Interv. psicoped. millora de la pràctica ed. Codi:  M1.855    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa pren com a fil conductor el disseny d'un projecte d'intervenció psicopedagògica en l'àmbit educatiu formal. El desenvolupament d'aquesta assignatura demana que l'estudiantat, s'acosti a un context real i autèntic on identificar i/o recollir una necessitat o demanda d'intervenció, i a partir de recursos autèntics (o propers a l'autenticitat) hi pugui donar resposta en petit grupAixò vol dir que des de l'inici, es demana que l'estudiantat agafi el rol de psicopedagog/a per a dissenyar una intervenció per a la millora de la pràctica educativa, a partir d'un context i necessitat real. 

L'organització i plantejament de l'assignatura implica que s'haurà de passar per totes les fases de disseny d'un projecte d'intervenció psicopedagògica (sense arribar a la implementació). Així doncs, l'assignatura ofereix endinsar-se en el desenvolupament de projectes de millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat en un determinat context en el qual s'intervé, i en qualsevol de les etapes educatives des de l'educació infantil fins a l'educació d'adults (àmbit educatiu formal). Els àmbits d'acció de les actuacions psicopedagògiques que es dissenyin en els projectes, han de respondre i tenir a veure amb alguns dels àmbits següents: 

 • La globalització curricular i l'aprenentatge competencial. 
 • La millora dels processos d'avaluació. 
 • La millora del clima de les aules. 
 • La integració intrínseca i didàctica de les TIC. 
 • Ètica i civisme digital. 
 • La participació de les famílies a les activitats d'aprenentatge i a la vida del centre. 
 • La cohesió, comunicació i participació de l'alumnat i la comunitat educativa. Participació i implicació. 
 • La millora dels espais d'aprenentatge. 
 • La mentoria i apadrinament inter-edats. 
 • Els projectes d'inclusió educativa. 
 • La transició primària-secundària. 
 • El treball sobre les emocions. 
 • Els programes de millora d'un àmbit competencial concret a partir del treball globalitzat. 
 • L'atenció a les altes capacitats. 
 • L'orientació en els itineraris d'aprenentatge i sortides professionals en els diferents nivell, especialment des de la secundària. 
 • La millora dels espais dels centres educatius. 

A partir d'aquestes consideracions, la ideació del projecte serà d'elecció lliure del grup de treball, i haurà d'incloure de manera obligatòria els quatre eixos que s'especifiquen a la Guia de projecte

Amunt

Dins el pla d’estudis del màster de Psicopedagogia, aquesta assignatura és optativa. A la Guia del projecte trobareu detallades les implicacions que té en funció de l’itinerari i amb relació a la dedicació personal per al seu treball i estudi. 

Amunt

A la Guia del projecte trobareu la relació de competències, el nivell d¿assoliment i la seva concreció en resultats d¿aprenentatge. També podreu veure en quins dels diferents reptes de l¿assignatura es treballa cada competència de forma més intensiva.

Amunt

Els continguts en els que proposa aprofundir l'assignatura giren al voltant del processos d'intervenció psicopedagògica, la millora de la pràctica educativa, i l'àmbit educatiu formal. En aquest sentit l'aprofundiment en uns o altres variarà en funció de la temàtica específica en la que es concreti el projecte d'intervenció que dissenyicada grup de treball. Per proposar intervencions psicopedagògiques per a la millora de les pràctiques educatives en centres i institucions educatives cal tenir un coneixement profund de diferents continguts i saber-los posar en joc en funció del context i la demanda. A la Guia del projecte trobareu la relació de continguts bàsics a treballar al llarg de l¿assignatura. Tot i així, aquests continguts no estan tancats, ja que part dels continguts depenen de la temàtica del projecte d¿intervenció. És per això que el treball de l¿assignatura comporta adaptar els continguts a cada intervenció

Amunt

Experiència Escola Virolai (Barcelona) Web
Experiència Escola La Maquinista (Barcelona) Web
Video expert cas 2. Xavier Àvila (Martorell) Audiovisual
Video Educa - Password: uoc Web
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
HTML contenidor dels vídeos Web

Amunt

El material principal serà la Guia del projecte i els Dossiers d'enunciats dels Moments d'Avaluació.

A més, haureu de consultar diferents materials i recursos que trobareu a l'aula i també que busqueu en relació al vostre projecte.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt