Publicitat de display Codi:  M2.652    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


En aquesta assignatura es treballaran els conceptes bàsics de l'estratègia i la planificació 
display i la seva aplicació pràctica en el dia a dia de la professió. També es formarà en els conceptes necessaris per realitzar estimacions i poder treure conclusions de resultats numèrics. A més s'oferirà una panoràmica dels diferents tipus de creativitats que es poden utilitzar en publicitat 
display. Finalment es treballarà els conceptes relatius al Màrqueting de Afiliació i la seva aplicació pràctica.

Amunt

L'assignatura Publicitat display s'emmarca en el mòdul 3 del màster universitari de Màrqueting digital, per la qual cosa conviu amb les assignatures Màrqueting mòbil i Màrqueting per correu electrònic. En aquesta assignatura es treballaran els conceptes bàsics de l'estratègia i la planificació display i la seva aplicació pràctica en el dia a dia de la professió.

Amunt

D'acord amb els objectius plantejats, es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les sortides professionals que es detallen a continuació.

 • Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculats a l'entorn digital
  • Directors de màrqueting online
  • Directors d'innovació digital
  • Directors de comunicació digital

 

 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals:
  • Responsables de màrqueting de continguts
  • Responsables de comunicació digital
  • Responsables d'e-business
  • Responsables d'e-commerce
  • Responsables de l'estratègia i la planificació publicitària en els mitjans digitals
  • Responsables de la gestió de xarxes socials (community manager)
  • Responsables de continguts multimèdia
  • Responsables d'intel·ligència de mercat (market inteligence)
  • Responsables d'intel·ligència de negoci (business inteligence)

 

 • Emprenedors que tinguin interès personal i/o professional a formar-se en l'àrea del Màrqueting Digital:
  • Gerents de pimes
  • Empresa de màrqueting digital

 

 • Investigadors i/o professors en la disciplina del Màrqueting Digital

 

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Competències i objectius

Resultats d'aprenentatge:

       Conèixer i comprendre les possibilitats que ofereix la publicitat display com a mitjà per donar a conèixer la marca al seu públic objectiu.

       Conèixer i saber aplicar les noves formes de publicitat display.

       Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting de afiliació, el model de negoci que representa i els possibles plantejaments estratègics per operar 

       en aquest mitjà.

       Comprendre i saber aplicar les últimes tendències mitjançant les xarxes socials.

       Coneixement avançat sobre aplicacions en el camp del màrqueting.

       Adquirir les eines necessàries per provar i optimitzar les campanyes de correu electrònic i convertir-les en vendes.

       Desenvolupar i gestionar les llistes de correu electrònic.

       Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting i de comunicació.

 

Competències bàsiques i generals:

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 

Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals:

Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

 

Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.

 

Competències específiques:

Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

 

Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

 

Amunt

1.     Introducció al Display Digital

2.     Evolució: De la compra directa a la compra programàtica i RTB

a.     Inversió Publicitària en Digital & Display

3.     Objectius i Beneficis del Display Digital

4.     Mètriques i KPIs

5.     Definició de la nostra audiència objectiu i segmentacions

6.     Els diferents Agents en Display:

a.     Compradors

b.    Data i Ad Exchanges

c.     Venedors

7.     Models de compra

8.     Models de Negoci

9.     Formats Display:

a.     Necessitats en un anunci

b.    Tipologies

                                          i.    Estàndard

                                         ii.    Rich Mitjana i Vídeo

                                        iii.    Creativitats dinàmiques

10.  El Màrqueting de Afiliació:

a.     Definició i Objectius

b.    Beneficis

c.     Tipus d'Afiliats

d.    El Consumidor en Afiliació

e.     Models de Pagament

f.     Brand Safe

11.  Casos d'Èxit

12.  Resum

Bibliografia

Amunt

Tertúlia Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt