Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica Codi:  M1.853    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica té com a objectiu que els estudiants, com a futurs professionals de la psicopedagogia, siguin capaços de generar les evidències necessàries per avaluar i comunicar els resultats de les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral.

D'aquesta manera, l'assignatura ofereix una aproximació general als procediments que serveixen per recollir i organitzar les dades (quantitatives i qualitatives) obtingudes en el context del treball de camp d'una investigació, una introducció a les diferents estratègies disponibles per analitzar, avaluar i presentar els resultats, així com una revisió de l'estructura bàsica de l'informe d'investigació i els aspectes ètics i formals a tenir en compte per comunicar les evidències obtingudes.

L'assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir de l'elaboració del seu propi informe d'investigació.

Amunt

Tant Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica com Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica són assignatures obligatòries del programa de Màster Universitari en Psicopedagogia que és necessari superar per poder desenvolupar el Treball Final de Màster (TFM). Totes dues assignatures introdueixen els estudiants a algunes qüestions bàsiques i pràctiques en relació al paper de la recerca com a eina per al desenvolupament de la seva pràctica professional en el context de la intervenció educativa, fixant especialment l'atenció en el disseny d'un projecte d'investigació i l'elaboració d'un informe de resultats.

Tenint en compte el vessant aplicat de la recerca en el context de la Psicopedagogia, aquestes dues assignatures es proposen que els estudiants siguin capaços de reconèixer la importància de les evidències per orientar les seves decisions professionals, no només en el moment de la planificació i fonamentació d'intervencions educatives, sinó també en l'avaluació dels resultats obtinguts una vegada han estat portades a terme.

En aquest sentit, es proposen capacitar als estudiants per dissenyar projectes d'investigació al servei de la intervenció educativa, tenint en compte algunes qüestions importants com són el desenvolupament de la pregunta d'investigació, l'elecció de la metodologia més adequada per donar-hi resposta i la planificació del treball de camp. Així mateix, es proposen que els estudiants siguin capaços d'elaborar informes d'investigació que serveixin per presentar els resultats de la intervenció educativa, tenint en compte algunes qüestions importants com són la recollida i l'organització de les dades, l'obtenció d'evidències a partir de l'anàlisi de les dades recollides en el treball de camp i l'avaluació i presentació d'aquestes evidències.

Amunt

La intervenció educativa forma part de la pràctica habitual de molts professionals que, als seus respectius àmbits específics d'actuació, es proposen planificar i implementar accions que condueixin a la millora de les oportunitats a la vida de les persones, ja sigui a l'àmbit de l'educació formal, a l'àmbit sòcio-comunitari o a l'àmbit laboral.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura introductòria als processos d'investigació aplicada a l'àmbit sòcio-educatiu, no s'espera que l'alumnat tingui coneixements previs consolidats sobre la temàtica. Tot i això, s'espera que l'alumnat tingui un coneixement profund sobre les diferents tendències, teories i/o marcs conceptuals que condicionen la seva activitat professional, tant a l'àmbit formal, com en el sòcio-comunitari i laboral.

AmuntObjectius d'aprenentatge generals

 • Comprendre i llegir críticament els materials de l'assignatura.
 • Organitzar la informació pertinent en el context de l'assignatura i redactar-la de manera clara i intel·ligible.
 • Ser autònom en el procés d'aprenentatge, combinant les fonts recomanades amb la capacitat per trobar d'altres i explorar nous camins.
 • Desenvolupar la capacitat de ser crític, amb el treball personal i el dels altres.

Objectius específics

 • Definir i portar a la pràctica els procediments necessaris per recollir i organitzar les dades obtingudes en el treball de camp d'una investigació.
 • Conèixer i aplicar les estratègies necessàries per analitzar, avaluar i presentar els resultats d'una intervenció educativa.
 • Identificar els elements claus d'un informe d'investigació, així com els aspectes ètics i formals que han de ser tinguts en compte, per convertir-lo en una eina de comunicació de les evidències obtingudes.

Competències

 

 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT2. Dissenyar i elaborar documents escrits específics de l'àmbit professional de la psicopedagogia (informes, projectes, valoracions, avaluacions, ...).
 • CE6. Dur a terme una recerca sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.
 • CE7. Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com del soci-comunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.


Amunt

Aquesta assignatura compta amb un material específic per proporcionar als estudiants una visió de conjunt sobre el procés d'investigació en les ciències socials i com, en el cas particular de la intervenció educativa, aquest procés pot ser d'utilitat per generar les evidències necessàries que permetin orientar la pràctica professional dels psicopedagogs. En aquest sentit, aquest manual de referència bàsica parteix de la necessitat que els psicopedagogs siguin capaços de desenvolupar processos de recerca aplicada en els seus àmbits d'intervenció i, a més, està complementat amb un manual específic sobre el desenvolupament i l'ús de les tècniques d'investigació.

 

Els continguts de les activitats de l'avaluació continuada s'articularan entorn de tres blocs que aborden els aspectes fonamentals de l'assignatura:

 • Desenvolupament de la tècnica i instruments de recollida de dades. Davant el cas, que serà proposat al primer repte, serà necessari decidir i dissenyar un o més instruments que permetin l'avaluació de les variables que constitueixen l'objecte d'interès. Aquesta avaluació ha d'estar fonamentada perquè les dades que d'ella sorgeixin permetin donar resposta a les preguntes plantejades.
 • Administració dels instruments proposats i anàlisis crítica del procediment. Anàlisis i presentació de les dades obtingudes.
 • Reflexió del procés d'elaboració i aplicació de la recerca desenvolupada amb anterioritat, que permeti resumir els aprenentatges realitzats i identificar els elements que caldria canviar de manera retrospectiva.

Amunt

Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Estadística PDF
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

Els alumnes disposeu per realitzar la vostra feina de totes les eines ofimàtiques del Google Drive. Pot ser un bon recurs per resoldre les activitats que han de ser satisfetes en grup, ja que us permet treballar de manera compartida entre diversos usuaris. Ho podreu fer de manera simultània i fiable. A més, teniu al vostre abast totes les eines de l'Office. Us podeu descarregar el programari de manera gratuïta seguint aquestes senzilles passes:

 1. Anar a aquesta web: https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx
 2. Donar el correu UOC
 3. Rebre un email i crear el compte
 4. Instal·lar Officeper a qualsevol de les plataformes, incloent-hi Windows, Mac i dispositius mòbils

Encara que treballeu o gestioneu una activitat en format Google Drive (o en Pages, Open Office, PDF...) l'activitat haurà de ser enviada a l'aplicatiu de lliurament d'activitats, sempre, i en format Word, sense excepció. Teniu totes les eines ofimàtiques necessàries per a no haver de tenir problemes de format (un arxiu treballat amb Google Docs pot ser exportat a Word fàcilment). Tingueu present que l'enviament d'una activitat en un format no Word és equivalent a no haver lliurat l'arxiu.

A la xarxa es troben multitud d'opcions d'accés lliure per processar dades (PAC3 i Pràctica). Algunes recomanacions:

https://jasp-stats.org/download

https://www.gnu.org/software/pspp/

https://www.pressure.to/qda/

https://catma.de/

Tant per l'elaboració de matrius de dades, el seu anàlisi i obtenció de gràfics l'excel és una eina molt útil.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt