Pràctiques Codi:  M1.662    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les pràctiques estan fonamentalment orientades a la integració, aprofundiment i aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster en un context professional.
Donat l'enfocament d'aquests estudis, les pràctiques es podran realitzar en diferents entitats, sectors i departaments en què s'emprin els social media de manera estratègica.
Com a llocs de destinació on realitzar les pràctiques es contemplen mitjans, agències de comunicació, gabinets de premsa o departaments d'empreses, institucions o entitats de diferents sectors.
Les pràctiques estaran supervisades per un tutor/a del centre de destí i un tutor/a acadèmic del màster en l'aula.

Amb l'objectiu de donar resposta a les diferents situacions personals i professionals dels estudiants, s'ofereixen dues modalitats de pràctiques:

Modalitat 1: Pràctiques en empreses externes
Els estudiants que optin per aquesta modalitat realitzaran un període d'activitat professional (presencial o virtual) dins del semestre lectiu, en una empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat. Durant l'estada de pràctiques, l'estudiant comptarà amb el suport i orientació d'un tutor extern (que és la persona de referència formalment vinculada a l'empresa o institució on tenen lloc les pràctiques) i també d'un docent expert en l'àrea de coneixement.

Modalitat 2: Pràctiques en entorn virtual col·laboratiu
Els estudiants que optin per aquesta modalitat realitzaran les pràctiques en el marc d'un entorn virtual de la UOC per treballar en un projecte professional real. També es desenvoluparà dins del marc temporal docent de l'assignatura i l'estudiant s'incorporarà a un equip amb el qual interactuarà de manera remota i comptarà en tot moment amb el suport i orientació individual del personal docent (tutor/a professional i acadèmic/a), amb expertesa en l'àmbit professional de les pràctiques.

Amunt

Pràctiques és una assignatura optativa del Màster Universitari Social Media: Gestió i Estratègia i és susceptible de ser reconeguda per una experiència professional demostrable de 2 anys en l'àmbit dels mitjans socials.

Amunt

Per a matricular l'assignatura Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat els 39 crèdits obligatoris del màster o un mínim de 24 crèdits obligatoris i estar en disposició de superar els 15 restants en el semestre acadèmic en què realitzi les pràctiques.

Amunt

Els objectius de l'assignatura persegueixen assolir els resultats d'aprenentatge següents:
- Saber desenvolupar-se i relacionar-se en entorns i amb equips professionals de treball.
- Analitzar críticament una situació per a proposar solucions o adoptar decisions, negociant-les amb la resta de l'equip de treball.
- Aplicar i desenvolupar en entorns professionals els coneixements i habilitats adquirides al llarg del màster.
- Adquirir autonomia i capacitat d'iniciativa per proposar idees i solucions, tot aplicant els coneixements adquirits a situacions reals en el context professional.

Les competències que es treballaran a l'assignatura són:

Bàsiques
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i fer front a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Generals
- Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de manera activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir objectius superiors als que s'aconseguirien a nivell individual.
- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

Transversals
- Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de referència.
- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de mode persuasiu.

Específiques
- Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i/o explotació de les dades i continguts que circulen en social media.
- Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa, pròpia d'entorns social media.
- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.
- Formular i/o executar l'estratègia de comunicació en social media que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació. 
- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
- Analitzar i emetre informes professionals i/o específics en l'àmbit de social media.
- Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i/o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.
- Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús de social media existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social o en el seu estudi o anàlisi.


Amunt

Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Cas real descontextualitzat XML
Cas real descontextualitzat DAISY
Cas real descontextualitzat EPUB 2.0
Cas real descontextualitzat MOBIPOCKET
Cas real descontextualitzat HTML5
Cas real descontextualitzat PDF
Caso real descontextualizado XML
Caso real descontextualizado DAISY
Caso real descontextualizado EPUB 2.0
Caso real descontextualizado MOBIPOCKET
Caso real descontextualizado HTML5
Caso real descontextualizado PDF
Vídeo learning by doing: "Pràctiques virtuals: dona-li al play" _1 Audiovisual
Vídeo learning by doing: "Prácticas virtuales: dale al play"_1 Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt