Tendències psicopedagògiques contemporànies Codi:  M1.854    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Tendències Psicopedagògiques Contemporànies, és una assignatura de 3 crèdits ECTS (per tant, 75 hores de treball) que s'emmarca dins del Màster de Psicopedagogia. El seu principal objectiu és apropar-se a l'assessorament psicopedagògic mitjançant diferents tendències educatives innovadores i el seu encaix en la pràctica psicopedagògica.

Amunt

Dins del Màster de Psicopedagogia, aquesta assignatura és atractiva perquè permet a l'estudiantat conèixer diferents tendències innovadores que els centres educatius estan impulsant darrerament. 

Els diferents reptes permeten fer una transferència dels coneixements apresos en relació a les tendències psicopedagògiques, a partir de pràctiques simulades o de reflexió guiada. En acabar l'assignatura l'estudiantat haurà fet l'anàlisi de necessitats d'un supòsit pràctic, planificar un assessorament, crear materials de difusió, reflexionar i millorar a partir de la pràctica de l'assessorament.Amunt

Aquesta assignatura no va vinculada necessàriament a una de les tres especialitats del Màster sinó que permet ajustar-se als interessos i necessitats que pugui tenir l'estudiantat en relació als diferents àmbits d'intervenció psicopedagògica: educatiu, sociocomunitari o laboral.

Amunt

L'estudiantat haurà de tenir coneixements de cerca digital per tal de poder investigar i seleccionar tendències psicopedagògiques innovadores. L'anàlisi d'aquesta informació amb esperit crític i la capacitat de síntesi seran fonamentals per la realització de les activitats 1 i 3.

El domini bàsic d'eines d'edició audiovisual seran necessàries per a la realització de l'activitat 2.

Amunt

No hi ha cap informació prèvia a la matrícula.

Amunt

Els objectius que es pretenen assolir en aquesta assignatura són les següents:

 • Conèixer diferents tendències educatives innovadores aprofundint en els beneficis i limitacions que tenen a l'hora d'aplicar-les en diferents contextos.
 • Identificar les necessitats d'assessorament d'un context educatiu (supòsit) i planificar la intervenció assessora adreçada als docents d'aquell context.
 • Saber comunicar i conscienciar sobre la importància d'implementar tendències psicopedagògiques contemporànies i/o innovacions educatives que permetin donar resposta a la diversitat de l'alumnat.
 • Promoure el canvi de mirada de l'assessorament psicopedagògic cap a un model inclusiu i de treball en xarxa.

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.
 • Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Gestionar i coordinar els procesos  procesos de aprendizaje y de desarrollo humanos relacionados con la participación de las personas en las prácticas psicopedagógicas tanto en el contexto formal, sociocomunitario y laboral. 
 • Que l'estudiantat sàpiga assessorar i orientar als professionals de l'educació, així com els agents de contextos socioeducatius i laborals, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats. 
 • Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com sociocomunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implantant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.

Amunt

Els continguts de treball variaran en funció de les tendències psicopedagògiques escollides per cadascun dels estudiants i les estudiants. No obstant això, hi ha 5 continguts clau que tot l'estudiantat ha de treballar:

 • L'anàlisi de necessitats d'un context educatiu (metodologia DAFO).
 • La innovació educativa dins d'un sistema inclusiu.
 • La pràctica reflexiva i el treball en xarxa.
 • El lideratge i l'acompanyament en processos de canvi.
 • La funció assessora en un paradigma de canvi permanent.

Amunt

Mòdul d'autoaprenentatge guiat (MAG). L'assessorament psicopedagògic i el treball amb altres professionals Web
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
El tangram com a metàfora de l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Recull de tendències psicopedagògiques Web

Amunt

Dins l'aula, a l'espai "Continguts" trobaràs, per a cadascuna de les activitats, els recursos d'aprenentatge que et serveixen de suport per la realització d'aquella activitat. Veuràs una breu descripció de cadascun d'ells i el temps de dedicació estimada de cadascun d'ells. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt