Social media i perfils d'audiència Codi:  M2.651    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té  com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre.

Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats.

Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor. 

L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals. 

S'ha considerat que les assignatures d'obligada realització asseguren un cos de coneixement sòlid per a tots els estudiants. En definitiva, amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant aprofundeixi en les eines de gestió digital i en els eixos d'acció que poden portar-li a liderar, adoptar i emprendre accions d'innovació i de canvi en l'entorn global i digital de l'organització.  

 

Descripció de l'assignatura Social Media i Perfils d'Audiencia

Social Media i Perfils d'Audiència és una assignatura que, juntament amb l'assignatura Estratègies de Marketing en Social Media, permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i social media. Concretament, en Social Media i Perfils d'Audiència s'estudien les distintes plataformes digitals, els distints perfils de consumidors que estan a cadascuna d'elles i com generar estratègies basades en l'audiència desitjada per una empresa en els mitjans socials.

Els mitjans socials son instruments amb capacitat per transformar l'economia i el negoci internacional incidint en la creació dels mercats comunitaris globals. Son canals que fomenten la interacció entre les persones i entre les empreses, a més de convertir-se en eina per gestionar la comunicació, construïr relacions personals, trobar feina i qualsevol altre aspecte personal, professional i comercial entre individus, col·lectius i organitzacions.

És per això que es fa necessari estudiar, conèixer i aprendre les diferents eines que existeixen en el mercat, els canals i mitjans disponibles, la identifiació dels tipus de públics i com arribar a impactar sobre les diferents audiències. L'adquisició d'aquests coneixement son clau en el desenvolupament d'estratègies per crear vincles que permetin impactar, atraure i fidelitzar al públic i gestionar accions de valor afegit.

 

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Social Media del Màster Universitari en Màrqueting Digital. 

La matèria obligatòria Social media té una càrrega de 8 crèdits, presentant un conjunt d'assignatures en les quals s'aborden els mitjans socials (Social media i perfils d'audiència de 4 crèdits i Estratègies de màrqueting en social media de 4 crèdits). Amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant domini les estratègies i accions bàsiques del màrqueting digital en els social media.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Amunt

Objectius

  •  Conèixer les principals diferències entre mitjans socials i xarxes socials;
  • Identificar el paper dels mitjans socials en l'estratègia negocio de l'empresa;
  • Definir els objectius de l'empresa en relació a l'ús de mitjans socials;
  • Identificar les possibles estratègies de màrqueting existents en mitjans socials, atenent a les característiques particulars de cada mitjà social;
  • Ser capaç de dissenyar plans de màrqueting en mitjans socials.

Competències bàsiques i generals

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge  que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera  autodirigit o autònom.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i al coneixement aplicat en la pràctica professional.

 

Competències específiques

CE1 - Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

Amunt

1. Plataformes digitals

1.1.  Què són les plataformes digitals

1.2. Tipus de plataformes digitals

1.3. Xarxes socials

1.4. El rol de les plataformes digitals: avantatges d'ús

2. Perfils d'audiència

2.1. Què és l'audiència

2.2. Audiència versus públic objectiu

2.3. Tipus d'audiència

2.4. Perfil del client ideal. El buyer persona.

2.5. Perfils d'audiència  a les xarxes socials

2.6. Segmentació de l'audiència

2.7. L'estratègia  de la segmentació

2.8. Mesurament de l'audiència

Amunt

Audiovisual Audiovisual
Estratègia en social media: preguntes i respostes per a trobar l'equilibri Audiovisual

Amunt

El material bàsic que s'utilitza ha estat elaborat per la professora Neus Soler Labajos i pel professor Dr. Francisco Muñoz Leiva, sota un doble enfocament, teòric i pràctic. Els conceptes s'han desenvolupat de manera teòrica i després s'han il·lustrat amb casos d'estudi i exemples basats en situacions reals de negoci.

Els materials de l'assignatura poden trobar-se en l'espai 'Materials' dins de l'aula. En aquest espai disposareu dels diferents recursos i materials didàctics, la bibliografia així com les fonts d'informació que complementaran aquests continguts. El material didàctic de l'assignatura està disponible en versió navegable, existint la possibilitat de descarregar-lo en format pdf.

A l'aula trobareu altres recursos d'aprenentatge i diverses fonts d'informació, amb enllaços que us poden resultar d'utilitat i d'interès per a l'estudi de l'assignatura. També teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura. Un dels recursos més útils de la Biblioteca de la UOC és el cercador Summon. Summon us permet consultar les col·leccions electròniques i en paper de la Biblioteca, alhora que extreure articles de les bases de dades (p.ex. Abi/Inform, Academic Search Premier, Emerald Management, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis i Wiley InterScience) amb les publicacions de major impacte. A través de Summon podreu fer-vos amb articles que recullen resultats de recerques capdavanteres, de gran qualitat, i especialment rellevants en les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt