Estratègies SEM Codi:  M2.650    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En un món empresarial cada vegada més globalitzat i digitalitzat, el coneixement de les estratègies SEM (Search Engine Marketing) emergeix com un actiu necessari per als professionals del màrqueting. Aquestes tècniques no només permeten arribar a audiències a nivell mundial, sinó que també ofereixen la capacitat de competir efectivament en línia, adaptar-se a mercats nacionals i internacionals diversos i optimitzar les despeses de comunicació per aconseguir un retorn d'inversió sòlid. A més, l'habilitat de prendre decisions informades basades en dades i mantenir-se actualitzat amb les últimes tendències en màrqueting digital és essencial per destacar en el context empresarial mundial. En aquest sentit, el domini de les estratègies SEM es converteix en un element crucial per a l'èxit de qualsevol pla de màrqueting digital.

L'assignatura Estratègies SEM proporciona el marc teòric, models conceptuals i casos d'estudi relacionats amb el desenvolupament de les estratègies SEM. Utilitzant aquests recursos, serà possible obtenir coneixement general sobre el posicionament als motors de cerca mitjançant el pagament amb enllaços patrocinats o anuncis. A més, l'assignatura permet aprendre com realitzar l'estudi de paraules clau i com aplicar els conceptes proporcionats en el desenvolupament d'una estratègia SEM. Així mateix, també mostra com optimitzar campanyes utilitzant les eines tecnològiques més rellevants per al desenvolupament del SEM.

Amunt

Les Estratègies SEM és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Màrqueting Digital. Juntament amb les assignatures de Posicionament SEO (Search Engine Optimization) i Estratègies de continguts, formen la matèria Posicionament digital que consta de 12 crèdits obligatoris. L'assignatura proporciona als estudiants del programa la formació acadèmica adequada per explorar les oportunitats de negoci que ofereixen les tecnologies de posicionament en motors de cerca i per dissenyar i liderar amb èxit estratègies de màrqueting que fan ús d'aquestes tecnologies. L'assignatura té una càrrega docent de 4 crèdits.

Amunt

L'assignatura d'Estratègies SEM projecta la seva rellevància en diversos camps professionals, incloent el màrqueting digital, la publicitat en línia, la consultoria de màrqueting, la gestió de projectes web, l'emprenedoria, l'anàlisi web, el comerç electrònic i el màrqueting digital. L'assignatura facilita l'adquisició dels coneixements, habilitats, actituds i valors necessaris per liderar iniciatives de màrqueting digital tant en empreses consolidades com de nova creació. Possibilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies d'e-business. També permet adquirir capacitats rellevants per millorar els programes de màrqueting en mercats digitals i utilitzar de manera innovadora, eficaç i eficient les dades, les tecnologies i els mitjans digitals.

Amunt

És imprescindible que l'estudiantat compti amb coneixements previs i habilitats en els camps de l'administració i gestió d'empreses i del màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.


Amunt

Les competències transversals a assolir són:

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable.
 • Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.

 

A més, es treballarà la competència transversal de la Universitat:

 • Actuar de forma honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Les competències bàsiques i generals associades a aquesta assignatura són les següents:

 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació  dels propis coneixements i judicis.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge  que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera  autodirigit o autònom.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Y les competències específiques són:

 • Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
 • Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
 • Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.
 • Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

Amunt

Estratègies SEM (Search Engine Marketing). Cas pràctic  

 1. Conceptes i elements
 2. Creació del compte (Google Ads)
 3. Descripció d'un cas pràctic
 4. Estudi de paraules clau
 5. Gestió de campanya
 6. Optimització de campanyes

Amunt

Vídeo animat Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt