Estratègies SEM Codi:  M2.650    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té  com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre.

Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com per exemple:

- Eines socials que facilitin el treball col·laboratiu (blogs, wikis, marcadors socials, etc.),

- Continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional, sistemes de comunicació avançats tant sincrònics com a asíncrons que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (videochats, sistemes d'intel·ligència col·lectiva en els fòrums, etc.),

- Entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals, l'accés a la formació a través de dispositius mòbils per afavorir la flexibilitat.

Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor.

 L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals.

S'ha de considerat que les assignatures d'obligada realtizació asseguren un cos de coneixement sòlid per a tots els estudiants. En definitiva, amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant aprofundeixi en les eines de gestió digital i en els eixos d'acció que poden portar-li a liderar, adoptar i emprendre accions d'innovació i de canvi en l'entorn global i digital de l'organització.

Descripció de la assignatura

Aquesta assignatura analitza com les organitzacions utilitzen els motors de cerca en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting online. Els motors de cerca,  ofereixen les seves pròpies solucions i plataformes per dur a terme aquestes estratègies que difereixen segons com es mostren els resultats de cerca (SERPs: Search Engine Results Page) en els cercadors. Però de les dues formes en què poden aparèixer aquestes cerques en les SERPs, la present assignatura analitza el posicionament mitjançant pagament (SEM: Search Engine Marketing) amb enllaços patrocinats o anuncis.

L'assignatura cerca fomentar l'aprenentatge a traves d'un cas practico en el que permetrà introduir i analitzar els diferents conceptes basicos, a més de permetre conèixer les eines més rellevants per al desenvolupament de l'activitat SEM.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Posicionament Diital del Màster Universitari en Màrqueting Digital.  

La matèria Posicionament digital consta de 12 crèdits obligatoris i comuns, i està composta per assignatures bàsiques en les quals es treballen els eixos principals del màrqueting digital. Així, aquesta primera matèria aborda temes clau com el posicionament de l'organització en cercadors mitjançant eines SEO (Search Engine Optimization), que optimitzen la posició natural de la plataforma en el mitjà digital, i campanyes SEM (Search Engine Màrqueting). Així mateix, aquesta matèria contempla una assignatura en estratègia de continguts que permet a l'estudiant adquirir habilitats per crear i distribuir contingut rellevant per cobrir les necessitats del públic objectiu de l'organització.

 

 

 

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Amunt

Aquesta assignatura pertany a l'especialitat de màrqueting, per la qual cosa és molt recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs de l'àmbit del màrqueting, la comunicació i la gestió de marques.

Amunt

 Objectius

  •  Identificar el paper dels cercadors online en l'estratègia de negoci de l'empresa
  • Definir els objectius de l'empresa en relació a la presència de la mateixa en les cerques online
  • Identificar les possibles estratègies de màrqueting existents en cercadors online, ateses les característiques particulars de l'empresa.
  • Ser capaç de dissenyar plans de màrqueting en cercadors online

Competències bàsiques i generals

CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 CB3 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació  dels propis coneixements i judicis.

 CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge  que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera  autodirigit o autònom.

 CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

 CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

 CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable.

 CT4 - Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.

  

Competències específiques:

CE3 - Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

CE4 - Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

CE6 - Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

Amunt

1. Visió general del SEM i els motors de cerca

1.1. Concepte

1.2. SEO enfront de SEM

1.3. Cercadors CPC

1.4. Google Ads com a plataforma CPC

1.5. Configuració i creació del compte Google Ads

1.5.1. Estructura del compte

1.5.2. Obertura del compte 

1.5.3. Navegació pel compte

1.6. Optimització i conversió

1.7. Informes 

1.7.1. Informes editables per a pujades en bloc 

1.7.2. Informes a partir de les taules de dades 

1.7.3. Segmentació i personalització d'informes

1.8. Mètriques 

2. Descripció de cas pràctic

2.1. Exposició del cas pràctic 

2.2. Objectius del lloc web i de la campanya

2.3. Públic objectiu

2.4. Planificació econòmica 

3. Estudis de paraules clau

3.1. Agrupació de paraules clau 

3.1.1. Concordança

4. Gestió de campanya

4.1. Configuració i creació de la campanya 

4.2. Instal·lació de seguiment de conversions

4.3. Ads amb Analytics 

4.4. Extensions d'anuncis

4.4.1. Extensions d'enllaços de lloc

4.4.2. Extensions de text destacat

4.4.3. Extensions d'extracte de llocs 

4.4.4. Extensions de trucada 

4.4.5. Extensions d'ubicació

4.4.6. Extensions de preu

4.4.7. Extensions d'aplicació

4.4.8. Extensions de promoció

4.5. Creació del grup d'anuncis i dels anuncis 

4.5.1. Tipus de grup d'anuncis .

4.5.2. Nom

4.5.3. Licitació

4.5.4. Paraules clau

4.5.5. Anunci

4.6. Optimització de les campanyes

4.6.1. Seguiment de dades

4.6.2. Optimització de les campanyes 

4.6.3. Ofertes intel·ligents

4.6.4. Optimització d'anuncis

4.6.5. Optimització de paraules clau

4.6.6. Optimització de la pàgina de destinació

4.6.7. Cronograma de l'optimització

Amunt

Vídeo animat Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt