Estratègies de màrqueting en social media Codi:  M2.656    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Estratègies de Màrqueting en Social Media és una assignatura que, juntament amb l'assignatura Social Media i Perfils d'Audiència, permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i social media. Concretament a Estratègies de Màrqueting en Social Media s'estudia l'entorn actual juntament amb els canals de venda, difusió i relacions a través del Social Media, per arribar a identificar el paper dels Social Media en l'estratègia de negoci de l'empresa i establir les estratègies de continguts en entorns socials així com entendre com es construeix la marca i la imatge corporativa i la reputació digital des de la perspectiva del Social Media. Finalment, a través d'un cas pràctic, es treballarà la part relativa a l'elaboració d'un Pla Social Media.

Per treballar amb documents actualitzats i de màxim nivell acadèmic i aplicat, cal treballar amb fonts en anglès; això és habitual, d'altra banda, en les assignatures de màster universitari. Si el nivell d'anglès no és avançat, es demana un esforç per llegir aquests textos, així com altres que es consultin.

Amunt

Estratègies de Màrqueting en Social Media és una assignatura optativa de 4 crèdits del Màster Universitari de Màrqueting Digital. L'assignatura permet a l'estudiantat conèixer les eines Social Media que tenen a la seva disposició les empreses per a dissenyar i desenvolupar estratègies de màrqueting i comunicació. Totes aquestes estratègies es planificaran en el Pla de Social Media, així com les accions que durà a terme l'empresa en les diferents plataformes socials per a aconseguir els seus objectius de màrqueting.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona una base de coneixement per exercir activitats professionals de màrqueting amb un ús intensiu dels social media, fent ús específic de les estratègies i accions a desenvolupar per un correcte posicionament dins del mitjans socials.

Amunt

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
CB7- Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències generals

CG1- Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de manera activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'aconseguir objectius superiors als que s'aconseguirien a nivell individual.
CG2- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

Competències transversals

CT2- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
CT3- Dissenyar un pla/projecte i gestionar-lo en un entorn professional o de recerca.

Competències específiques

CE4- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de les plataformes socials.
CE5- Formular i/o executar l'estratègia de comunicació social media, que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.

CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions realitzades, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.

Amunt

En el Repte 0 es fa una primera posada en escena sobre l'entorn actual i la transformació digital en els negocis, introduint-nos en el Màrqueting Social, en els nous consumidors.

En el Repte 1 estudiarem el paper que juga el social media màrqueting com a canal de comercialització, relació i diàleg en l'estratègia de negoci de l'empresa. Ens introduirem en l'estratègia de continguts en entorns socials, analitzant el tipus i formats de continguts així com la difusió i els drets d'ús de continguts. A més ens centrarem en el màrqueting de continguts, centrat aquest, a aportar contingut rellevant, original i interessant per als consumidors. Finalment, parlarem del Storytelling i Storydoing, mètode de comunicació que permet explicar històries basant-se amb la transmissió de valors i coneixement a través de les emocions.

En el Repte 2 ens centrem en el Social Branding, entès aquest com el procés que es centra en la construcció de la marca des d'una perspectiva social. Estudiarem el contingut de marca dins dels entorns socials, la importància de la reputació digital, així com la construcció i la gestió d'aquesta. Per a acabar, conceptes com a viralitat, influencers i brand advocates tancaran aquest mòdul.

En el Repte 3 es proposa debatre sobre una de les qüestions clau a la qual s'enfronten marques i empreses, comunicar en les plataformes socials amb perspectiva de gènere. Sobre aquesta qüestió, s'analitzarà si actualment les marques tenen en compte la perspectiva de gènere a l'hora de dissenyar i planificar les seves accions de màrqueting en els seus principals canals socials.

L'últim repte, el 4, treballarem el contingut del Pla Social Media, el document guia perquè l'empresa conegui de forma detallada les accions a emprendre en les plataformes socials, i realitzar un seguiment del seu èxit. 

Amunt

Una introducció al món dels social media Audiovisual
Vídeo: Màrqueting de continguts. Animació 2D Audiovisual
Estratègia de màrqueting en social media XML
Estratègia de màrqueting en social media DAISY
Estratègia de màrqueting en social media EPUB 2.0
Estratègia de màrqueting en social media MOBIPOCKET
Estratègia de màrqueting en social media HTML5
Estratègia de màrqueting en social media PDF
Pla de social media màrqueting XML
Pla de social media màrqueting DAISY
Pla de social media màrqueting EPUB 2.0
Pla de social media màrqueting MOBIPOCKET
Pla de social media màrqueting HTML5
Pla de social media màrqueting PDF
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts XML
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts DAISY
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts EPUB 2.0
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts MOBIPOCKET
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts HTML5
Social Media Màrqueting: entorn, estratègia i continguts PDF

Amunt

El material bàsic que s'utilitza ha estat elaborat per la professora Gemma Segura Virella, sota un doble enfocament, teòric i pràctic. Els conceptes s'han desenvolupat de forma teòrica i després s'han il·lustrat amb casos d'estudi i exemples basats en situacions reals de negoci.

Els materials de l'assignatura poden trobar-se en l'espai 'Materials' dins de l'aula. En aquest espai disposareu dels diferents recursos i materials didàctics, la bibliografia així com les fonts d'informació que complementaran aquests continguts. El material didàctic de l'assignatura està disponible en versió navegable, existint la possibilitat de descarregar-lo en format pdf.

A l'aula hi trobareu altres recursos d'aprenentatge i diverses fonts d'informació, amb enllaços que us poden resultar d'utilitat i d'interès per a l'estudi de l'assignatura. També teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura. Un dels recursos més útils de la Biblioteca de la UOC és el cercador Summon. Summon us permet consultar les col·leccions electròniques i en paper de la Biblioteca, alhora que extreure articles de les bases de dades (p.ex. Abi/Inform, Academic Search Premier, Emerald Management, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis i Wiley InterScience) amb les publicacions de major impacte. A través d'Summon podreu fer-vos amb articles que recullen resultats d'investigacions punteres, de gran qualitat, i especialment rellevants en les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt