Noves mirades de la psicopedagogia Codi:  M1.851    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Noves mirades de la Psicopedagogia pretén situar (o resituar) algunes qüestions que es troben directament vinculades a la transformació de la psicopedagogia. La idea fonamental de l'assignatura és convidar els estudiants a obrir la seva mirada, a ampliar la perspectiva per tal d'oferir preguntes i interrogar, (i potser trobar algunes repostes). Tal vegada es tracti de dislocar una determinada perspectiva ja sabuda per molts i marcada per determinats prejudicis sobre què cal fer en el camp de l'educació i des de la posició de psicopedagog. El camp de l'educació és molt ampli i no són vàlides fòrmules predeterminades que apliquem com si fossim "expenedors/es de serveis". 

Amunt

L'assignatura Noves mirades de la Psicopedagogia vol ser un espai de reflexió sobre les praxis educatives amb les quals el psicopedagog haurà de treballar. Què és educar?, malgrat que es tracta d'una pregunta que al llarg dels segles molts pensadors s'han fet, pensem que segueix essent necessari que cada generació de professionals  la repeteixi i intenti trobar les seves respostes. L'assignatura esdevé un espai de pensament que la que vincula amb la resta de matèries del Màster.

Amunt

No són necessaris coneixements previs específics.

Amunt

CB3 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CE1- Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzaciones, tenint en compte les diferents metodologies i considerant les singulatitats de context formal, sociosanitari i laboral on es produeix l'activitat.

CE2-Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, sociocomunitari i laboral

CE7-Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com a soci-comunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Amunt

1. Enfocaments. Subjectivitat, dependència i autonomia

2. Actes. Educar, acompanyar, estar present

3. Paraules. Categories sobre l'acte educatiu

4. Per a què serveixen els professors?

5. Què cal aprendre avui per viure en societat?

6. Noves i velles idees sobre la persona que aprèn

7. Escenografies per a una pràctica educativa

8. Polítiques d'in/exclusió i discapacitat

Amunt

Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Noves mirades de la psicopedagogia II. Eixos, territoris i accions PDF

Amunt

PAC

      MATERIALS

1

 • Cantet, A. (director). (2008). La clase [Película]. Haut et Court.
 • Bárcena, F. (2021). En la casa del deseo. Prefacio a una filosofía de la educación. Márgenes Revista De Educación De La Universidad De Málaga, 2(1), 181-190.
 • Catta, T. y Scappaticci, M. (2017). El malestar del estudiante adolescente de sus profesores y de sus padres. Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, 29, 93-100.
 • Cerutti, P. y Lopardo, C. (2019). Transferencia. Una herramienta para pensar las escenas escolares. Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente, 33, 45-51.
 • Fandiño, R. y Rodríguez, V. (2021). Ser adolescente ¿Transición o destino? Barcelona: UOC (Capítulo X: Acompañando adolescentes)

2

 • Planella, J. [Jordi]. (2022). Nuevas miradas de la psicopedagogía II [recurso de aprendizaje]. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Platero, R. L. [Raquel Lucas]. (2013, 21 de febrero). Interseccionalidad, cuerpos y sexualidades en la encrucijada [vídeo en línea]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kPS4zChAkow

3

 • Planella, J. [Jordi]. (2022). Nuevas miradas de la psicopedagogía II [recurso de aprendizaje]. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
 • Nuria Tria. Etnografía de la Hiperactividad. Encuentros y desencuentros en un instituto de secundaria. Barcelona: Editorial UOC, 2019.
 • FILMIN: Mommy, 2014, (Xavier Dolan) 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt