Sistemes de Blockchain Codi:  M1.775    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Blockchain està demostrant ser una tecnologia disruptiva que promet habilitar nous serveis descentralitzats eliminant intermediaris i apoderant als usuaris en moltes àrees diferents com la banca, les cadenes de subministrament o la identitat digital. En l'assignatura Sistemes de blockchain s'estudia tant el funcionament bàsic de la tecnologia blockchain, com les aplicacions que poden tenir aquests sistemes. Entre els continguts d'aquesta assignatura destaquen l'estudi de les tecnologies més populars de blockchain, com Bitcoin i Ethereum; el treball amb sistemes de blockchain permissionades; i el desenvolupament de contractes intel·ligents (smart contracts). A més, en aquesta assignatura també es repassen alguns casos d'ús i projectes empresarials representatius que pretenen revolucionar el seu sector basant les seves propostes en blockchain.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que forma part de l'Especialitat de tecnologies juntament amb les assignatures Seguretat del programari i Arquitectures i protocols de seguretat.

Amunt

L'Especialitat de tecnologies, de la qual forma part aquesta assignatura, treballa competències necessàries per a perfils professionals capaços de dissenyar nous sistemes i serveis que tractin amb dades sensibles, confidencials o privades. Més concretament, aquesta assignatura permet obtenir coneixements propis de camps professionals relacionats amb el desenvolupament i la consultoria de sistemes basats en blockchain.

Amunt

Bàsicament, en les activitats d'aquesta assignatura es farà servir Python, JavaScript, i el llenguatge Solidity per programar smart contracts per Ethereum. No cal conèixer concretament aquests llenguatges de programació per poder cursar l'assignatura. No obstant això, cal tenir coneixements de programació amb algun llenguatge modern (com ara Java o algun altre llenguatge de programació orientada a objectes) per poder aprendre la forma bàsica d'operar amb els llenguatges que es faran servir en l'assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura té una component pràctica important per la què es necessita un ordinador relativament modern amb connexió a Internet en el qual es disposi de permisos per instal·lar aplicacions.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:
 • Comprendre el funcionament de la tecnologia blockchain, les seves fortaleses i les seves limitacions.
 • Determinar la idoneïtat d'integrar un sistema de blockchain en un projecte complex.
 • Avaluar de manera crítica el potencial disruptiu de la blockchain i el seu encaix juntament amb altres tecnologies.
 • Conèixer les eines i els procediments per a operar amb criptomonedes.
 • Dissenyar i implementar contractes intel·ligents i aplicacions descentralitzades.
A continuació es llisten les competències bàsiques i generals, les competències transversals, i les competències específiques d'aquesta assignatura.

Competències bàsiques i generals:
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Analitzar i sintetitzar les propietats de seguretat i privadesa d'un sistema.
 • CG3- Cercar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.
Competències transversals:
 • CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació, i d'aprenentatge autònom a partir de la recerca i selecció efectiva d'informació.
 • CT2- Expressar-se de forma escrita de forma adequada al context acadèmic i professional.
 • CT3- Comprensió de textos acadèmics i professionals complexos escrits en anglès en l'àmbit tècnic.
Competències específiques:
 • CE3- Avaluar i prendre les decisions més adequades pel que fa a la selecció i ús d'eines i tecnologies del mercat en l'àmbit de la ciberseguretat i la privadesa.
 • CE7- Formular i desenvolupar solucions integrals i innovadores en l'àmbit de la ciberseguretat i privadesa, tenint en compte les dinàmiques de transformació i les tendències tecnològiques.

Amunt

Els continguts que s'estudien en aquesta assignatura són:
 • Fonaments de tecnologia blockchain.
 • Estudi de la tecnologia de Bitcoin.
 • Estudi de la tecnologia d’Ethereum.
 • Estudi de tecnologia de blockchain permisionada.
 • Desenvolupament de contractes intel·ligents (smart contracts).
 • Estudi de casos d'ús de blockchain.

Amunt

Material Suport
Casos d'ús de blockchain Audiovisual
Introducció a la tecnologia blockchain i a les criptomonedes Audiovisual
Eines per a smart contracts i DApps Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura se segueix una metodologia d'aprenentatge basat en problemes, on es plantegen activitats de caràcter teòric o pràctic que serveixen de base perquè l'estudiantat aprengui fent (learning by doing). D'aquesta manera, l'estudiantat segueix un aprenentatge indagatiu en què, de forma activa i amb el suport dels recursos d'aprenentatge que es recomanen a l'aula, haurà de dur a terme un procés de treball autònom, experimentant i investigant, per poder arribar a la resolució de les activitats que es plantegen.

D'altra banda, és important el seguiment actiu dels espais de l'aula (Tauler d'Anuncis, Fòrums) on el personal docent de l'assignatura dona indicacions importants; on l'estudiantat pot plantejar dubtes que poden ser resolts tant per altres estudiants o pel personal docent col·laborador (PDC); i on es tracten altres temes relacionats amb els continguts del curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60 %

PS = 40 %

Notes mínimes:

· PS = 4

.

Amunt

L'avaluació continuada (AC) dins aquesta assignatura es compon de diversos reptes de caràcter teòric i pràctic.

En aquest semestre es proposa la realització i resolució de 4 reptes amb el pes següent dins de la nota de l'AC:

Activitats de caràcter més aviat teòric (40% de la nota de l'AC)

     PAC 1: 50%
     PAC 2: 50%

Activitats de caràcter més aviat pràctic (60% de la nota de l'AC)

     PR 1: 50%
     PR 2: 50%

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant el seguiment de l'avaluació continuada (AC) i la realització d'una prova de síntesi (PS) a final de curs.
L'apartat Model d'avaluació conté informació important sobre les notes mínimes i la ponderació de l'AC i de la PS per al càlcul de la nota final.

Algunes consideracions importants per al càlcul de la nota final són:
 • El fet de lliurar alguna activitat implica que s'obtindrà una nota final. Així doncs, la valoració de “No presentat” només s'obtindrà si no es lliura cap activitat ni teòrica ni pràctica. En altres casos, en no lliurar alguna de les activitats, l'estudiant serà qualificat a l'activitat no lliurada amb un suspens (D/0).
 • A més de les notes obtingudes a les activitats, també es tindrà en compte per a la nota final de l'assignatura, la participació de l'estudiantat amb aportacions constructives als Fòrums o en altres activitats grupals proposades durant el semestre, com ara debats o correccions d'activitats .
 • El seguiment correcte de l'assignatura compromet a l'estudiantat a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació continuada s'avaluarà amb una D. Per aquest motiu no es permet enviar, en cap cas, a altres estudiants la resolució de l'activitat durant el període de lliurament. D'altra banda, i sempre a criteri dels estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no es permeti a l'infractor/a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

El personal docent col·laborador (PDC) us guiarà i orientarà a través del Tauler d'Anuncis de l'aula per a què pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint en els Fòrums de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia personal. El PDC també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les activitats lliurades i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i/o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Amunt