Email màrqueting Codi:  M2.658    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Email Màrqueting és el canal que ofereix el major retorn de la inversió (ROI) en el comerç electrònic (SalesCycle, 2022), pel davant del posicionament en cercadors (SEO y SEM) i de la resta de les fonts que alimenten el trànsit d'un espai web. El que li converteix en un recurs fonamental en la comunicació i la promoció de qualsevol empresa.

La seva importància es deguda a l'enorme capacitat de personalització dels missatges i la precisa automatització dels processos que poden assolir-se. Altres factors, com la segmentació de dades i la instantaneïtat de la comunicació, li atorguen un paper fonamental indiscutible. La combinació d'aquests factors, al costat d'una estudiada i exhaustiva planificació, poden oferir uns resultats tan satisfactoris que pot considerar-se com un àmbit d'actuació imprescindible en qualsevol estratègia de màrqueting. Si bé va existir un moment de debat sobre el seu futur, avui ningú posa en dubte la seva alta capacitat d'influència.

 L'assignatura Email Màrqueting permet a l'estudiantat adquirir un ampli coneixement sobre les possibilitats que ofereix el correu electrònic en la relació directa entre les marques i els seus públics, en totes les fases de relació. Concretament, en aquesta assignatura, l'estudiantat aprendrà a crear estratègies i campanyes d'email màrqueting que aconsegueixin augmentar la taxa d'obertura, generar més clics i millorar la conversió de clients potencials en vendes de manera professional i que els permetin implementar-les en les organitzacions on col·laborin.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria denominada Canals digitals del Màster Universitari en Màrqueting Digital  que contempla 12 crèdits d'assignatures obligatòries i optatives. En concret, d'aquesta matèria es ofereix una assignatura obligatòria (Publicitat display de 4 crèdits) i dues optatives (Màrqueting mòbil de 4 crèdits i Email màrqueting de 4 crèdits) sobre canals digitals on s'aprofundeix en l'elaboració d'estratègies digitals mitjançant la utilització de diverses eines i plataformes.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Aquesta assignatura, facilita l'adquisició de coneixements i habilitats per a desenvolupar estratègies d'email màrqueting requerides als professionals, emprenedors i directius de màrqueting digital per al desplegament de campanyes d'email màrqueting que integrin les seves propostes de valor per als consumidors i públics objectiu de la marca, empresa o organització. A més, proporciona un contingut rellevant als professionals que es proposen a desenvolupar la seva activitat en agències de publicitat i comunicació de màrqueting digita, en signatures de consultoria en TIC, així com facilita la comunicació amb directius de màrqueting i responsables per la gestió dels canals de comunicació de les empreses.

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster. Entretant, és recomanable que els participants ja comptin amb coneixements d'administració i gestió d'empreses i de màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Competències

Les competències transversals que desenvolupa l'estudiantat del Màster en Màrqueting Digital en aquesta assignatura són: Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable, y aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

Així mateix, l'assignatura facilita el desenvolupament de les següents competències específiques: (1) Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients; i, (2) aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

 

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting d'afiliació, el model de negoci que representa i els possibles plantejaments estratègics per operar en aquest mitjà.
 • Comprendre i saber aplicar les últimes tendències mitjançant les xarxes socials.
 • Coneixement avançat sobre aplicacions en el camp del màrqueting.
 • Adquirir les eines necessàries per provar i optimitzar les campanyes de correu electrònic i convertir-les en vendes.
 • Desenvolupar i gestionar les llistes de correu electrònic.
 • Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting i de comunicació.

Amunt

A continuació, enumerem i descrivim breument els continguts específics de cada mòdul didátics de l'assignatura:

 1. Introducció
 • Què és l'email màrqueting
 • Conceptes bàsics en email màrqueting
 • El correu electrònic com a eina de comunicació important en una organització
 • Principals plataformes d'email màrqueting
 1. Eines de l'email màrqueting: programes i tecnologia
 • Conceptes fonamentals del programari per a email màrqueting
 • Tecnologies de l'email màrqueting
 • Mailchimp, plataforma SaaS d'email màrqueting
 1. Estratègia en email màrqueting
 • Tipus d'estratègies
 • Com construir llistes de correu electrònic de màrqueting eficaços
 1. Campanyes d'email màrqueting
 • Campanyes de venda i campanyes de branding
 • Creació d'una campanya
 • Proves A/B
 1. El marc legal de l'email màrqueting
 • Lleis fonamentals: RGPD, LOPDGDD i LSSI
 • La captació de dades: principis i deures del nou reglament
 • La gestió de dades en l'email màrqueting
 • Requeriments legals de l'email: revocació del consentiment
 • Els drets ARC i la seva ampliació amb el RGPD
 • Transferència internacional de dades: eines d'enviaments
 • Règim sancionador per incompliment de la llei
 1. Automatització amb MailChimp
 • Què és l'automatització en email màrqueting
 • Ús de les automatitzacions
 • Implementació d'automatitzacions amb MailChimp
 1. Mesurament de resultats email màrqueting
 • Què mesurar
 • Tipologia de les mètriques
 • Mètriques generals
 • Mètriques d'enviament
 • Mètriques de conversió
 • Mesurament en la plataforma d'email màrqueting Mailchimp
 • Mesurament en Google Analytics

 

Amunt

Amunt

Els principals recursos d'aprenentatge en l'assignatura són set mòduls didàctics elaborats pels professors Dr. Miguel Ángel Gómez Borja, Dr. Pablo Javier Vizcaíno Alcantud, Sandra Arias Montesinos, Xavier Folguera i l'eina Mailchimp.

Els continguts dels mòduls didàctics es complementen amb material multimèdia variat, que llistem a continuació:

Arias Montesinos, Sandra (2020, 27 de gener) "¿Por qué el email marketing no me funciona?" Blog de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC [en línea]. Disponible en https://blogs.uoc.edu/economia-empresa/es/por-que-el-email-marketing-no-me-funciona/

MDirector (2022, 15 de juny). "Logremos entrar en Inbox! Delivery en Email Marketing". YouTube [video]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_gNiCda03qg&t=1181s

NetHunt (2020, 15 de desembre). "What is Drip Marketing? [Beginner's Guide]". YouTube [video]. https://www.youtube.com/watch?v=ypyb_tybajo

NewsMDirector (2023, 14 de març). "Consejos para reenviar una campaña email marketing: cómo hacerlo de forma correcta". Blog MDirector [en línea]. Disponible en https://www.mdirector.com/blog/reenviar-campana-email-marketing/

NewsMDirector (2023, 21 de febrer). "Funcionalidades clave de email marketing a la hora de elegir una herramienta". Blog MDirector [en línea]. Disponible en https://www.mdirector.com/blog/funcionalidades-clave-email-marketing/

Thomas, J. S., Chen, C., i Iacobucci, D. (2022). "Email Marketing as a Tool for Strategic Persuasion". Journal of Interactive Marketing, 57(3), 377-392.

Van Rijin, Jordie. (2023). "The Future of email marketing and marketing automation". Email Monday [en línea]. Disponible en https://www.emailmonday.com/email-marketing-automation-trends-predictions/

Van Rijin, Jordie. (2023, març). "The Ultimate Marketing Automation statistics overview". Email Monday [en línea]. Disponible en https://www.emailmonday.com/marketing-automation-statistics-overview/

Walsh, Diana (2023, 19 de gener). "Workflow: qué es, qué tipos existen y cómo usarlos en email marketing". Blog Hubspot. Disponible en https://blog.hubspot.es/marketing/que-son-los-email-workflows-y-como-usarlos-para-cerrar-mas-ventas

Blogs d'email màrqueting

MDirector: https://www.mdirector.com/blog/

Mailrelay: https://blog.mailrelay.com

Mailchimp: https://blog.mailchimp.com/

Mailify: https://blog.mailify.com/

Emailmonday: http://www.emailmonday.com/

Digital Response: http://www.digitalresponse.es/blog/

Doppler: https://blog.fromdoppler.com/

 

Legislació

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal: http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/lo15-1999.html

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI): http://noticias.juridicas.com/base_datos/admin/l34-2002.html

Directiva 2002/58/CE, de tractament de dades personals en el sector de les comunicacions electròniques: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=doue-l-2002-81371

 

En l'àmbit del màrqueting digital, la llengua vehicular és en gran manera l'anglès. Per tant, perquè l'estudiantat tingui l'oportunitat de conèixer el contingut més actual i significatiu relacionat als temes tractats en aquesta assignatura, es proporciona alguns continguts en anglès.

A més, és molt aconsellable que consulteu els recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en recerques capdavanteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt