Direcció de la innovació Codi:  M2.410    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Direcció de la innovació és una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS del Màster Universitari en Direcció de les Organitzacions en l'Economía del Coneixement.

La assignatura té un enfoc avançat en matèria d'innovació, i s'ha dissenyat com a continuació de la assignatura Gestió de la Innovació que s'imparteix a diversos graus en què s'introdueix a l'estudiantat en el conceptes d'innovació i en la seva gestió. Tanmateix, Direcció de la innovació es pot seguir sense haver cursat abans Gestió de la innovació o d'altres relacionades a la UOC o fora. 

L'aproximació de l'assignatura es fa des de la perspectiva que la direcció i gestió de la innovació ha de fugir de la categorització i de la política de silos, sent una disciplina que s'aplica a tota l'organització. Les interseccions amb altres assignatures del màster com a màrqueting electrònic, temes avançats de finances, l'excel·lència en la gestió, logística i globalització, adreça de sistemes d'informació i adreça d'organitzacions no empresarials són constants en aquesta assignatura. D'aquesta manera es complementa el coneixement específic sobre Direcció de la innovació amb el tractament de la innovació com a competència transversal.

 Així mateix, en aquesta assignatura es treballa un projecte d'innovació que es pot complementar en l'assignatura optativa de "Promoció de nous projectes" del mòdul 3, i eventualment en el projecte d'aplicació professional i el treball final de màster.

Amunt

Les interseccions amb altres assignatures del màster com ara marketing electrònic, estratègia corporativa, direcció de sistems d'informació, models de negoci a internet o promoció de nous projectes són constants com correspon a una disciplina transversal. D'aquesta manera es complementa el coneixement específic sobre direcció de la innovació amb el tractament de la innovación com a competència transversal.

Així mateix en aquesta assignatura es treballa un projecte d'innovació que es pot desenvolupar més als mòduls de projectes d'aplicació professional o al treball final de màster.

Amunt

Els propis de la direcció d'organitzacions que esmenta el pla docent de l'assignatura. Més en concret, l'assignatura prepara per poder exercir la direcció de la innovació, rol que comença a ser demandat per empreses mitjanes i grans a d'altres països i que a casa nostra és encara incipient.

Amunt

És interessant tenir una mínima cultura de què és innovació, però el curs està estructurat segons un aprenentatge modular de manera que qui no hagi tingut encara aquest contacte no tingui problemes per seguir-lo. En funció del perfil dels estudiants es faran recomanacions per assolir un nivell que permeti avançar conjuntament com a grup.

Amunt

Objectius 
 • Conèixer les definicions i modalitats d'innovació i dotar els estudiants d'una base comuna en innovació.
 • Definir la relació entre la innovació i l'estratègia de l'organització.
 • Entendre el paper que juguen les persones i les seves competències en el sistema d'innovació
 • Saber diferenciar i conèixer els conceptes de procés i sistema d'innovació
 • Identificar els elements d'un sistema d'innovació
 • Conèixer com es poden generar idees de manera eficient en el si d'una organització
 • Aprendre a confeccionar una cartera de projectes
 • Conèixer les principals tècniques de gestió d'un projecte d'innovació per poder-les dur a la pràctica
 • Conèixer altres models de gestió de la innovació i saber aplicar-los a cada situació concreta
 • Conèixer els diferents perfils i rols del lloc de treball de gestió/direcció d'innovació
Competències Específiques
 • Capacitat per dirigir eficientment organitzacions, amb i sense ànim de lucre, en entorns complexos, dinàmics i altament competitius, de manera que siguin sostenibles des d'un punt de vista econòmic, ambiental i social.
 • Capacitat per promoure la generació de capital intel · lectual com a element clau per a la direcciód'organitzacions en l'economia del coneixement i en les que l'aprenentatge organitzatiu i la millora contínuaconstitueixin atributs essencials.
 • Capacitat per entendre i gestionar les implicacions organitzatives derivades de l'ús intensiu de les TIC, factoressencial de l'economia del coneixement.
 • Capacitat per promoure l'esperit innovador de les persones de l'organització en conjunt, impulsant projectes per a la definició, disseny i millora de productes, processos i de la pròpia organització.
Competències tranversales
 • Capacitat per crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment Internet de forma avançada.
 • Capacitat per utilitzar l'anglès en la pràctica professional.
 • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

 

Amunt

Els continguts que es tractaran en aquesta assignatura, setmana a setmana, estan associats a tres reptes. 1) Com es dissenya un procés d'innovació, 2) un sistema amb les seves mètriques i la cartera de projectes i 3) com es gestiona un projecte d'innovació.

COM ES DISSENYA UN PROCÉS

A1

T1. Pròleg i Presentacions

A2

T2. Conceptes bàsics d'innovació

A3

T3. No hi ha innovació sense estratègia

A4

T4. Les persones, element clau

A5

T5. Primeres passes del procés d'innovació

SISTEMA D'INNOVACIÓ, MÈTRIQUES I LA CARTERA DE PROJECTES

A6

T6. Del procés al sistema d'innovació

A7

T7. Mètriques de la innovació

A8

T8. Generar o incorporar idees?

A9

T9. La cartera de projectes

COM ES GESTIONA UN PROJECTE D'INNOVACIÓ / TREBALL FINAL

A10

T10. Gestió de projectes d'innovació

A11

T11. Open Innovation

A12

T12. Business Models

Amunt

Amunt

Tal i com es comenta a l'apartat de metodologia s'utilitzaran elements d'ús lliure a internet amb la participació en fòrums blocs sobre innovació, la lectura d'articles (en anglès/castellà/català) i casos, i l'establiment de debats participatius en diferents eines TIC col·laboratives. 

Cada setmana es plantejarà una lectura i s'aportarà també un recurs relacionat. Tots els materials apareixen a les activitats de l'aula o es relaciona el link.

 


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt