Treball final de màster Codi:  M1.779    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Treball Final de Màster (TFM) té com a objectiu que l'estudiant realitzi la implantació d'un sistema, un desenvolupament d'una aplicació, o una anàlisi de seguretat d'un sistema basat en les tecnologies de la informació i de les comunicacions. En el Treball Final de Màster es posaran en pràctica i s'aprofundirà en les competències generals del màster mitjançant l'elaboració d'un treball escrit. Així mateix, durant l'elaboració d'aquest treball s'intentarà fomentar el desenvolupament de competències similars a les de la pràctica professional o científica. Cal ressaltar que es farà especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la planificació, seguiment, recerca d'informació, habilitats comunicatives, el seu impacte en el món real, anàlisi econòmica, etc. Finalment, és important destacar que en funció de la temàtica del Treball Final de Màster, l'estudiant aprofundirà els seus coneixements en les competències relacionades.

Amunt

Per poder matricular-se del TFM, caldrà que l'estudiant hagi superat al menys 30 crèdits ECTS del programa. També, abans de poder matricular-se, caldrà que l'estudiant segueixi el procediment indicat a Secretaria per pre-inscriure un TFM concret i hagi estat acceptat en una de les àrees que s'ofereixen.

Les àrees de TFM que s'ofereixen són les següents:
 • Sistemes de gestió de la seguretat de la informació
 • Anàlisi forense
 • Seguretat en aplicacions web
 • Seguretat en xarxes i sistemes
 • Sistemes de blockchain
 • Protocols criptogràfics i aplicacions de seguretat
 • Privadesa
 • Seguretat empresarial
 • Anàlisi de dades
 • Seguretat en la IoT

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura de TFM és que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg del màster. El TFM podrà enfocar-se de dues maneres: (1) resolent una problemàtica típica de l'àmbit empresarial relacionada amb la seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions, o (2) enfrontant-se a un problema obert en l'àmbit de la investigació. És important que abans de començar el TFM, l'estudiant ja hagi acordat amb el responsable de l'àrea quina temàtica tractarà i quin tipus de treball es desenvoluparà. De les dues formes, el TFM possibilita que els estudiants adquireixin la maduresa i la perícia necessària per desenvolupar-se professionalment amb garanties.

Els resultats esperats del treball són:
 • Demostrar comprensió detallada en un àmbit especialitzat dins de la seguretat de la informació.
 • Saber analitzar diferents alternatives i triar la més adequada, justificant la seva elecció.
 • Saber avaluar i discutir decisions preses, ja sigui per un mateix o per altres.
 • Elaborar i defensar un document que sintetitzi un treball original en l'àmbit de la seguretat de la informació.
 • Saber transmetre de forma eficient i eficaç les parts més importants d'un contingut voluminós a diferents audiències.
Per les seves particularitats, en el TFM es consoliden les competències que els estudiants hauran adquirit al llarg dels cursos anteriors. A continuació es concreten les competències que es treballen durant el TFM.

Competències bàsiques i generals
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Analitzar i sintetitzar les propietats de seguretat i privacitat d'un sistema.
 • CG2- Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes de ciberseguretat en entorns nous o poc coneguts.
 • CG3- Cercar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.
Competències transversals
 • CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació, i d'aprenentatge autònom a partir de la recerca i selecció efectiva d'informació.
 • CT2- Expressar-se de forma escrita de forma adequada al context acadèmic i professional.
 • CT3- Comprensió de textos acadèmics i professionals complexos escrits en anglès en l'àmbit tècnic.
Competències específiques
 • CE1- Exercir professionalment de forma responsable i honesta, actuant d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals en l'entorn de la seguretat i privacitat de dades.
 • CE2- Analitzar i aplicar les tècniques bàsiques de prevenció, protecció i detecció d'atacs a un sistema informàtic.
 • CE3- Avaluar i prendre les decisions més adequades pel que fa a la selecció i ús d'eines i tecnologies del mercat en l'àmbit de la ciberseguretat i la privacitat.
 • CE4- Desenvolupar, integrar, i avaluar tècniques informàtiques que permetin aplicar els principis de privacitat i protecció de dades des del disseny i per defecte que exigeix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) als sistemes, serveis i aplicacions que tractin amb dades personals.
 • CE5- Aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat de sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la protecció de les dades personals, la propietat intel·lectual, la llei dels serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, així com el dret penal.
 • CE6- Identificar, examinar i avaluar els principals riscos d'un domini informàtic i dissenyar estratègies per gestionar-los.
 • CE7- Formular i desenvolupar solucions integrals i innovadores en l'àmbit de la ciberseguretat i privacitat, tenint en compte les dinàmiques de transformació i les tendències tecnològiques.
 • CE8- Analitzar la implementació i desplegament de solucions criptogràfiques per validar el seu funcionament.
 • CE9- Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original realitzat individualment, consistent en un projecte integral de ciberseguretat i privacitat de naturalesa professional o d'investigació, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Amunt

El contingut del TFM dependrà en gran mesura de la temàtica concreta del projecte, i cada projecte podrà donar lloc a un resultat de tipus diferent. A continuació es llisten alguns exemples de projectes que es poden realitzar:
 • Disseny i implementació d'un sistema de seguretat perimetral per a un sistema informàtic.
 • Anàlisi de les vulnerabilitats d'un sistema informàtic i descripció de contramesures.
 • Desenvolupament d'un sistema de control d'accés per un servei web.
 • Desenvolupament d'una web de comerç electrònic.
 • Elaboració d'una auditoria de seguretat.

Amunt

Material Suport
Formal Proof. Understanding writing and evaluating proofs PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Mètodes d'investigació quantitativa Web
El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF
Academic Writing I: Planning a Scientific Paper from Qualitative Data Audiovisual
Presenting your research PDF
Publishing research PDF
Writing scientific papers PDF
Validesa PDF

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cadascuna de les àrees de TFM i per a cada treball en particular.

Amunt

L'assignatura de TFM només es pot superar a través de l'avaluació contínua. En aquesta assignatura, el tutor del TFM avaluarà el treball continuat de l'estudiant al llarg del semestre a través de lliuraments parcials. La quantitat de lliuraments parcials, l'abast de cadascun d'ells, i les dates de lliurament, seran designades pel tutor del TFM. A la fi del semestre, si el director considera que el treball és de qualitat, llavors el treball serà revisat i avaluat per un tribunal.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El tutor del TFM farà un seguiment dels lliuraments parcials proposats. És important destacar que la millora continua del treball és un aspecte rellevant en aquesta assignatura. Per tant, aquests lliuraments parcials seran avaluats pel tutor i tindran un cert pes en la nota final. Un dels aspectes que es valorarà serà que l'alumne tingui en compte les indicacions del seu tutor i que implementi els canvis suggerits en cada lliurament parcial.

Segons com hagi estat el treball de l'alumne durant el transcurs del TFM i tenint en compte el resultat final, el tutor podrà decidir si l'alumne pot presentar el TFM davant del tribunal.

Amunt

L'avaluació final del TFM consta de dues parts:
 • Avaluació dels lliuraments parcials feta pel tutor del treball (40% de la nota). Més detalls sobre els lliuraments parcials en l’apartat d’Avaluació continuada.
 • Avaluació del lliurament final feta per un tribunal de tres membres (60% de la nota).

El lliurament final engloba la feina feta al llarg del curs a través de:
 • Memòria del treball.
 • Producte obtingut en la realització del projecte.
 • Presentació virtual.

Els principals criteris d'avaluació del TFM són:

Comprensió del problema i proposta de solució
 • Anàlisi correcta de les dades i de les solucions existents
 • Estudi d'alternatives
 • Identificació dels requeriments de la solució
 • Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica
Metodologia de treball
 • Planificació de les tasques
 • Organització temporal
 • Establiment i compliment de metes
Desenvolupament de la feina
 • Capacitat de reacció a imprevistos respecte la planificació inicial
 • Grau d'innovació o millora respecte a les solucions existents
 • Compliment dels objectius proposats
 • Qualitat i grau de satisfacció de la feina realitzada
Actitud de l'estudiant
 • Grau d'autonomia: creativitat i iniciativa
 • Consideració dels comentaris del tutor
 • Motivació i implicació personal: interès per aprendre/innovar
Memòria
 • Estructura
 • Redacció i estil (claredat argumental, correcció lingüística i lèxica)
Resultats
 • Contribucions del TFM (anàlisi, disseny i implementació)
 • Resultats obtinguts i conclusions
Presentació i defensa
 • Vídeo de presentació clar i concís
 • Demostració de la funcionalitat del producte (si n'hi ha)
 • Respostes coherents i argumentades a les preguntes del tribunal

Amunt

El professor col·laborador us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula perquè pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint al Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal. El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà tots els lliuraments i comentarà de forma qualitativa a nivell individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Amunt