Estratègies i recursos per la pràctica professional Codi:  M1.859    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Estratègies i recursos per a la pràctica professional, sovint referenciada com a ERPP, és obligatòria al Màster en Psicopedagogia i té una càrrega de 6 crèdits ECTS.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és treballar les competències transversals per a la pràctica professional de la psicopedagogia. Es tracta d'una assignatura molt orientada a la competència, al context professional i a la pràctica; a fer i a actuar en un context de manera fonamentada. 

Aquestes competències es defineixen al voltant de tres eixos principals d'activitat:

 1. L'elaboració de documents característics del/a professional de la psicopedagogia.
 2. El treball en equip amb altres professionals.
 3. L'ús de les TIC per a la pràctica professional del psicopedagog o psicopedagoga.

Amunt

Aquesta assignatura està molt connectada amb la pràctica professional i, com el seu propi nom indica, pretén treballar les competències transversals del/a professional de la psicopedagogia des d'un punt de vista pràctic. És una assignatura que generalment no es cursa en el primer semestre del Màster. Té connexió directa amb les altres assignatures més professionalitzadores del programa, com són la d'Avaluació i intervenció psicopedagògica o la mateixa assignatura de Pràcticum.

Amunt

Professionals de la psicopedagogia vinculats a l'educació formal (centres i serveis educatius reglats) i programes d'educació no formal (sociocomunitaris i dinamització d'empreses i organitzacions).

A més, pot ser útil per a qualsevol professional de l'educació que tingui interès i preocupació per formar-se en estratègies per al treball en equip i recursos TIC en qualsevol àmbit d'intervenció docent, d'assessorament, d'avaluació i d'orientació.

Amunt

La realització d'aquesta assignatura és un complement als coneixements adquirits en les assignatures Fonaments d'assessorament i intervenció psicopedagògica i Avaluació i intervenció psicopedagògica, per la qual cosa és preferible cursar-les prèviament o, en el cas d'Avaluació i Intervenció Psicopedagògica, alhora.

Amunt

Tal i com s'ha fet referència a l'apartat "Coneixements previs", la realització d'aquesta assignatura és un complement als coneixements adquirits en les assignatures Fonaments d'assessorament i intervenció psicopedagògica i Avaluació i intervenció psicopedagògica, per la qual cosa és preferible cursar-les prèviament o, en el cas d'Avaluació i Intervenció Psicopedagògica, alhora.

L'ús d'eines digitals és intensa.

Requerireix treballar en equip el 70% del temps. 

Amunt

Competències

Les competències a desenvolupar a través de les diferents activitats proposades seran les següents:

CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB5 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

CG2- Treballar en equip i col·laborar en xarxa.

CT1- Utilitzar les TIC de manera crítica i efectiva en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2- Dissenyar i elaborar documents escrits específics de l'àmbit professional de la psicopedagogia (informes, projectes, valoracions, avaluacions...).

CE3- Exercir la intervenció psicopedagògica, amb una aproximació holística i integrada, per a afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d'intervenció del/a psicopedagog/a.

CE4- Assessorar i orientar els i les professionals de l'educació, i també els agents dels contextos socioeducatiu i laborals, en l'organització, el disseny, la implantació i l'avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats.

Objectius

L'estudiant, al finalitzar aquesta matèria, haurà de ser capaç de:

 1. Conèixer i saber aplicar les dinàmiques de grup que siguin més adequades i millor s'adaptin al context d'intervenció particular.
 2. Treballar en equip i coordinar-se amb altres professionals i agents educatius.
 3. Utilitzar el potencial de les TIC per a gestionar, compartir, difondre i generar coneixement.
 4. Elaborar textos escrits necessaris per a l'exercici professional del/a psicopedagog/a, tenint en compte la seva funció i objectiu.
 5. Fer un ús efectiu i responsable dels recursos que té a la seva disposició per exercir la pràctica professional de la psicopedagogia. 

Amunt

Els continguts d'aquesta matèria són:

1. Dinàmiques de grup i estratègies de col·laboració

 • Lideratge.
 • Coordinació i organització.
 • Empatia.
 • Concepte de col·laboració i cooperació.
 • Ús de les TIC per coordinar-se amb altres professionals i compartir informació.
 • Serveis i professionals de l'àmbit de la psicopedagogia i les seves funcions i competències.

2. Estratègies de difusió de l'activitat professional

 • Identitat digital per a la professió.
 • Xarxes socials professionals.
 • Ús, avantatges i inconvenients de les xarxes socials per a la difusió de l'activitat professional.
 • Eines i estratègies per generar i conservar la identitat professional digital.

3. Tipus de documents

 • Informes, dictàmens, valoracions, avaluacions, projectes, programes i plans, per a la pràctica professional de la psicopedagogia. 
 • Característiques dels documents.
 • Elaboració de documents d'acord al context d'intervenció.

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació formal (volum I) PDF
Mòdul d'autoaprenentatge guiat (MAG). L'assessorament psicopedagògic i el treball amb altres professionals Web
La pràctica de la dinàmica de grups PDF
Un assessorament per a la introducció de l'aprenentatge cooperatiu com a eina per a la inclusió escolar PDF
Processos de grups PDF
Funcions i àmbits d'intervenció de l'assessor psicopedagògic en les diferents etapes educatives PDF
Mòdul d'autoaprenentatge guiat (MAG). Elaboració de documents de referència per alumnes amb necessitats educatives especials Web
El tangram com a metàfora de l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Eines per al professional de la psicopedagogia Web
Debat col·laboratiu PDF
Eines i processos web d’equip multidisciplinari Web
Protocols de comunicació PDF
Com elaborar un Pla d'Actuació? Web
Procés i protocols d'avaluació psicopedagògica Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge i eines de suport les trobaràs a l'aula virtual, a l'espai de "Continguts" on hi ha la informació per a cadascun dels reptes de l'assignatura. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt