Pràcticum Codi:  M1.860    :  9
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El pràcticum del Màster de Psicopedagogia consisteix en dur a terme, en un context real, un projecte d'intervenció o assessorament en un dels tres àmbits d’intervenció psicopedagògica del Màster: a) intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa (àmbit formal), intervenció psicopedagògica en l'àmbit socioeducatiu i intervenció psicopedagògica en l'àmbit laboral.

El projecte d'intervenció s’ubica en l’àmbit que tria l’estudiant i comprén el desenvolupament de totes les fases del projecte, des de la seva conceptualització, l'anàlisi de necessitats i disseny, fins a la seva implementació pilot i avaluació.

Es tracta de posar l’estudiant al front d’una experiència d’aplicació pràctica de les competències desenvolupades al llarg del Màster en condicions reals, que li permeti, no només prendre conciencia de les eines piscopedagògiques adquirides a la titulació, sinó també consolidar-les i detectar-ne les possibilitats de millora. 

Amunt

Competències

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.
 • Utilitzar les TIC de manera crítica i efectiva en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de persones, grups i organitzacions, tenint en compte diferents metodologies i considerant les singularitats del context formal, sociocomunitari i laboral on es produeix l’activitat.
 • Gestionar i coordinar els processos d’aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques en el context formal, sociocomunitari i laboral.
 • Exercir la intervenció psicopedagògica, amb una aproximació holística i integrada, per a afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada en qualsevol dels àmbits d’intervenció del psicopedagog.
 • Assessorar i orientar els professionals de l’educació, i també els agents dels contextos socioeducatiu i laboral, en l’organització, el disseny, la implantació i l’avaluació de processos d’ensenyament-aprenentatge, facilitant l’atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d’oportunitats.
 • Dissenyar, implantar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives dels diferents àmbits d’intervenció del psicopedagog, per a donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions o col·lectius específics i plantejar, quan sigui possible, accions de prevenció per a evitar situacions de risc.
 • Dur a terme una recerca sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implantar millores a partir dels resultats obtinguts.
 • Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com sociocomunitari i laboral respectant els principis d’atenció a la diversitat i implantant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.
Objectius

 

 • Conèixer les característiques de la institució, organització o centre en què es va a dur a terme la intervenció i la seva idiosincràsia i funcionament.
 • Saber analitzar l'entorn socioeducatiu i els agents que es relacionen amb el centre de pràctiques, així com les normatives que regeixen el seu funcionament i relacions.
 • Situar com a fonament el codi deontològic de la professió com a element transversal a la pràctica professional.
 • Dissenyar, planificar, implementar i avaluar un projecte d'intervenció o assessorament psicopedagògic en un context real.
 • Seleccionar o dissenyar i contrastar instruments que es necessitaran per dur a terme la intervenció.
 • Coordinar-se amb altres professionals del centre per dur a terme la intervenció.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica identificant aspectes de millora i creant, així, la seva pròpia identitat professional.
 • Elaborar documents d'acord al tipus d'intervenció o assessorament que es porta a terme (informes, valoracions, dictàmens ...).
 • Respectar la normativa de funcionament del centre i adoptar una actitud de respecte, amb ètica professional amb la comunitat amb la qual es tractarà.

 

Amunt

El Prácticum del Máster está directament relacionat amb les matèries pròpies de les especialitats: Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa  (àmbit formal), Intervenció psicopedagògica en l’àmbito socio-educatiu i Intervenció psicopedagògica en l’àmbit laboral, que s’hauran d’haver cursat prèviament.

El Pràcticum recupera els continguts de totes les assignatures de la titulació per situar-los en un context d’intervenció real i en el marc de la construcció completa d’un projecte.

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació no formal (volum II) PDF
El tangram com a metàfora de l'avaluació i intervenció psicopedagògica Audiovisual
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Guia per a la tutorització d'estudiants en centres de pràctiques. Màster de Psicopedagogia. Audiovisual
Guide for internship mentors. Education Psychology Master's Degree. Audiovisual
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt