEO Social

       a. L'impacte de la comunicació en social mitjana en el posicionament

       b. Avantatges i beneficis del SEO Social

 

2. Usos i finalitats del SEO Social

   . Dissenyar el pla pràctic de SEO Social

   i. Keywords

  ii. hashtags

   iii. senyals socials


 3. Recursos i pràctiques d'optimització

   a. Claus d'optimització

  b. El mesurament com a eina per a l'optimització

  c. Ajustar-se als continguts

 

 

Amunt

Material Suport
SEO social XML
SEO social DAISY
SEO social EPUB 2.0
SEO social MOBIPOCKET
SEO social XML
SEO social HTML5
SEO social PDF
SEO social OAI-MPH
Les marques a les xarxes socials Audiovisual
Las marcas en las redes sociales Audiovisual
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Estratègies de SEO Social Audiovisual
Estrategias de SEO Social Audiovisual
SEO social XML
SEO social DAISY
SEO social EPUB 2.0
SEO social MOBIPOCKET
SEO social HTML5
SEO social PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt