Fonaments de ciberseguretat Codi:  M1.770    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'assignatura de Fonaments de ciberseguretat s'assenten i ordenen les bases de la ciberseguretat fent un repàs dels riscos, vulnerabilitats i amenaces als que estan exposats els sistemes informàtics, identificant i analitzant els sistemes de prevenció, protecció i detecció d'atacs que es poden utilizar avui en dia, i estudiant els algoritmes criptogràfics que són la base de molts mecanismes de seguretat. Es tracta d'una assignatura inicial i d'anivellament, que dóna una visió global de la ciberseguretat, però que alhora reforça molt la visió pràctica i d'anàlisi crític de les tecnologies de seguretat i privacitat per els sistemes d'informació i comunicació.

L'assignatura s'estructura al voltant d'unes activitats que tenen un component teòric i pràctic, permeten d'aquesta manera que l'estudiant comprengui millor els problemes reals que sorgeixen en la implementació i desplegament de sistemes de seguretat.

Amunt

L'assignatura és obligatòria i és una de les tres assignatures del mòdul fonaments del Màster Universitari en Ciberseguretat i Privadesa, juntament amb Privadesa, i Legislació i Protecció de Dades.

Amunt

Per fer el seguiment d'aquesta assignatura cal tenir els coneixements bàsics d'un enginyer informàtic. En particular, cal tenir els coneixaments bàsics de matemàtiques, d'arquitectures i sistemes operatius, de xarxes, i de programació.

Amunt

Requeriments Informàtics
Per resoldre les activitats pràctiques d'aquesta assignatura, cal que disposeu d'un ordinador que pugui executar de forma fluida màquines virtuals a VirtualBox.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són els següents:

 • Identificar, examinar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic.
 • Avaluar els sistemes de prevenció i protecció d'atacs.
 • Comprendre el funcionament dels sistemes criptogràfics, i validar la seva implantació en diferents sistemes.
 • Dissenyar solucions integrals apropiades en escenaris complexos que combinin les tècniques i contramesures conegudes per a la prevenció, detecció i dissuasió d'atacs
 • Comprendre, configurar, i gestionar eines per a l'administració i protecció de xarxes cablejades i sense fils, i la gestió d'alertes de seguretat.
 • Conèixer i saber desplegar els diferents sistemes de detecció d'intrusions.

Els objectius assenyalats estan vinculats a les competències del Màster següents:
Competències bàsiques i generals:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Analitzar i sintetitzar les propietats de seguretat i privadesa d'un sistema.
 • CG2- Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per resoldre problemes de ciberseguridad en entorns nous o poc coneguts.
 • CG3- Buscar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.


 Competències transversals:

 •  CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació, i d'aprenentatge autònom a partir de la cerca i selecció efectiva d'informació
 •  CT3- Comprensió de textos acadèmics i professionals complexes escrits en anglès en l'àmbit tècnic.


 Competències específiques:

 • CE2- Analitzar i aplicar les tècniques bàsiques de prevenció, protecció i detecció d'atacs a un sistema informàtic.
 • CE3- Avaluar i prendre les decisions més adequades quant a la selecció i ús d'eines i tecnologies del mercat en l'àmbit de la ciberseguridad i la privadesa.
 • CE6- Identificar, examinar i avaluar els principals riscos d'un domini informàtic i dissenyar estratègies per gestionar-los.
 • CE8- Analitzar la implementació i desplegament de solucions criptogràfiques per validar el seu funcionament

Amunt

L'assignatura es desenvolupa al voltant de les següents activitats i resultats d'aprenentage:
1) Riscos, vulnerabilitats i amenaces

 • Identificar, examinar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic.
 • Avaluar els sistemes de prevenció i protecció d'atacs.
 • Comprendre, configurar, i gestionar eines per a l'administració i protecció de xarxes cablejades i sense fils, i la gestió d'alertes de seguretat.
 • Avaluar els sistemes de prevenció i protecció d'atacs.
 • Què és núvol?, quin tipus de núvols podem trobar i com protegir-los?


2) Criptografia

 • Comprendre el funcionament dels sistemes criptogràfics, i validar la seva implantació en diferents sistemes.
 • Conèixer les deficiències dels sistemes criptogràfics.
 • Principals eines i aplicacions de la criptografia.


3) Atacs

 • Quin és el camí per fer un hacking?
 • Mecanismes i eines per fer un reconeixement de l'objectiu.
 • Identificació de serveis actius.
 • Identificar quins tipus d'atacs ens podem trobar.
 • Com mantenir l'accés i no revelar la intrusió.
 • Mecanismes, funcionament, atacs i cracking en el Wireless.


4) Mesures de ciberdefensa

 • Avaluar els sistemes de prevenció i protecció d'atacs.
 • Dissenyar solucions integrals apropiades en escenaris complexos que combinin les tècniques i contramedidas conegudes per a la prevenció, protecció i dissuasió d'atacs.
 • Dissenyar solucions integrals apropiades en escenaris complexos que combinin les tècniques i contramedidas conegudes per a la detecció i dissuasió d'atacs.
 • Conèixer i saber desplegar els diferents solucions de detecció d'intrusions.


Amunt

Material Suport
Seguretat en Xarxes de Computadors PDF
Criptografia PDF
Introducció a les vulnerabilitats XML
Introducció a les vulnerabilitats DAISY
Introducció a les vulnerabilitats EPUB 2.0
Introducció a les vulnerabilitats MOBIPOCKET
Introducció a les vulnerabilitats HTML5
Introducció a les vulnerabilitats PDF
Introducció a les ciberamenaces XML
Introducció a les ciberamenaces DAISY
Introducció a les ciberamenaces EPUB 2.0
Introducció a les ciberamenaces MOBIPOCKET
Introducció a les ciberamenaces HTML5
Introducció a les ciberamenaces PDF
Atacs contra les xarxes TCP/IP PDF

Amunt

L'estudi de l'assignatura gira fonamentalment entorn als conceptes següents: 

 • Estudi del material de l'assignatura (mòduls didàctics, articles, manuals, documentació web i els recursos de biblioteca que us indiquem). 
 • Estudi d'altres materials complementaris que es poden subministrar a través dels diferents espais de l'aula.
 • Realització dels reptes de l'assignatura. Els reptes poden tenir tant una vessant teòrica com pràctica.

El seguiment actiu dels espais de comunicació de l'aula (Tauler d'Anuncis i Fòrums) és de primordial interès, allí es plantejaran dubtes, es donaran respostes i es tractaran temes i aspectes relacionats amb la matèria d'estudi.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60 %

PS = 40 %

Notes mínimes:

· PS = 4

Amunt

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consta de quatre reptes a realitzar de manera individual que cobreixen el temari següent:

Repte 1: Riscos, vulnerabilitats i amenaces

Repte 2: Criptografia

Repte 3: Atacs

Repte 4: Mesures de ciberdefensa

Els reptes 3 i 4 tenen un fort component pràctic. L'estudiantat disposarà d'una aula de laboratori com a suport per a aquests reptes.

El seguiment correcte de l'assignatura compromet a l'estudiantat a realitzar les activitats proposades segons les indicacions que figuren en el seu enunciat i en aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una qualificació de suspens (D). D'altra banda, i a criteri de la Universitat, l'incompliment d'aquesta obligació serà comunicat a la gestió dels Estudis, a fi d'avaluar si s'autoritza l'estudiant a aprovar qualsevol altra matèria mitjançant una avaluació contínua al semestre en curs o els següents.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a través de la realització i entrega dels reptes proposats al llarg del semestre, i una prova de síntesi (PS) al final del semestre.

El càlcul de la nota de l'AC es realitza ponderant cadascuna de les activitats de la manera següent:

Activitats de caràcter més aviat teòric (30% de la nota de l'AC)

 • Repte 1: 50%
 • Repte 2: 50%

Activitats de caràcter més aviat pràctic (70% de la nota de l'AC)

 • Repte 3: 50%
 • Repte 4: 50%
L'apartat Model d'avaluació conté informació important sobre notes mínimes, i la ponderació de l'AC i de la PS per al càlcul de la nota final.


A més, és important destacar:

 • Aquelles persones que hagin lliurat com a molt 1 activitat tindran com a nota final de l'AC un No presentat.
 • Si la nota final és diferent a No presentat, les activitats no lliurades es puntuen amb 0.

Amunt

El Professor Docent Col·laborador (PDC) us guiarà i orientarà a través del Tauler d'Anuncis de l'aula perquè pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint als Fòrums de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.

El PDC també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació continuada, revisarà totes les activitats i, en cas que sigui necessari, comentarà de manera qualitativa a nivell grupal o individual la resolució. Els comentaris rebuts us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Així doncs, en el context de l'assignatura, l'equip docent podrà fer dos tipus de retorn sobre les activitats avaluables realitzades pels estudiants:
 • Retorn a nivell de grup: Consisteix en la publicació dels errors més freqüentment realitzats per l'estudiantat. Aquest tipus de retorn només es realitzarà en cas de ser pertinent, i una vegada l'equip docent hagi finalitzat el procés de correcció.
 • Retorn individualitzat: Consisteix en la realització de comentaris individuals als lliuraments realitzats per l'estudiantat. S'ha de fer sempre a aquell estudiantat que, en funció de la seva evolució, incorri en risc de no superar l'assignatura. Es pot fer mitjançant la bústia personal o l'eina de lliurament de les activitats un cop l'equip docent hagi finalitzat el procés de correcció. Pel que fa al retorn individualitzat, és important destacar que qualsevol estudiant ho pot sol·licitar, tant pel que fa a l'evolució del semestre com després de cada activitat. Es recomana fer aquesta petició després de cada activitat sobre la qual es tinguin dubtes o necessitats d'aclariment, i no esperar a les qualificacions finals. En el procés de revisió hi pot participar l'equip docent complet (PDC i professor responsable de l'assignatura (PRA)).

Amunt