Avaluació i intervenció psicopedagògica Codi:  M1.858    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Avaluació i intervenció psicopedagògica és una assignatura especialment rellevant en la formació dels psicopedagogs. Probablement és una de les temàtiques que tenen una relació més directa amb la pràctica professional futura dels estudiants pel fet que l'avaluació     psicopedagògica     és     un     dels      processos      en     els      quals els psicopedagogs s'impliquen en major mesura. Així mateix, es pot dir que l'avaluació psicopedagògica ha estat i és un dels camps de reflexió i de discussió més importants entre els psicopedagogs en els últims anys. 

Precisament, l'enfocament de l'assignatura vol promoure en els estudiants i el professorat espais de reflexió i deliberació que convidin a pensar i a promoure un treball crític sobre els fonaments conceptuals i metodològics de l'avaluació i intervenció psicopedagògica: concepcions sobre l'educació, sobre l'aprenentatge i sobre l'assessorament que defineixen un model d'intervenció.

L'assignatura se situa clarament en una línia contextual i interactiva, és a dir, es considera que l'objecte de l'avaluació psicopedagògica és la interacció que es produeix entre les característiques dels subjectes i les dels diferents contextos educatius on es desenvolupen. Atorgant especial importància a les condicions i respostes de protecció i vulnerabilitat que els entorns generen. En aquesta perspectiva, és bàsic, no transformar els procediments, protocols i mesures d'intervenció en finalitats de l'acció psicopedagògica. Les estratègies i instruments d'avaluació i intervenció psicopedagògica no han de ser una modalitat de tractament tecnològic de la pràctica educativa que eviti el necessari temps per al diàleg i la comprensió de la complexitat inherent a tota situació educativa. La perspectiva per la qual advoquem s'allunya del sentit instrumental i tecnològic de l'avaluació i de la seva funció de control social i, per tant, del risc de generar processos de valoració que avalin la categorització, la medicalització o l'exclusió.

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

Aquesta assignatura té un cert caràcter aglutinador en el Màster, perquè pot representar un pont entre els coneixements i habilitats adquirides en diferents assignatures i la seva aplicació en la pràctica professional. Aquesta característica inspira l'orientació que es pretén donar a l'estudi de l'assignatura; es tracta d'identificar i posar en relleu els vincles entre les necessitats d'avaluació que se'ns presenten en la realitat educativa i la possibilitat d'utilitzar els coneixements que configuren la competència professional dels psicopedagogs i que els estudiants han anat aprenent al llarg dels estudis. Es podria dir que en el desenvolupament de l'avaluació


Amunt

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

Aquesta assignatura té un cert caràcter aglutinador en el Màster, perquè pot representar un pont entre els coneixements i habilitats adquirides en diferents assignatures i la seva aplicació en la pràctica professional. Aquesta característica inspira l'orientació que es pretén donar a l'estudi de l'assignatura; es tracta d'identificar i posar en relleu els vincles entre les necessitats d'avaluació que se'ns presenten en la realitat educativa i la possibilitat d'utilitzar els coneixements que configuren la competència professional dels psicopedagogs i que els estudiants han anat aprenent al llarg dels estudis. Es podria dir que en el desenvolupament de l'avaluació psicopedagògica caldrà aplicar continguts referents a diversos tipus d'assignatures del Màster.

 

 • Les que tenen a veure amb l'educació, i desenvolupament i l'aprenentatge humà.
 • Les relacionades amb el coneixement de model i enfocaments psicopedagògics.
 • Les que estudien mètodes de recerca, observació, etc.
 • Les que es refereixen a l'anàlisi de la pràctica educativa des d'una perspectiva interactiva

 

Amunt

Els coneixements apresos en aquesta assignatura seran de gran utilitat per al treball en diferents àmbits d'intervenció especialment en els Equips d'Orientació Educativa i Departaments d'Orientació en el context de l'Educació Escolar però també en gabinets privats de diagnòstic, assessorament i intervenció educativa; els serveis i sistemes de protecció a la infància i adolescència en situació de desemparament; contextos de justícia i institucions penitenciàries; l'àmbit de l'oci i de l'animació sociocultural; en processos d'orientació vocacional a joves i adults; en equips d'atenció primerenca, etc..

Amunt

Es recomana, per les competències que caldrà posar en joc en aquesta assignatura seguir l'itinerari formatiu que es proposa en el pla d'estudis, atès que les assignatures prèvies a aquesta aporten coneixements necessaris per compartir l'enfocament d'aquesta assignatura. Considerem també recomanable des de l'inici, entendre l'avaluació psicopedagògica com un procés de reflexió i presa de decisions que implica tant al subjecte de l'educació, com al context educatiu que l'acull. D'altra banda, en el cas que es tingui experiència professional en àmbits socioeducatius segur que la pràctica desenvolupada serà de gran utilitat.

Amunt

Amb l'estudi de l'assignatura es vol que els estudiants siguin capaços d'assolir els objectius següents:

 • Comprendre els principis conceptuals i metodològics que orienten l'avaluació i intervenció psicopedagògica.
 • Identificar i analitzar les dimensions implicades en la intervenció i avaluació psicopedagògica: des de la demanda fins a la construcció de la resposta, a partir del desenvolupament del marc conceptual que la sustenta i identificant àmbits d'intervenció, estratègies, modalitats de treball des del paradigma en qüestió -resposta i els temps necessaris per a fer aquest procés.
 • Relacionar el procés d'avaluació psicopedagògica amb els fonaments teòrics i principis del model d'assessorament per indagació que sustenta el procés
 • Valorar la indagació i reflexió com la pràctica necessària per abordar el procés d'avaluació psicopedagògica
 • Dominar els diferents tipus d'avaluació i la seva aplicació segons el context d'intervenció.
 • Conèixer i aplicar estratègies d'avaluació enfocades a la millora.
 • Avaluar les necessitats d'una persona o grup i convertir-ho en una oportunitat de millora
 • Identificar quina estratègia d'avaluació és necessària per intervenir en un context concret.
 • Avaluar programes, projectes i plans d'intervenció
 • Conèixer les tipologies de feedback i saber proporcionar-lo en funció del seu objectiu i de les característiques del context
 • Conèixer i analitzar documents i instruments a partir de criteris i habilitats que possibiliten la recerca d'informacions que permetin aprofundiments posteriors.
 • Col·laborar, debatre i reflexionar amb els companys del grup per a compartir les diferents perspectives i elaborar una producció a partir del treball conjunt.

 

Competències

 • CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG4-Escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • CT2-Dissenyar i elaborar documents escrits específics de l'àmbit professional de la psicopedagogia (informes, projectes, valoracions, avaluacions...).
 • CE1-Avaluar necessitats psicopedagògiques de les persones, grups i organitzacions, tenint en compte diferents metodologies i, considerant les singularitats del context formal, sociocomunitari i laboral on es produeix l'activitat.
 • CE3-Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del psicopedagog.
 • CE4-Assessorar i orientar als professionals de l'educació, així com els agents dels contextos socioeducatius i laboral, en l'organització, el disseny, implementació i avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.

 

Amunt

Coneixements.

L'assignatura es desenvolupa al voltant de 5 Eixos fonamentals que proporcionen coneixements de naturalesa epistemològica, metodològica i ètica sobre l'avaluació i intervenció psicopedagògica 

Cadascun dels eixos tracta de forma preferent determinats aspectes de l'avaluació i intervenció psicopedagògica: Condicions, Concepcions, Principis, Processos, Estratègies. Tot i això, en tots els eixos es tracten de manera entrelligada elements de caràcter epistemològic, metodològic i ètic.

EIX 1: Condicions socials, jurídiques i institucionals. 

EIX 2: Marc de referència psicopedagògic.

EIX 3: L'avaluació psicopedagògica: principis. 

EIX 4: L'avaluació: procés i àmbits d'actuació. 

EIX 5: Estratègies i instruments d'indagació.

A través dels coneixements fonamentals (conceptes, habilitats i actituds) de l'assignatura s'adquireixen i desenvolupen les competències necessàries per exercir l'acció psicopedagògica en situacions reals.


Seqüència d'estudi

La seqüència d'estudi dels continguts de l'assignatura es pot estructurar en tres grans etapes

Etapa 

D'APROXIMACIÓ

 Etapa

D'APROFUNDIMENT

 Etapa de

CONSOLIDACIÓ i INTEGRACIÓ

Des de l'inici de curs fins al començament de la segona Activitat (R2). La finalitat és proveir als estudiants de tot el que és bàsic i necessari per a l'estudi de l'assignatura. Inclou l'activitat R1 en grup i conclou amb el seu lliurament.

S'inicia amb la segona activitat R2 i conclou amb el seu lliurament.

S'inicia amb la tercera activitat R3 en grup i conclou amb el seu lliurament.

Cal tenir tots els materials vinculats al conjunt dels Eixos de coneixement sempre a l'abast per treballar-los en funció dels requeriments de la segona Activitat R2 per facilitar la consolidació dels coneixements.

Lectura i apropiació dels documents i materials relacionats amb els coneixements, l'organització i avaluació pel funcionament de l'assignatura. 

Eixos de coneixement 1, 2, 3, 4 i 5

Eixos de coneixement 1, 2, 3, 4 i 5

Eixos de coneixement 1, 2, 3, 4 i 5

El sentit de la lectura del quadre esquerra-dreta fa referència al procés d'ensenyament-aprenentatge, procés d'acompanyament i interacció professor/a- l'alumnat per acompanyar, donar suport, recolzar el procés d'aprenentatge.

El sentit de la lectura dreta-esquerra fa referència al procés d'aprenentatge de l'alumne i el seu compromís i responsabilitat d'anar recapitulant, regulant i construint el procés d'aprenentatge a partir de tota la documentació, orientacions i aportacions facilitades.

Amunt

Posició ètica en l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Pauta per a l'observació i anàlisi dels processos instruccionals. Una proposta integradora PDF
L'avaluació i intervenció psicopedagògica: marc normatiu que la regula Audiovisual
El tangram com a metàfora de l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Infografia d'un mapa conceptual de l'assignatura PDF
Conversa sobre la funció de les estratègies i instruments d'avaluació en el marc d'un el model d'assessorament per indagació Audiovisual
Material base. Eixos fonamentals de l'assignatura PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
El tangram. Una metàfora sobre l'avaluació i la intervenció psicopedagògica PDF
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Avaluació del context de l'activitat escolar de l'alumne PDF

Amunt

En l'assignatura disposeu d'un seguit de materials i fonts d'informació que tenen diferents finalitats.  Per un costat, hi ha  documents que tenen la finalitat d'emmarcar i situar aspectes clau de la matèria, al mateix temps que pretenen facilitar-vos elements per la seva comprensió i plantejament. Per un altre costat, hi ha els materials i recursos necessaris per resoldre els reptes i donar resposta a les Activitats.

A continuació us presentarem aquests materials tant des de la perspectiva de la seva finalitat com de la via d'accés:


Documents enfocats a orientar-se en l'assignatura:

Observareu que per iniciar l'assignatura hem plantejat un temps per situar-se a l'assignatura que pretén oferir un període d'aproximació amb el propòsit de fer un primer contacte amb els materials i funcionament de l'aula. 

Per facilitar aquesta aproximació en l'espai Anuncis s'inclou un anunci  " Com orientar-se a l'assignatura: enfocament i avaluació" on us facilitem quatre documents que us permetran situar-vos i fer front a les ACTIVITATS de manera més segura. A continuació us presentem de manera més específica aquests  quatre documents:

Com situar-se en  l'assignatura : document que planteja un mapa per orientar als estudiants sobre els diferents tipus i funcions dels materials de l'assignatura.

Infografia: document que presenta el Mapa conceptual dels coneixements de l'assignatura.

Proposta d'avaluació contínua: document que defineix el plantejament metodològic de l'avaluació de l'assignatura i la seva traducció en la proposta d'activitats.
Plagi: Document que recull reflexions relatives al fenomen del plagi i convida els estudiants a obrir un debat i promoure acords de corresponsabilitat del grup.


Recursos necessaris per resoldre a les activitats

Per cada un dels reptes que accedireu a través de CONTINGUTS disposeu d'un apartat anomenat NIU en el qual disposeu de tots els materials necessaris per desenvolupar l'activitat que us plantegem

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt