Fonaments de l'assessorament i la interv. psicopedagògica Codi:  M1.850    :  5
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


Amunt

En el marc d'aquest Màster, es considera que el psicopedagog/a és el professional capacitat per a l'orientació, l'assessorament i la intervenció psicoeducativa destinades a promoure el desenvolupament integral de la persona, en el seu vessant individual i social, i el desenvolupament òptim dels processos d'aprenentatge individuals i grupals en el marc de la millora de la realitat educativa.

Aquesta activitat professional es pot portar a terme des de posicions laborals diverses, entre les quals en aquesta assignatura n'abordem tres: a) Com un assessor-formador de mestres/professors; b) Com un director de l'àrea de formació d'una empresa; i c) Com un director de serveis formatius per a la comunitat.

Amunt

Les persones que no provinguin de l'àmbit educatiu (és a dir, qualsevol estudiant que no provingui de magisteri, psicopedagogia, psicologia, pedagogia, d'educació social) hauran de cursar tres complements de formació.

Amunt

Les competències que es desenvoluparan amb el treball de l'assignatura són les següents:

CE1. Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint en compte diferents metodologies i considerant les singularitats del context formal, sociocomunitari i laboral on es produeix l'activitat.
CE4. Assessorar i orientar els professionals de l'educació, així com els agents dels contextos socioeducatiu i laboral, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.
CE5. Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions o col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per evitar situacions de risc.
CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CT1-Utilitzar les TIC de manera crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.

L'estudiant en finalitzar aquesta matèria haurà de ser capaç de:

1. Dominar teòricament els principals conceptes relacionats amb la intervenció psicopedagògica i l'assessorament en qualsevol dels àmbits en els quals el psicopedagog pugui exercir.
2. Identificar els elements que li permetran al professional exercir la pràctica psicopedagògica en processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans.
3. Aplicar aquests coneixements de la intervenció psicopedagògica i l'assessorament a casos reals.
4. Identificar situacions problemàtiques i saber proposar estratègies d'acompanyament i formació per dur a terme processos de canvi i millora amb èxit.
5. Dissenyar de forma fonamentada, intervencions psicopedagògiques en relació amb una situació o problemàtica detectada a un context específic.
6. Definir i proposar accions de millora i prevenció a partir de les intervencions psicopedagògiques realitzades.

Amunt


* Principis d'intervenció i assessorament psicoeducatiu.
* Models d'intervenció en la formació de persones: El model de construcció de coneixement, el model de desenvolupament competencial, el model de desenvolupament de la identitat professional.
* Els contextos en l'assessorament psicopedagògic: Model per a l'anàlisi de contextos d'assessorament i condicions implicades.
* Els processos d'intervenció i assessorament psicopedagògic.
* Els resultats de l'assessorament psicopedagògic.
* Ús de les tecnologies per facilitar la pràctica psicopedagògica.

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació formal (volum I) PDF
La pràctica psicopedagògica en educació no formal (volum II) PDF
Video expert cas 2. Xavier Àvila (Martorell) Audiovisual
Video expert cas 1. Ramón Carulla (Tàrrega) Audiovisual
Video expert cas 3. Entrevistes a Igualada Audiovisual
Models d'orientació educativa i intervenció psicoeducativa PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Ús no sexista de la llengua Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

L'assignatura inclourà tres tipus de materials didàctics:

1. Materials de contingut acadèmic elaborats per la UOC.
2. Materials de consulta. Articles acadèmics i documents de referència.
3. Casos: Fonts primàries i secundàries d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt