Analítica web i mètriques Codi:  M2.653    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Presentació general

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre. 

Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com per exemple:

- Eines socials que facilitin el treball col·laboratiu (blogs, wikis, marcadors socials, etc.),

- Continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional, sistemes de comunicació avançats tant sincrònics com a asíncrons que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (videoxats, sistemes d'intel·ligència col·lectiva en els fòrums, etc.),

- Entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals, l'accés a la formació a través de dispositius mòbils per afavorir la flexibilitat.

Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor.

L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals. 

L'oferta formativa total d'optativitat (tenint en compte les assignatures optatives que comparteixen matèria amb altres obligatòries comentades anteriorment) té una càrrega lectiva de 40 crèdits dels quals, l'estudiant ha de realitzar 12.

 

Descripció

L'analítica web és objecte d'estudi no només per tots aquells interessats en el màrqueting digital, sinó també per tots aquells que gestionen un negoci amb presència a internet. És important analitzar, però el que és fonamental és plantejar tot un seguit d'accions en funció de les dades obtingudes. Per tal de mostrar un marc amb els principis i fonaments de l'anàlisi web, l'assignatura presenta un cas pràctic centrat en l'eina més estesa i popular d'analítica web: Google Analytics.

Veurem com començar un projecte d'analítica tot identificant els objectius web i els principals KPIs (key performance indicators). Després de recopilar dades rellevants i procedir a una adequada segmentació, el nostre propòsit serà interpretar les dades mitjançant la creació d'un quadre de comandament en relació als objectius de l'organització i de la web.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria obligatòria del Màster Universitari en Màrqueting Digital denominada Analítica i mesurament de resultats que té una càrrega de 8 crèdits, presentant un conjunt d'assignatures en les quals s'aborden l'analítica i mesurament de resultats (Analítica web i mètriques; i Fidelització de clients i CRM, ambdues de 4 crèdits). Amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant domini les eines per mesurar i analitzar el rendiment de les inversions del màrqueting digital. 

Amunt

 El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

 Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura, juntament amb unes altres que conformen el Màster, pretén preparar als futurs professionals per a què desenvolupin un nivell avançat de coneixement de l'entorn internet que els permeti liderar un projecte digital dominant totes les seves disciplines, així com desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional que exerceixen en línia.

El resultat d'aquest procés formatiu seran professionals preparats per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes tant nacionals com a internacionals.

Així doncs, aquest Màster es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les següents sortides professionals:

 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals.
 • Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat en projectes d'e-commerce i estratègia digital.
 • Emprendedors que tinguin interès personal i/o professional per formar-se a l'àrea del màrqueting digital, com a gerents de pimes i/o empreses de màrqueting digital.

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

 

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es pretenen abordar entre totes les assignatures agrupades en la matèria de Analítica i mesurament de resultats són:

 • Conèixer el funcionament del cicle de vida de la gestió de dades massives i els aspectes tecnològics, legals i ètics.
 • Conèixer les diferents tècniques d'extracció de dades procedents d'internet.
 • Saber aplicar el procés de recollida i preparació de dades procedents d'internet.
 • Conèixer i saber utilitzar les principals eines d'anàlisis d'internet i les xarxes socials.
 • Saber mostrar correctament un anàlisi d'internet o de les xarxes socials.

Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les que es detallen tot seguit.

Competències bàsiques i generals

 CB3 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.

 CB4 - Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

 CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

 CT4 - Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.

 

Competències específiques

CE1 - Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet.

CE2 - Aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.

CE6 - Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

Amunt

El fil conductor que s'utilitza en aquesta assignatura és un cas pràctic que consta de tres grans parts: introducció, presentació del cas pràctic i resolució del mateix. Es comença contextualitzant l'assignatura i definint uns objectius per donar pas a la definició pròpia de l'analítica web. Aquí es defineixen els conceptes i elements bàsics que ens ajudaran a aclarir per a què serveix l'analítica web i quina ha de ser l'estratègia de l'analista web. Veurem que en aquesta estratègia és imprescindible tant l'establiment d'objectius així com la definició de diferents mètriques i KPIs. A continuació es fa esment a algunes de les eines més rellevants d'anàlisi web existents al mercat i es mostra la importància de culminar les anàlisis web amb quadres de comandament.

La segona gran part està dedicada a la descripció del cas pràctic parant atenció a l'empresa en la qual s'emmarca i l'estratègia que es vol dur a terme.

Finalment, la resolució del cas consta de tres blocs diferenciats: l'anàlisi bàsica, l'anàlisi web i els informes. En l'anàlisi bàsica es defineixen els objectius, es crea i implementa Google Analytics i es realitza l'etiquetatge. Després de crear el compte de Google Analytics cal obtenir el codi que permetrà fer el seguiment de comerç electrònic. S'explica l'estructura de l'eina i la seva correcta configuración tot diferenciant entre compte, propietat i vista per culminar l'anàlisi amb la integració amb Google AdWords.

En l'anàlisi web s'aprofundeix en l'ús de filtres i segments personalitzats per mesurar el trànsit, el contingut i les conversions del nostre lloc web. S'expliquen les diferències entre les diferents analítiques que es poden dur a terme: d'audiència, d'adquisició, de comportament, de conversió, de comerç electrònic i, finalment, la de cupons i afiliats. Es treballen també amb els anomenats embuts multicanal i els models d'atribució.

El cas es tanca amb l'explicació detallada de la importància dels informes personalitzats i els quadres de comandament.

En aquesta assignatura es tracten, doncs, els següents continguts:

 • L'ecosistema de l'analítica Web: definició, propietats, mètriques, objectius i fonts d'informació.
 • Les diferents eines per extreure dades d'internet.
 • La gestió d'etiquetes i les diferents eines d'analítica web.
 • El potencial analític de Google Analytics.

Amunt

L'analítica web Audiovisual

Amunt

L'assignatura es divideix en tres reptes que es corresponen amb els continguts que es treballaran a  les activitats o proves d’avaluació continuada (PACs) proposades al llarg del curs. Cadascun dels reptes té associada una o més activitats/PACs que permeten resoldre’l. El mòdul didàctic (escrit) és el material central de l'assignatura a través del qual podreu fer el seguiment dels conceptes més importants que desenvolupareu durant aquest semestre. Aquest recurs el rebreu en diferents formats.

A l'aula Canvas trobareu per a cada repte un llistat amb els Recursos d’Aprenentatge Bàsics i un conjunt de Recursos d'aprenentatge (NIU). Aquest NIU, situat en l'últim apartat de la pàgina, conté el material que us proporcionarà els coneixements necessaris o útils per a resoldre tant aquest repte com els següents reptes que es plantegin a través de les PACs. Veureu que es proporcionen recursos en diferents formats (vídeos, pdf's, web, ...) ordenats per ordre d'importància: Destacat (acompanyat per una imatge gran), Alt (acompanyat per una imatge més petita) i Mitjà (sense cap imatge). Durant el semestre el professor o professora pot complementar aquests recursos amb d'altres que s'han produït o s'han fet presents recentment (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

Cal tenir present però que avui dia l'anglès és la llengua vehicular en l'àmbit del màrqueting digital, per aquest motiu molts dels recursos es troben en aquest idioma. Atès que limitar el material complementari i les lectures proposades a recursos en espanyol baixa molt la qualitat del màster s'ha preferit mantenir les fonts en l'idioma original. L'equip docent d'aquest programa considera que un estudiant a nivell de màster no hauria de tenir problemes per al correcte enteniment dels materials, fonts i recursos plantejats encara que aquests siguin en anglès. No obstant això, en l'hipotètic cas que un estudiant presentés problemes amb l'idioma sempre pot recórrer a una traducció del mateix i comentar la seva casuística al professor col·laborador de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt