Posicionament en cercadors (SEO) Codi:  M2.655    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

De què serveix desplegar un lloc web i una aplicació mòbil (apli o app) per a la marca, empresa o organització si els usuaris que integren el seu públic objectiu els desconeixen? Precisament, les estratègies, recursos, tècniques i processos de màrqueting digital que integren el posicionament en cercadors -també anomenat optimització en cercadors, optimització natural i SEO (per les sigles en anglès de search engine optimisation)- porten a terme una funció indispensable en màrqueting digital: aconseguir que els continguts digitals de la marca, empresa o organització en mitjans propis (com el lloc web i l'app) siguin indexats adequadament pels motors de cerca. D'aquesta manera, i sense fer cap pagament als cercadors, els continguts en mitjans propis apareixen en un lloc destacat de les pàgines de resultats que es retornen als usuaris quan aquests fan cerques amb paraules clau relacionades amb la proposta de valor de la marca, empresa o organització.

Aquesta assignatura es dedica íntegrament a conèixer les estratègies i eines de posicionament natural en cercadors, amb les quals els especialistes i professionals poden aconseguir un posicionament òptim en els motors de cerca dels continguts propis de la marca, i així guanyar visibilitat entre el públic objectiu i atreure'l cap als continguts digitals en mitjans propis.

Amunt

Posicionament en cercadors (SEO) és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Màrqueting Digital (MD). L'assignatura proporciona a l'estudiantat la capacitació acadèmica adequada sobre les oportunitats de negoci en màrqueting digital derivades del posicionament natural a cercadors i li permet dotar-se dels coneixements, habilitats i eines tecnològiques que fan possible un posicionament exitós.

L'assignatura té una càrrega docent de 4 crèdits.

Amunt

L'assignatura facilita l'adquisició dels coneixements, habilitats i actituds en optimització natural de continguts digitals requerits als professionals, emprenedors i directius de màrqueting digital per al desplegament de propostes de valor per als consumidors i públics objectiu de la marca, empresa o organització. A més, proporciona capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar la seva activitat en agències de publicitat i comunicació de màrqueting digital i en firmes de consultoria en TIC.

Amunt

És imprescindible que l'estudiantat tingui coneixements previs i habilitats en màrqueting com els que s'adquireixen en cursar i superar l'assignatura Fonaments de màrqueting dels graus en Economia i Empresa de la UOC

Amunt

Competències

La principal competència transversal que desenvolupa l'estudiantat del Màster en MD en aquesta assignatura és la següent: comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

Així mateix, l'assignatura facilita el desenvolupament de les següents competències específiques: 1) aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital; 2) aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor; i 3) exercir tasques (internes o externes) de recerca, assessorament o formació en màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Identificar els llocs web que enllacen amb les nostres pàgines
 • Identificar llocs web afins on desenvolupar estratègies de contingut útils per al SEO off-page
 • Identificar el risc de black hat SEO, detectar penalitzacions dels cercadors i saber com revertir-les
 • Aprendre a dissenyar iniciatives de link building i link baiting
 • Entendre i fer entendre els fonaments tecnològics del SEO i la diferència entre el SEO on-page i el SEO off-page
 • Comprendre i transmetre els vincles del màrqueting d'atracció, el màrqueting de continguts i el màrqueting de cerca
 • Aprendre a avaluar la visibilitat i l'autoritat de les pàgines i dominis web i la qualitat dels enllaços entrants
 • Utilitzar adequadament el llenguatge propi del SEO
 • Conèixer els elements SEO que influeixen en l'elecció del nom de domini
 • Identificar els elements susceptibles de millora en les nostres pàgines i recursos web
 • Entendre els aspectes d'usabilitat i experiència de l'usuari que afecten el SEO on-page
 • Aprendre a assegurar que totes les pàgines rellevants del nostre domini siguin rastrejades correctament
 • Familiaritzar-se amb les eines que ens ajuden a analitzar l'estat del nostre lloc web per al SEO on-page
 • Entendre com dur a terme un procés d'investigació que faciliti una selecció de paraules clau rellevants
 • Proposar paraules clau alternatives per millorar el nostre posicionament en cercadors
 • Desplegar tècniques de redacció de contingut orientades a SEO
 • Familiaritzar-se amb el llenguatge HTML i la seva funció per estructurar i donar forma al contingut d'una pàgina web
 • Comprendre com optimitzar les paraules clau en imatges i enllaços
 • Defensar les aportacions pròpies sobre SEO d'una manera ordenada i convincent

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en tres temes diferenciats.

El primer tema, titulat SEO, SEO off-page i penalitzacions, us introduirà en el funcionament dels motors de cerca i us ajudarà a comprendre el màrqueting de cerca i les seves disciplines, la seva relació amb el màrqueting d'atracció i el màrqueting de continguts, així com el procés dinàmic pel qual es desplega una estratègia SEO. En aquest tema també abordarem el SEO off-page, que se centra en l’optimització de factors externs al lloc web i promou la visibilitat i autoritat dels continguts del lloc web, fonamentalment mitjançant l’obtenció d’enllaços entrants de qualitat, que mostrin que el lloc de la marca o empresa proporciona continguts rellevants.

En el segon tema abordem el SEO on-page, que considera tots aquells aspectes inherents al lloc que el professional de màrqueting digital ha de gestionar i controlar perquè influeixen en el comportament de rastreig i indexació dels motors de cerca (com a nom de domini, arxius sitemap, contingut duplicat, metadades, fragments enriquits, arquitectura de la informació, temps de càrrega, etc.). Es tracta d'un treball eminentment tècnic per al desenvolupament del qual cal tenir present que els continguts han de ser rellevants, aportar valor i aconseguir una bona experiència per als usuaris.

Dedicarem el tercer i darrer tema a l'Optimització de continguts i paraules clau per a SEO. Aquí aprendrem a redactar i estructurar els continguts de les pàgines web del lloc de la marca de manera que puguin posicionar-se correctament a les paraules clau idònies. Això, a més, requerirà que ens submergim en el llenguatge HTML, el llenguatge d'etiquetatge que interpreten els navegadors i amb què es construeixen les pàgines web. També aprendrem a dur a terme processos de recerca de paraules clau, amb què analitzar les paraules clau per a les quals es posicionen els llocs i identificar alternatives adequades, i veurem com combinar paraules clau genèriques i long tail en dissenyar estratègies de paraules clau efectives .

Amunt

Amunt

Els principals recursos d'aprenentatge en l'assignatura són tres mòduls didàctics elaborats pels professors col·laboradors Dr. Rafael Soler Muñoz i Dra. Mariche Navío Navarro, i l'eina SEO Semrush.

A més, és molt aconsellable que consulteu els recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions punteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt