Intervenció psicoped. en l'àmbit sociocomunitari Codi:  M1.856    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura, a mig camí entre la teoria i la praxi, vol convidar els i les estudiants a pensar, a conèixer, a reflexionar i a practicar sobre la "Psicopedagogia sociocomunitària". Es tracta d'una assignatura que pretén oferir elements fonamentals per a la intervenció psicopedagògica a l'àmbit sociocomunitari i així anar més enllà de les perspectives històriques que han emmarcat a la psicopedagogia dins d'un context escolar.

El treball d'aquesta assignatura se centra en la creació d'un projecte d'intervenció psicopedagògica que els i les estudiants haureu de dur a terme en grup, procurant que el projecte doni resposta a una necessitat real d'alguna organització de l'tercer sector. Això vol dir que el projecte ha de ser realista, contextualitzat, fonamentar-se en el coneixement disponible sobre el sector de l'acció social i educativa.

El vostre treball al voltant d'un projecte ha de permetre, també, treballar els diferents continguts conceptuals clau en aquest àmbit. Això vol dir que al llarg de el procés de treball de l'assignatura, la reflexió personal en relació amb els diferents recursos proposats tindrà un paper clau.
Per tant, es pot contemplar l'assignatura a partir dels eixos:

1. El desenvolupament, en grup, d'un projecte d'intervenció.
2. El treball individual al voltant d'activitats de reflexió i participació en espais de debat i en un seminari.

És important destacar que la proposta d'aquesta assignatura contempla:

1. Una activitat inicial obligatòria però no avaluable per contextualitzar el projecte i què significa dissenyar una intervenció d'aquestes característiques.
2. Un seminari de treball que inclou un debat síncron en què és molt important que feu el possible per participar-hi. El debat síncron forma part de el seminari i la seva participació en ell pot ajudar molt a l'hora d'aclarir dubtes i planificar bé el projecte d'intervenció. El vostre professor o professora proposarà una data amb antelació suficient. No participar en el debat síncron vol dir que l'estudiant o estudianta faran una activitat alternativa.

De forma detallada, les diferents activitats que caldrà afrontar al llarg de l'assignatura són:

-Creació de grups de projecte.
-Primera activitat de reflexió personal i en grup sobre què és la intervenció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari.
-Seminari d'aprofundiment de conceptes clau i orientació.
-Entregues de projecte en grup (dos parcials i una final), al costat de activitats d'aplicació i reflexió individual i en grup sobre els materials de treball proposats.

El desenvolupament de el projecte està marcat per una sèrie de fases i activitats, però caldrà que preneu la majoria de les decisions de forma autònoma, col·laborativa i proactiva. A l'inici de l'assignatura es crearan els grups de treball de el projecte. A partir de les indicacions al tauler d'l'aula i dels diferents enunciats de les activitats corresponents es definiran les orientacions necessàries per a realitzar un treball òptim. Per treballar en aquesta direcció, haureu de tenir molt present el següent:

 1. La importància de la vostra iniciativa, recerca i creativitat en el disseny i desenvolupament del projecte enfocat a l'intervenció psicopedagògica en el context sociocomunitari.
 2. La responsabilitat i el compromís que cal tenir molt presents en el treball individual i en el treball grupal o col.laboratiu per portar a terme el repte del que representa fer un projecte.
 3. L'autoexigència en la recerca, la concreció i l'elaboració del projecte per tal que donin resposta a uns paràmetre de qualitat i que suposen una millora en un context determinat.

Amunt

L'assignatura forma part d'un itinerari d'optatiu en el marc del Màster de Psicopedagogia. Busca oferir tota la perspectiva que obre camins i mirades a la psicopedagogia més centrada i fonamentada en un context escolar.  

 

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona amb diferents camps disciplinars i/io professions com ara la pedagogia social, el treball social, l'educació social, la psicologia social, etc.

Amunt

Es tindran en compte els coneixements previs aplicats a l'àmbit psicopedagògic, així com els continguts treballats a la resta d'assignatures del màster.

Amunt

CB1 - Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base per poder ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. 

CB2- Que els estudiants siguin capaços d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

CG1-Generar noves idees i identificar oportunitats pel desenvolupament de projectes i iniciatives en l'entorn professional. 

CG2-Treballar en equip i col·laborar en xarxa. 

CG3-Desenvolupar i aplicar el pensament crítitc i reflexiu, en base al coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional. 

CG4-Triar la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions. 

CT1-Fer servir les TIC de forma crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.  

CT3-Dissenyar i gestionar projectes professionals en el context formal, socio-comunitari o laboral del psicopedagog, des de la seva preparació fins la seva avaluació, d'una forma eficaç. 

CE1-Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint present diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, socio-comunitari i laboral a on es produeix l'activitat. 

CE2-Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge  i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, socio-comunitari i laboral. 

CE3-Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i  solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog. 

CE4-Assessorar i orientar als professionals de l'educació, i als agents dels contextos socio-educatiu i laboral, en la organizació, el disseny,  implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorir la igualtat d'oportunitats. NIVELL 2

CE5-Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d'intervenció del psicopedagog, per donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per tal  d'evitar situacions de risc. NIVELL 2

CE6-Dur a terme una investigació sobre una pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts. NIVELL 2

CE7-Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com socio-comunitari i laboral, respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin finalitzar el procés amb èxit. NIVELL 2

AQUESTES COMPETÈNCIES LES HEM ORGANITZATN EN 8 ÀMBITS COMPETENCIALS DIFERENTS:

 • Àmbit de la creativitat i la generació de noves idees per a dissenyar projectes: (CB1, CG2, CE2)
 • Àmbit de l'anàlisi de necessitats, el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes d'intervenció: (CG4, CT3, CE1, CE5, CE6)
 • Àmbit d'aplicació del coneixement psicopedagògic aplicat a diferents situacions: (CB2, CE6)
 • Àmbit d'aprenentatge autònom: (CB5)
 • Àmbit de lideratge i participació en equips de treball col.laboratius: (CG3, CG4)
 • Àmbit de reflexió crítica y pensament estratègic bast en evidències de recerca: (CG3, CG4)
 • Àmbit d'ús d'eines i entorns digitals: (CG3, CT1, CE6, CE7)
 • Àmbit d'assessorament i acompanyament d'equips de l'àmbit psicopedagògic en la pràctica sociocomunitària: (CE2, CE3, CE4, CE5, CE7)

Amunt

1. L'ésser humà, un ésser de projecte

Com indicàvem en la presentació d'aquesta assignatura, treballarem els continguts i competències de la mateixa en format projecte. Això vol dir que el disseny i desenvolupament d'un projecte d'acció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari, és el camí i la meta de l'assignatura.
Per això, en aquest repte, anirem desgranant què suposa treballar en format projecte, com fer-ho, quins elements cal tenir en compte, quins continguts haurem de treballar. etc. I tot això, vinculat a l'acció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari, ja que la comunitat és l'instrument i la fi de la mateixa acció.

2. Desenvolupament conceptual de la psicopedagogia sociocomunitària

A la presentació de l'assignatura és necessari, en primer lloc, apropar-nos a la psicopedagogia sociocomunitària des d'un punt de vista teòric, revisant aquells processos que han permès la seva configuració i desenvolupament, i aquells / es autors / es que han transitat per la psicopedagogia, des de l'àmbit formal fins al més informal dins d'una comunitat. A través de les activitats proposades, els / les estudiants tindran la possibilitat d'aprofundir en el coneixement i comprensió d'aquest àmbit d'acció i donar desenvolupament al seu propi procés d'interpretació de la disciplina, a través del disseny dels continguts teòrics. Aquest tema inclou un seminari d'anàlisi i reflexió al voltant de la psicopedagogia en l'àmbit no formal.

3. Experiències i aprenentatges

Després d'una primera activitat d'acostament teòric a la psicopedagogia sociocomunitària, el segon pas és aterrar els continguts treballats en experiències concretes, que puguin facilitar aprenentatges més aplicables. Per això, aquest repte es planteja com un exercici d'apropament i revisió de diferents experiències sociocomunitàries, en què el paper del / de la psicopedagog / a tingui una especial rellevància i impacte.
El coneixement d'aquestes experiències està plantejat, no només com un acostament a la pràctica, sinó també com un aprenentatge en el qual esmicolar tots elements de les diferents experiències, des dels més generals, als més concrets. Només una exhaustiva anàlisi de les experiències, un ésser capaç de "bussejar", de "saltar a l'fang", permetrà l'acostament a la gènesi, idiosincràsia i impacte d'aquests projectes en les comunitats en què es desenvolupen.

4. Acompanyant processos

Una presència contínua, propera i facilitadora dels agents de l'acció psicopedagògica és un principi fonamental en el desenvolupament de comunitats inclusives. Aquesta és la raó per la qual l'acompanyament (no només com una metodologia, sinó com un model relacional) cobra especial importància en el nostre àmbit de desenvolupament professional. En aquest repte, analitzarem el concepte d ' "acompanyament social", desglossant els seus elements definitoris i adaptant a les diferents realitats analitzades, tot el seu potencial, sempre des d'una perspectiva creativa i integradora.
En aquest sentit, revisarem bibliografia d'autors reconeguts i també experiències, en què persones acompanyants i persones acompanyades reflexionen conjuntament sobre aquest concepte, les seves implicacions i les diferents formes d'abastar-des d'entitats públiques i privades.

5. L'essència d'un projecte psicopedagògic sociocomunitari

El desenvolupament dels diferents reptes ha permès l'adquisició de les competències necessàries per a la planificació i el disseny d'un projecte d'acció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari. Per això, aquest últim repte té un doble objectiu: permetre als / les estudiants mostrar el producte del seu coneixement i, alhora, incidir en aquelles qüestions o elements que són determinants en la funció laboral del / de la psicopedagog / a en aquest àmbit d'actuació.

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació no formal (volum II) PDF
Part II bloc I: Contextos d'educació no formal per a la intervenció psicopedagògica PDF
Part II bloc III: La pràctica psicopedagògica en contextos d'educació per a la inserció social PDF
Part I: Una teoria de la pràctica psicopedagògica en educació no formal PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Intervenció psicopedagògica sobre els tractaments per al VIH per a la reducció de la discriminació d'homes que tenen sexe amb homes PDF
L'educació social sobre la taula: experiència d'un espai comunitari de construcció de sabers col·lectius des de la mirada de la psicopedagogia sociocomunitària PDF
Acció social i comunitat, entre la boira i la possibilitat. Sembrant trames relacionals entre les esquerdes dels espais sociocomunitaris PDF
Projectar i altres accions psicopedagògiques PDF
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

També està disponible el llibre de J. Planella (2016). Acompanyament Social. Ediuoc (apartat de Materials).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt