Màrqueting mòbil Codi:  M2.654    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Presentació general

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre.

Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com per exemple:

- Eines socials que facilitin el treball col·laboratiu (blogs, wikis, marcadors socials, etc.),

- Continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional, sistemes de comunicació avançats tant sincrònics com a asíncrons que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (videoxats, sistemes d'intel·ligència col·lectiva en els fòrums, etc.),

- Entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals, l'accés a la formació a través de dispositius mòbils per afavorir la flexibilitat.

Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor.

L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals.

L'oferta formativa total d'optativitat (tenint en compte les assignatures optatives que comparteixen matèria amb altres obligatòries comentades anteriorment) té una càrrega lectiva de 40 crèdits dels quals, l'estudiant ha de realitzar 12.

Descripció

La incorporació dels dispositius mòbils en la interacció entre les empreses i els seus clients també ha introduït nous factors que han de tenir-se en compte per dissenyar les estratègies de màrqueting de les organitzacions. No obstant, les estratègies de màrqueting mòbil, a causa de la naturalesa personal dels dispositius, poden ser percebudes com a més intrusives que les dutes a terme mitjançant altres mitjans. En aquest sentit, la confiança, el permís, la privadesa i el control exercit per les empreses són quatre de les variables més importants que afecten l'acceptació de les estratègies de màrqueting mòbil per part dels consumidors. És per això que les organitzacions han de ser conscients de les complexitats que representen la planificació i la implementació d'estratègies en el mercat mòbil, atès que cal realitzar proves i mesurar-ne contínuament el rendiment. En aquesta assignatura s'ha proposat un cas pràctic basat en una empresa fictícia del sector de la moda per a il·lustrar i entendre els principals continguts i eines de màrqueting mòbil.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria denominada Canals digitals del Màster Universitari en Màrqueting Digital que contempla 12 crèdits d'assignatures obligatòries i optatives. En concret, ofereix una assignatura obligatòria (Publicitatdisplay de 4 crèdits) i dues optatives (Màrqueting mòbil de 4 crèdits iEmail màrqueting de 4 crèdits) sobre canals digitals on s'aprofundeix en l'elaboració d'estratègies digitals mitjançant la utilització de diverses eines i plataformes.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura, juntament amb unes altres que conformen el Màster, pretén preparar als futurs professionals per a què desenvolupin un nivell avançat de coneixement de l'entorn internet que els permeti liderar un projecte digital dominant totes les seves disciplines, així com desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional que exerceixen en línia.

El resultat d'aquest procés formatiu seran professionals preparats per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes tant nacionals com a internacionals.

Així doncs, aquest Màster es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les següents sortides professionals:

 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals, responsables de màrqueting de continguts, de comunicació digital, d'estratègia i planificació publicitària en els mitjans digitals, de gestió de xarxes socials (community manager) i de continguts multimèdia.
 • Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat en projectes d'e-commerce i estratègia digital.
 • Emprendedors que tinguin interès personal i/o professional per formar-se a l'àrea del màrqueting digital, com a gerents de pimes i/o empreses de màrqueting digital.

Amunt

 Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es pretenen abordar en aquesta assignatura són:

 • Conèixer i comprendre les possibilitats que ofereix el màrqueting mòbil com a mitjà per donar a conèixer la marca al seu públic objectiu.
 • Conèixer i saber aplicar les formes de màrqueting mòbil.
 • Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting mòbil i decidir els possibles plantejaments estratègics per a operar en aquest mitjà.
 • Comprendre i saber aplicar les darreres tendències del màrqueting mòbil.
 • Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting mòbil.

Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les que es detallen tot seguit.

Competències bàsiques i generals

CB1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

Competències específiques

CE4 - Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.


 

Amunt

El fil conductor que s'utilitza en aquesta assignatura és un cas pràctic que consta de tres parts: introducció, presentació del cas pràctic i resolució del mateix. En la primera es defineix què és màrqueting mòbil així com la seva evolució fins el present tot descrivint les noves tendències existents. S'analitzen els canvis que s'han produït al mercat, en el consumidor i a la gestió empresarial. En definitiva, es presenta el mobile commerce i es descriu la seva implementació en l'empresa donant consells i pautes basades tant en la connexió amb altres eines en línia i tradicionals com en el mesurament de resultats.

Després d'aquesta introducció es realitza una descripció de l'entorn del cas pràctic presentant l'empresa on s'emmarca: la seva història i la seva cartera de productes. Posteriorment s'analitzen diferents aspectes relacionats amb la seva competència i les característiques del seu consumidor. Es fa un repàs de les eines digitals disponibles i de les emprades en l'actualitat. Abans de prosseguir, es realitza una anàlisi de l'entorn de l'empresa tant interna, detectant les debilitats i fortaleses de l'empresa, com externa, identificant les amenaces i oportunitats existents en el mercat. Tot això es recull en la matriu DAFO que ajuda a definir els objectius empresarials per poder donar llum al disseny del pla d'actuació de màrqueting mòbil. En aquest pla s'especifiquen les línies estratègiques que es desenvoluparan, es realitza una planificació temporal i s'aclareix com es farà el mesurament dels resultats.

La darrera part del cas pràctic es dedica a la seva resolució definint les accions relacionades amb la comercialització de productes mitjançant dispositius mòbils; les relacionades amb la comunicació i atenció mitjançant dispositius mòbils; i les relacionades amb la integració dels dispositius mòbils en la resta de les estratègies empresarials. El cas finalitza presentant el cronograma d'accions que es duran a terme de forma seqüencial o en paral·lel i definint com es realitzarà el control dels resultats derivats d'aquestes accions.

En aquesta assignatura es tracten, doncs, els següents continguts:

 • El màrqueting a través de dispositius mòbils i les noves tendències.
 • La integració del màrqueting mòbil dins de l'estratègia general del negoci/empresa.
 • El màrqueting d'aplicacions. Aplicacions multidispositiu.
 • Planificació de la estratègia de comunicació mòbil.
 • Geolocalització.

Amunt

Amunt

L'assignatura es divideix en tres parts o unitats, que es corresponen amb els continguts que es treballaran en les diferents PACs del curs.  El mòdul didàctic (escrit) és el material central de l'assignatura a través del qual podreu fer el seguiment dels conceptes més importants que desenvolupareu durant aquest semestre. Aquest recurs el rebreu en diferents formats.

Per a cada PAC, i a l'aula virtual, es detallaran els continguts concrets que s'han de considerar i els recursos necessaris o útils per resoldre-la. Durant el semestre el professor o professora pot complementar aquests recursos amb d'altres que s'han produït o s'han fet presents recentment (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

Avui dia l'anglès és la llengua vehicular en l'àmbit del màrqueting digital, per aquest motiu molts dels recursos es troben en aquest idioma. Atès que limitar el material complementari i les lectures proposades a recursos en espanyol baixa molt la qualitat del màster s'ha preferit mantenir les fonts en l'idioma original. L'equip docent d'aquest programa considera que un estudiant a nivell de màster no hauria de tenir problemes per al correcte enteniment dels materials, fonts i recursos plantejats encara que aquests siguin en anglès. No obstant això, en l'hipotètic cas que un estudiant presentés problemes amb l'idioma sempre pot recórrer a una traducció del mateix i comentar la seva casuística al professor col·laborador de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt