Direcció de projectes Codi:  M2.423    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La direcció de projectes és una disciplina cada vegada més important i valorada en les organitzacions, ja que permet transformar les estratègies i idees de negoci en resultats tangibles de forma eficaç i eficient, és a dir, complint els objectius dins de les restriccions de temps, cost i qualitat definits.
Aquesta disciplina estudia com definir, planificar, executar, controlar i tancar els projectes, proporcionant al professional un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte basat en les millors pràctiques internacionals establertes.

A partir d'aquest marc conceptual de la gestió de projectes, s'aniran seguint els diversos grups de processos. Un cop iniciat i autoritzat el projecte, aquest es planifica. La planificació és el mapa de ruta que ha de guiar l'execució per garantir que s'obtenen els objectius acordats dins de les restriccions establertes de temps, cost i qualitat. L'equip de el projecte serà qui portarà el pla a la realitat, executant els processos, les activitats i les tasques previstes. En paral·lel es reariza un seguiment i control de l'execució per garantir que s'ajusta a el pla. Finalment es realitzarà tancament del projecte, resolent els problemes que puguin sorgir en el lliurament, retirant ordenadament els recursos i capturant el coneixement.

Es durà a terme una aproximació al paper de director de projectes i al seu paper en la gestió de les persones i els equips, i es treballaran l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte per complir els requisits de el projecte.

D'aquesta manera, a l'acabar l'assignatura, l'estudiant tindrà una visió completa dels fonaments de la gestió de projectes.

Ja que la direcció de projectes es basa en el treball en equip, es plantejaran activitats d'Avaluació Continuada (AC) que els estudiants han de resoldre mitjançant el treball en grup.

Amunt

L'assignatura de Direcció de projectes forma part dels itineraris formatius dels programes acadèmics dels Màsters universitaris dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori, de 4 crèdits ECTS i amb una durada semestral.

Es desenvolupa dins de l'àmbit de l'Project Management i permet adquirir competències i eines en relació als processos d'inici, planificació, execució, seguiment i control i tancament de projectes, seguint l'estàndard de l'PMBOK de PMI.

Té caràcter transversal a diversos MU - Màsters universitaris dels estudis d'Economia i Empresa, posant de manifest la importància i necessitat actual per part de les empreses i organitzacions, de dur a terme una adequada i eficient direcció i gestió dels projectes.

Amunt

Els camps professionals són amplis i van lligats a tasques de Project Management a partir dels quals es possibilita iniciar, planificar, executar, controlar, seguir i tancar projectes.

L'assignatura s'emmarca als programes MU dels estudis d'Economia i Empresa, i va dirigit a diversos perfils professionals:
- Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
- Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació a les seves empreses
- Professionals interessats en la gestió de projectes
- Professionals que apliquin l'intraemprenedoria i la innovació oberta a la seva organització
- Responsables de les diferents àrees funcionals que comprenen la cadena de valor d'una empresa o una organització
- Responsables d'innovació i de qualitat
- Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
- Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació (start-ups)
- Consultors i assessors d'empresa i organitzacions

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics.

No obstant això, es considera interessant que el o la participant disposi d'uns coneixements previs o experiència en el funcionament d'una empresa o organització, així com un coneixement bàsic en què és un projecte i com es gestiona.

En qualsevol cas, si no disposeu d'aquests coneixements previs, el/la participant es podrà posar al dia ràpidament atès que l'assignatura s'inicia amb un mòdul introductori que presenta els conceptes bàsics sobre la gestió i la direcció de projectes.

Amunt

Objectius d'aprenentatge

 • Entendre què és un projecte, les seves característiques i els seus components, i diferenciar-lo de les operacions ordinàries de l'empresa.
 • Conèixer i distingir els principals estàndards i metodologies en la direcció de projectes.
 • Establir els factors que són crítics per a l'èxit d'un projecte, la seva vinculació amb l'estratègia de l'organització i els objectius de el projecte.
 • Comprendre el paper de director de projecte, el seu posicionament dins de l'organització i la seva relació amb la resta d'interessats.
 • Aprendre a definir correctament un projecte, el seu abast i objectius.
 • Adquirir una visió global dels diferents grups de processos i les àrees de coneixement que inclou la direcció de projectes.
 • Aprendre a desenvolupar els documents bàsics de referència per a la direcció d'un projecte: L'acta de Constitució i el Pla per a la Direcció de Projecte.
 • Conèixer les principals eines i tècniques utilitzades en direcció de projectes.

Competències

 •  Capacitat per gestionar un projecte a partir dels diferents grups de processos del PMBOK del Project Management Institute (PMI®)
 • Capacitat per avaluar i mesurar projectes dinnovació
 • Capacitat per planificar i executar projectes en entorns complexos
 • Capacitat per liderar equips de projecte
 • Capacitat per aplicar metodologies àgils de gestió de projectes

Habilitats

 • Visió i estratègica i de negoci, i orientació a objectius (per enfocar els projectes a la generació de valor).
 • Lideratge i influència (per gestionar projectes en entorns organitzatius diversos, amb estructures funcionals poc orientades a projectes i equips i recursos sense dependència jeràrquica).
 • Sentit crític i presa de decisions (per prioritzar accions i defensar l'abast del projecte i els objectius).
 • Comunicació, negociació i gestió de conflictes (per integrar interessos, obtenir recursos en competència i alinear equips i interessats).
 • Visió analítica (per descompondre elements complexos i organitzar-los).
 • Visió integradora (per tenir una visió global del projecte, les interrelacions entre els diferents elements i les conseqüències d'un canvi en un element sobre altres àmbits de el projecte).
 • Treball en equip (per optimitzar el disseny dels equips i el seu funcionament).

Amunt

- Conceptes bàsics de la direcció de projectes
- Els components de la direcció de projectes
- Iniciació del projecte
- Planificació del projecte
- Execució del projecte
- Seguiment i control
- Tancament del projecte

Amunt

Amunt

El material base de l'assignatura està incorporat a l'espai de recursos de l'aula.
També s'hi ha incorporat material complementari, adjunt a l'apartat de bibliografia i fonts.

Els recursos d'aprenentatge d'estructuren a partir dels diversos reptes plantejats a l'assignatura. Cada repte disposa de recursos associats, en format NIU que possibilita la visualització en forma de repositori, prioritzant la importància dels recursos en tres nivells de mida atenent a la incidència i impacte del recurs en el repte corresponent.

A mesura que avanci l¿assignatura, i en funció del seguiment per part del grup, es valorarà la conveniència d¿incorporar material de suport directament des dels espais de l¿aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt