Direcció estratègica de SI/TI Codi:  M1.731    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El rol de la direcció de sistemes d'informació ha anat canviant al llarg dels últims anys, des d'una visió tècnica i de gestió de la infraestructura d'operacions (el 'cap' del departament de processament de dades) fins a una visió cada vegada més estratègica i d'aportació de valor al negoci. Actualment, el treball del director de sistemes consisteix, en primer lloc, a proporcionar a la resta dels directius la informació que necessiten per gestionar el negoci i, en segon lloc, administrar els sistemes informàtics de l'empresa.

 Quan ens referim a una direcció estratègica volem fer èmfasi en el paper més proactiu i transformador que tenen les tecnologies de la informació en relació al negoci i a la necessitat d'alinear els Sistemes i Tecnologies de la Informació (SI/TI) amb l'estratègia de l'empresa en conjunt. Per la influència i pel volum d'inversió i despesa que ja representen en les empreses, els SI/TU formen part cada vegada més de l'agenda de la direcció general i del comitè de direcció de les empreses. El concepte d'alineament estratègic i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, i consegüentment de l'assignatura, es presenten en el primer mòdul "Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació".

 Actualment, els SI/TI no només serveixen per suportar les operacions del dia a dia, sinó que també permeten a l'empresa relacionar-se de manera diferent amb proveïdors, clients i socis i fer explotar noves oportunitats de negoci. La utilització de la informació i de la tecnologia travessa i pot transformar tota la cadena de valor de l'empresa o de sectors industrials enters. És font d'avantatge competitiu però també de risc estratègic. Els conceptes de cadena de valor, avantatge competitiu i el rol 'dual' dels SI/TI en relació amb l'estratègia de l'empresa són conceptes introduïts per Michael Porter, que presentem en el mòdul 2 "Tecnologies de la Informació i estratègia d'empresa".

 Les tecnologies de la informació permeten suportar i transformar (re-enginyeria) els processos de negoci de l'empresa i les relacions que tenen, dins d'i fora de l'empresa. En els últims anys s'han desenvolupat models d'informació integrats (ERP) i aplicacions que suporten de manera completa els processos de negoci i la Internet ha transformat els models de relació de l'empresa amb el seu entorn. En el mòdul 4, "Tecnologies de la informació i processos de negoci", presentem els conceptes de re-enginyeria de processos i els components i la utilització d'aquests tipus d'aplicacions.

 El paper de les tecnologies ha estat augmentar i accelerar el processament i el tràfic d'informació, posar-ho en valor i transformar-ho en coneixement. Però són la formació i el coneixement els que ho expliquen. La generació, tractament, explotació, difusió i utilització de la informació i el coneixement han aflorat en els últims anys com a disciplines cada vegada més importants per a l'empresa i per al personal de SI/TI. En el mòdul 3 "Gestió de la informació i el coneixement en l'empresa", presentem els conceptes bàsics d'aquestes disciplines en relació amb l'adreça de SI/TI.

L'aplicació més rellevant i coneguda de la direcció estratègica de SI/TI és el pla estratègic de SI/TI. En el pla estratègic es produeix l'alineament amb les prioritats de negoci de l'empresa, es defineixen els models d'informació i tecnologia que estaran vigents en l'organització per molts anys i s'estableixen les prioritats d'inversió en tecnologia. En el mòdul 5, "Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació" s'estableixen els conceptes i continguts del pla i un marc metodològic per abordar-ho. També es proposa un cas pràctic complet de Planificació Estratègica, com a il·lustració per als estudiants i també com a context de treball per a algunes proves i pràctiques.

No obstant això, l'èxit o fracàs del pla i, en conjunt, de la direcció estratègica de SI/TI té a veure, en sentit ampli, amb aspectes de l'organització, la relació del departament de SI/TU amb el conjunt de l'empresa i la manera de distribuir i proveir els serveis (juntament amb aspectes culturals i de gestió de les persones, que no tractem en aquesta assignatura). En el mòdul 6, " Transformació de la Funció Informàtica", introduïm els temes de l'organització i distribució els processos de SI/TI dins de l'empresa i les formes de provisió de serveis, inclosa l'externalització o outsourcing.

 

Amunt

Aquesta assignatura es comuna a diferents plans d'estudis. Recomanem l'estudiant la consulta d'aquesta secció al Pla dels estudis dels que estigui matriculat, o la consulta amb el seu tutor.

Nota important pels estudiants que hagin cursat el Grau d'Enginyeria Informàtica a la UOC: Una part dels materials de l'assignatura son coincidents amb materials que s'han fet servir al Grau. La diferència principal és que al Màster varien les activitats i el nivell d'aprofundiment en diferents matèries, a través de materials específics.

Amunt

L'assignatura aspira a proporcionar una comprensió avançada així com instruments per a l'ús estratègic dels sistemes d'informació en l'empresa, la seva relació amb els processos de negoci, la planificació estratègica i l'organització de la funció informàtica. Per tant, resulta útil per a la relació amb els clients i usuaris dels diferents departaments de l'empresa, per a l'exercici progressiu de funcions directives dins dels departaments d'informàtica i per a la consultoria en l'àmbit dels sistemes d'informació.

Amunt

Tenint en compte que amb aquesta assignatura es pretén adquirir un "mestratge" en el domini de la direcció de les TIC i, en particular, en l'aportació de les TIC al negoci, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat en un nivell bàsic amb els continguts de l'organització i el funcionament de les empreses i de la funció i els departaments TIC, o, si escau, realitzi els complements de formació que se li ofereixen.

Més en concret, els coneixements recomanables són els següents:

Organització de l'empresa i dels seus processos de gestió més importants.
Fonaments de sistemes d'informació
Integració de sistemes d'informació.
Direcció funcional dels sistemes d'informació.
Gestió de projectes.

Així mateix, com la metodologia de treball està basada en l'estudi i la realització de casos pràctics i la cerca autònoma d'informació, és convenient que l'estudiant estigui familiaritzat amb aquestes tècniques i competències: cerca de fonts d'informació, anàlisi d'informació quantitativa i qualitativa, capacitat de síntesi i obtenció de conclusions, capacitats de comunicació escrita.

Finalment, aquesta matèria inevitablement requereix el maneig a nivell de comprensió i lectura de la llengua anglesa, ja que una part dels materials de referència, així com les fonts de cerca són sovint textos en anglès.

Amunt

Veure si us plau l'apartat anterior de "Coneixements previs"


Amunt

Objectius

En acabar l'estudi de l'assignatura, els estudiants hauran de ser capaços de comprendre els conceptes bàsics de l'estratègia d'empresa i el paper que tenen els SI/TI en l'assoliment dels objectius del negoci i, en particular:

 1. Entendre el concepte d'alineament estratègic dels SI/TI i els temes principals de la direcció estratègica de SI/TI, en particular, l'evolució del rol de la direcció d'informàtica i el paper de la direcció general i el comitè de direcció en la definició de les estratègies de sistemes i tecnologies.
 2. Entendre els conceptes principals d'estratègia d'empresa, tal com han estat exposats per Michael Porter i altres autors: la cadena de valor, les estratègies competitives i l'atractiu d'un mercat; el rol doble de la tecnologia (alhora font d'avantatge i de risc competitiu) i particularment d'Internet.
 3. Comprendre el funcionament operatiu de la cadena de valor mitjançant la gestió dels processos de negoci i la utilització de la tecnologia per a suportar i transformar els processos, el concepte de reenginyeria i les noves aplicacions de gestió per processos.
 4. Comprendre les estratègies, les polítiques, els processos i les eines principals de la gestió de la informació i el coneixement en l'empresa, i el valor de la informació com a actiu estratègic principal de les empreses en l'entorn competitiu actual.
 5. Entendre el procés i continguts de la planificació estratègica de SI/TI i disposar d'una aproximació metodològica per a emprendre-la en l'empresa.
 6. Comprendre l'evolució i transformació de la funció informàtica en l'empresa, els factors que l'han produïda i les formes que adopta, tant pel que fa al negoci com pel que fa a la relació amb proveïdors i socis.

 

Competències

Per als estudiants del Master en Enginyeria Informàtica les competències a treballar i adquirir són les següents:

 

Competències Generals

C2. Capacitat per la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

C5. Capacitat per l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació, gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'Enginyeria en Informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.

C6. Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

C7. Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

C8. Capacitat per l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.

C9. Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'Enginyer en Informàtica.

C10. Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

C11. Capacitat per saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

C12. Posseir habilitats per l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

 

Competències en Direcció i gestió

C13. Capacitat per la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

C14. Capacitat per la planificació estratègia, elaboració, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'Enginyeria Informàtica relacionats, entre unes altres: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambiental i en entorns de treball multidisciplinaris.

C15. Capacitat per la direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat dels productes i la seva homologació.

 

Master en Aplicacions Multimèdia

C1. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

C5. Capacitat per planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes d'àmbit multimèdia.

C6. Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.

C7. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC i en la societat xarxa.

 

Master en Seguretat Informàtica

En aquesta assignatura es treballen tant competències bàsiques i generals, competències transversals a tots els estudis i matèries i un conjunt de competències específiques.

 

Competències bàsiques i generals

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit i autònom.

 

Competències transversals

CT2. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals a l'entorn de les TIC.

CT3. Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.

CT4. Capacitat d'aprenentatge autònom consultant informació.

CT7. Ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'àmbit tecnològic.

 

Competències específiques

CE46. Capacitat per a l'adreça de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

CE47. Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos amplis i multidisciplinaris.

CE48. Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, adreça, coordinació i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre uns altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.

 

Amunt

Mòdul 1: Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 2: Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa. 

Mòdul 3: Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació. 

Mòdul 4: Transformació de la Funció Informàtica.

Mòdul 5. Direcció estratègica de la infrastructura tecnològica i les operacions

Mòdul 6. Innovació: Models de negoci bassats en les TIC.

Cas Pràctic: El Pla Estratègic de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona.

Cas Pràctc: El cas DEFSA (no figura a l'aula; es lliurarà durant el curs).

 

 

Amunt

Material Suport
El pla estratègic de sistemes d'informació de l'Ajuntament de Barcelona. Cas pràctic PDF
Direcció estratègica de sistemes d'informació (Vídeos) Audiovisual
La revisió del Pla Director de Sistemes d'Informació de la UOC (Entrevista: Emili Rubió, Clara Beleña i Daniel Caballé) Audiovisual
Introducció al business intelligence i big data PDF

Amunt

 1. El material de referència que consta de sis capítols que serà la referència on consultar els continguts teòrics de l'assignatura disponible tant en format PDF com web.
 2. La documentació d'un cas pràctic que servirà de context per a realitzar les activitats de l'assignatura.
 3. Addicionalment, durant el decurs del semestre, els estudiants rebran informació sobre els coneixements i materials que han de treballar en profunditat, així com de les proves que han de lliurar per mostrar l'assoliment de cada competència, a través de les Guies d'Estudi.
 4. Altres materials complementaris que eventualment el consultor pot anar proporcionant a través de l'aula

Amunt

Linda Applegate; Robert Austin; Debora Soule (2008). Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (8a. edició revisada). McGraw Hill-Irwin.

James O'Brien; George Marakas (2010). Management Information Systems (10a edició). Pearson.

Kenneth Laudon; Jane Laudon (2011). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall.

John Ward; Joe Peppard (2002). Strategic Planning for Information Systems (3a edició). Wiley.

Stephen Alter (2002). Information Systems: The Foundations of E-Business. Prentice Hall.

Donald A. Marchand; Thomas H. Davenport; Tim Dickson (2000). Mastering Information Management. Financial Times - Prentice Hall.

Robert D. Austin; Richard L. Nolan; Shannon O'Donnell (2009). The Adventures of an IT Leader. Harvard Business Press.

Michael Porter (1985). Competitive Advantage. The Free Press.

Rafael Andreu; Joan Ricart; Josep Valor (1966). Estrategia y Sistemas de Información (2a edició). McGraw Hill.

José Ramón Rodríguez (2014). Usos Estratégicos de las TIC. Oberta Publishing.

José Ramón Rodríguez (2015). Planificación y Dirección Estratégica de Sistemas de Información. Oberta Publishing.

 

Recursos web

www.aisnet.org

www.cio.com

www.gartner.com (enllaç directe des de l'aula)

www.itwhitepapers.com

www.cionet.com/about/cionet-spain

També es recomana la consulta del blog dels estudis on sovint es publiquen entrades relacionades amb la disciplina i la pràctica de la direcció de sistemes d'informació.

www.informatica.blogs.edu/category/direccion-de-las-tic

 

Amunt

La disciplina de la direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació en l'empresa i, en particular, el concepte d'alineament estratègic en què es basa tota l'assignatura són temes relativament nous. Encara que es poden establir models conceptuals i en alguns casos teories elaborades i consolidades amb el temps, no és possible establir una aproximació similar a  la de les disciplines fonamentals (matemàtiques o física per exemple), ni tampoc l'aproximació tècnica o tecnològica d'altres disciplines (l'anàlisi o la construcció d'aplicacions, per exemple). Es relaciona més amb l'aproximació empírica pròpia d'algunes ciències socials i, en particular, amb la gestió d'empreses. Per això a la metodologia d'aprenentatge tindrà un paper important l'estudi de casos.

La metodologia d'aprenentatge consistirà en l'estudi dels continguts dels materials i de qualsevol altre material que es consideri oportú (articles i casos de referència per exemple).

Com en moltes altres, en aquesta assignatura el nivell d'assimilació dels conceptes que li són propis depèn molt de la realització continuada de les activitats i exercicis inclosos en els materials o proposats per part del consultor. Per aquest motiu és molt important tant la realització d'algunes de les activitats proposades en cada mòdul com la reflexió pròpia a partir d'experiències professionals relacionades amb l'assignatura que hàgiu pogut tenir. Complementat, si fa falta, per les preguntes i/o comentaris dirigits al consultor i/o la comunitat virtual de l'assignatura.

La pauta d'estudi recomanada consisteix doncs a estudiar cada mòdul, fer les activitats recomanades, reflexionar sobre experiències pròpies relacionades amb els conceptes estudiats i mantenir-se en contacte suficient amb el consultor, i amb la resta de companys, amb la finalitat de compartir tots aquests resultats (especialment a través dels debats proposats pel consultor)

Aquest aprenentatge estarà guiat per un seguit de Guies d'Estudi (GES) que es distribueixen al llarg del semestre segons la temporització que s'especifica a l'apartat de Dates Clau. Estaran disponibles al calendari de l'aula en les dates convingudes. És, doncs, fonamental fer una lectura curosa de les GES.

Igualment, l'apartat de Dates Clau especifica les dates clau relatives a les activitats avaluables (PAC i pràctiques) i els enunciats i solucions d'aquestes activitats. De la mateixa manera, A aquest apartat, trobareu la distribució de temps recomanada per a l'estudi dels mòduls.

Aquesta dinàmica d'aprenentatge comporta un ús intensiu del fòrum de l'aula, on tenen lloc els debats plantejats pel consultor i on s'han de plantejar les qüestions i comentaris adreçats al consultor i/o a la resta de companys.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En principi, totes les activitats, tant  les PAC com les pràctiques i els debats són obligatòries, amb les excepcions que es comenten a continuació

L'avaluació continuada està formada per diferents activitats que combinades s'orienten a l'aprenentatge i reflexió dels coneixements bàsics de la direcció d'estratègies de les TI/SI i al desenvolupament de les habilitats i actitud implicades a través de l'aplicació pràctica. En aquestes activitats es posen en joc les competències descrites anteriorment.

Així doncs, aquesta assignatura consta de:

 • Dues PAC, relacionades amb els coneixements teòrics i la seva aplicació pràctica i la reflexió sobre experiències professionals.
 • Dues pràctiques (PRA), on s'apliquen a un cas concret els coneixements i habilitats relacionats amb la direcció estratègica de sistemes d'informació.

La primera PAC (PAC1) es desenvolupa a l'inici del semestre i conceptualment s'associa a la part inicial de l'assignatura: els fonaments de la direcció estratègica de sistemes i els usos estratègics de les TIC. La segona PAC (PAC2) conceptualment s'associa a la definició i millora/reenginyeria de processos de negoci.

El Cas Pràctic es composa en dos lliuraments (PRA1 i PRA2) que abastaran normalment els mòduls centrals de l'assignatura, i que es poden basar en la cas pràctic que es dona com referència als materials o eventualment un altre cas preparat ad hoc.

El seguiment correcte de l'avaluació continuada compromet l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i original i, tal i com s'estableix a les pautes d'aquest Pla Docent, fent referència molt clara a qualsevol font d'informació que s'utilitzi per a la seva resolució (materials  de l'assignatura, bibliografia, pàgines web, etc.). Així, a la solució de cada una de les proves, cal citar clarament les fonts d'informació que s'hagin fet servir. En el cas que es detecti còpia de materials de companys, d'internet o de material bibliogràfic la prova serà avaluada amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, la reincidència en l'incompliment d'aquest compromís pot comportar que no es permeti a l'estudiant superar cap altra assignatura mitjançant l'avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

 

Sistema de qualificació de les proves

 • Nota de lliurament de PAC i Pràctiques: Qualitativa (A, B, C+, C-, D). Les PAC tenen un pes del 40% sobre la qualificació final de l'assignatura. Les PRA tenen un pes del 60% sobre la qualificació final. La nota mínima de les PRA ha de ser un 4.
 • Nota final d'AC: Qualitativa + Quantitativa (sense decimals).
  • o   A = 9/ 10
  • o   B = 7/ 8
  • o   C+ = 5/ 6
  • o   C- = 3/ 4
  • o   D = 0 1/ 2
  • o   NP - 0 
 • Nota final de Pràctica: Quantitativa. La nota mínima de les Pràctiques per aprovar l'assignatura és un 4.
 • Nota final d'Assignatura: Quantitativa, amb un decimal.

Els debats de l'assignatura seran obligatoris quan el consultor ho indiqui explícitament.

Criteris d'avaluació de les proves

APROVAT

1) Ha estudiat, comprèn el cas i les qüestions a resoldre.

2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici.

3) Presenta correctament, sense faltes d'ortografia i/o redacció.

 

NOTABLE

1) Ha estudiat, comprèn el cas i les qüestions a resoldre.

2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici.

3) Presenta correctament, sense faltes d'ortografia i/o redacció.

4) Sap relacionar el tema amb altres temes de l'assignatura i obtenir conclusions.

5) Aplica la teoria i el cas a experiències concretes del seu treball i/o vida real.

6) Presentació i redacció de qualitat.

 

EXCEL·LENT

1) Ha estudiat, comprèn el cas i les qüestions a resoldre.

2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici.

3) Presenta correctament, sense faltes d'ortografia i/o redacció.

4) Sap relacionar el tema amb altres temes de l'assignatura i obtenir conclusions.

5) Aplica la teoria i el cas a experiències concretes del seu treball i/o vida real.

6) Presentació i redacció de qualitat.

7) Realitza aportacions noves i creatives o aporta solucions innovadores.

8) Mostra sentit crític amb rigor i evidències.

A més d'aquests criteris generals es poden afegir altres criteris específics per a avaluar alguna de les competències generals o específiques al llarg del semestre. Si això fos així, s'informarà als estudiants en els enunciats de les proves o en les guies d'estudi.

 

Amunt

La qualificació final es forma de la següent manera:

1)      Les PAC (PAC1 + PAC2) tenen un pes del 40% sobre el conjunt de la nota final.

2)      Les PRA (PRA1 + PRA2) tenen un pes del 60% de la nota final.

Es obligatori obtenir una nota mínima de 4 (C-) en cada PRA per poder aprovar l'assignatura.

Al llarg del semestre es poden desenvolupar debats (obligatoris o opcionals). El grau de participació als debats proposats pot matisar la qualificació de les proves al llarg del semestre a judici del consultor.

Amunt

Durant tot el semestre, el consultor proporcionarà retorn dels progressos dels estudiants a través de diferents mitjans:

 • Publicació de les solucions de les proves. Quan una prova no tingui una solució única, es publicaran uns comentaris o guies de solució o varies solucions que puguin ser correctes.
 • Publicació dels exercicis dels estudiants més destacats, en part o en la seva totalitat.
 • Comunicació individual a estudiants en risc de no superar l'assignatura, segons la seva evolució.
 • Comunicació individual a estudiants destacats.

En tot cas, l'estudiant té dret a sol·licitar un retorn individual al  consultor de l'assignatura, tant de seva evolució durant el semestre com del grau d'assoliment de cada prova individual. Pel fet de ser una avaluació individual i continuada, s'ha de fer aquesta petició després de cada prova sobre la que tingueu dubtes o necessitats d'aclariment i no esperar a les qualificacions finals.

Així mateix, l'estudiant pot adreçar-se al professor responsable acadèmic de l'assignatura, sempre que consideri que el retorn que ha rebut no hagi estat satisfactori.

Amunt