Business intelligence Codi:  M2.660    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La Universitat Oberta de Catalunya és pionera en un nou concepte d'universitat que té  com a base un model educatiu a distància centrat en l'estudiant. Aquest model utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per posar a la disposició de l'estudiant un conjunt d'espais, eines i recursos que li facilitin la comunicació i l'activitat,  tant referent al seu procés d'aprenentatge com al desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El model educatiu de la UOC està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. En aquest sentit, aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

En efecte, al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on concorren els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives i interactives necessàries per ensenyar i aprendre.

Això fa que els recursos, els mètodes i les dinàmiques que es precisen per a la realització de les activitats d'aprenentatge i avaluació hagin de ser també molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. Per tot això, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com per exemple: 

- Eines socials que facilitin el treball col·laboratiu (blogs, wikis, marcadors socials, etc.),

- Continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional, sistemes de comunicació avançats tant sincrònics com a asíncrons que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (videochats, sistemes d'intel·ligència col·lectiva en els fòrums, etc.),

- Entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals, l'accés a la formació a través de dispositius mòbils per afavorir la flexibilitat.

 Així mateix, a les aules virtuals sempre es disposa d'espais habituals d'interacció més o menys formal (a decisió del docent) i als quals cridem espais de fòrum i de debat, els quals no només permeten la comunicació asíncrona entre els integrants del grup o aula, sinó també un millor i més detallat seguiment de les aportacions de cada estudiant per part del professor.

 L'orientació del títol de Màster universitari en Màrqueting Digital per la UOC és professional, acadèmica i investigadora. Es proposa una estructura de deu matèries vertebrant-se l'ensenyament en cinc matèries obligatòries, quatre optatives i el treball final de màster, de caràcter també obligatori. Dos de les matèries de caràcter obligatori combinen, d'una banda, assignatures comunes obligatòries i, per l'altre, assignatures optatives que permeten a l'estudiant triar aquelles que millor s'ajustin als seus interessos acadèmics i professionals.

S'ha considerat que les assignatures d'obligada realització asseguren un cos de coneixement sòlid per a tots els estudiants. En definitiva, amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant aprofundeixi en les eines de gestió digital i en els eixos d'acció que poden portar-li a liderar, adoptar i emprendre accions d'innovació i de canvi en l'entorn global i digital de l'organització.

L'oferta formativa total d'optativitat (tenint en compte les assignatures optatives que comparteixen matèria amb altres obligatòries comentades anteriorment) té una càrrega lectiva de 40 crèdits dels quals, l'estudiant ha de realitzar 12.

Descripció

La transformació digital que vivim obliga les organitzacions a invertir en coneixement a partir de les dades per no perdre competitivitat. Cal desenvolupar l'habilitat de comprendre i predir detalladament el rendiment dels productes de cada negoci per poder optimitzar els seus nivells d'estoc i mesurar el rendiment dels lliuraments de proveïdors. Combinar aquestes dades amb una major comprensió del comportament del consumidor gràcies al big data o l'internet de les coses (IOT, de l'anglès Internet of things) permeten a les empreses augmentar les seves vendes i desenvolupar avantatges competitius duradores i sostenibles.

Les tecnologies associades al business intelligence (BI) han madurat exponencialment en els últims anys, amb capacitats predictives (predictive analytics) i d'ingestió i processament de grans volums de dades en temps rècord (big data) per a l'obtenció d'actionable insight ('coneixement accionable').

No obstant això, per què algunes organitzacions fracassen o no obtenen el retorn esperat de les seves inversions en la implantació d'aquest tipus de tecnologies?

La raó fonamental és que no n'hi ha prou amb la implementació d'eines. Per aconseguir treure un profit real, durador i sostenible d'un sistema d'analítica empresarial, cal implementar una cultura de l'anàlisi de dades al llarg de tots els nivells i jerarquies de l'organització.

En aquesta assignatura es mostrarà un cas que portarà el lector a través de les diferents fases d'un projecte reeixit d'implementació d'intel·ligència de negoci en una organització gran i complexa real, amb l'objectiu de reflectir un conjunt de bones pràctiques i servir de guia per a comprendre millor els diferents factors que intervenen en la consecució d'un profund i reeixit desplegament d'un projecte de BI.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria optativa Market intelligence del Màster Universitari en Màrqueting Digital formada per 8 crèdits d'orientació profesionalizadora. Les assignatures incloses a aquesta matèria són Business Intelligence de 4 crèdits i Market Intelligence, també de 4 crèdits. Amb aquestes assignatures es pretén que l'estudiant domini les noves tendències de recollida, tractament i visualització d'informació mitjançant les noves eines emergents relacionades directa o indirectament amb el màrqueting digital d'una organització.

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura, juntament amb unes altres que conformen el Màster, pretén formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals que els permeti elaborar estratègies de màrqueting i comercialització online amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet. A més, també té per objecte preparar als futurs professionals perquè desenvolupin un nivell avançat de coneixement de l'ajusto internet que els permeti liderar un projecte digital dominant totes les seves disciplines, així com desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional que exerceixen en línia.

El resultat d'aquest procés formatiu seran professionals preparats per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes tant nacionals com a internacionals.

Per tant, aquest Màster es dirigeix a un ampli perfil de titulats i emprenedors que els capacita per a les següents sortides professionals:

 • Directius d'una empresa amb gestió global i estratègica vinculades a l'entorn digital: directors de màrqueting en línia, d'innovació digital o de comunicació digital.
 • Responsables de departaments vinculats al màrqueting digital i a la interacció amb les comunitats digitals, responsables d'intel·ligència de negoci (business intelligence).
 • Consultors que tinguin interès a adquirir, actualitzar i/o ampliar els seus coneixements digitals com a especialització dins de la seva activitat en projectes d'e-commerce i estratègia digital.
 • Emprendedors que tinguin interès personal i/o professional per formar-se a l'àrea del màrqueting digital, com a gerents de pimes i/o empreses de màrqueting digital.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver superat l'assignatura d'Analítica Web i mètriques.

 

Amunt

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es pretenen abordar entre totes les assignatures agrupades en la matèria de Market intelligence  són:

 • Conèixer les diferents eines d'intel·ligència de mercat que poden utilitzar les organitzacions per conèixer millor als seus clients i reduir així el risc en la presa de decisions.
 • Conèixer les tècniques de la investigació de mercats tradicional així com els límits del seu ús.
 • Conèixer les noves tècniques d'investigació comercial que han sorgit amb la irrupció d'internet.
 • Conèixer el funcionament dels sistemes d'informació d'Intel·ligència de Negoci i els seus principals utilitats i components per a proporcionar informació i coneixement que permeti millorar la presa de decisions.
 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació d'empresa, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.
 • Conèixer i estar en condicions d'aplicar les tècniques i eines d'anàlisi més habituals i els seus usos aplicats en diferents empreses i organitzacions.
 • Saber construir informes i quadres de comandament per a la presa de decisions dels empleats i directius i tècniques i eines de visualització de dades.

Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les que es detallen a continuació.

Competències bàsiques i generals

CB3 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.

CB4 - Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

Competències transversals

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.

Competències específiques

CE1 - Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet.

CE2 - Aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.

CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de víncles amb el consumidor.

Amunt

El fil conductor que s'utilitza en aquesta assignatura és un cas pràctic que consta de tres grans parts: introducció, presentació del cas pràctic i resolució del mateix. Es comença contextualitzant l'assignatura i definint uns objectius per donar pas a la definició pròpia de la intel·ligència de negoci. Aquí es defineixen els conceptes i elements bàsics que ens ajudaran a aclarir per a què serveix la intel·ligència de negoci i quin ha de ser l'estratègia a seguir per dur a terme un projecte d'intel·ligència de negoci. Veurem que la comunicació serà imprescindible en aquesta estratègia tant per a l'establiment d'objectius així com la definició de diferents les mètriques i KPIs que es mostraran en els quadres de comandament.

Al cap i a la fi, qualsevol projecte d'intel·ligència de negoci culmina amb el disseny de diferents quadres de comandament dirigits als diferents departaments i jerarquies existents en una organització. Ens trobem davant d'un nou perfil de consumidor, un consumidor digital, i això implica nous hàbits de consum que les organitzacions han de conèixer per oferir productes més adaptats a les necessitats del seu mercat.

La segona gran part està dedicada a la descripció del cas pràctic posant l'accent en l'empresa en la qual s'emmarca i l'estratègia que es vol dur a terme. Finalment, la resolució del cas detalla totes les fases necessàries per a la implementació de quadres de comandament en una organització internacional real dedicada a productes de gran consum.

En aquesta assignatura, doncs, es tracten els següents continguts:

 • El sistema d'intel·ligència de negoci i els seus diferents components.
 • El procés de presa de decisions basades en dades i el seu paper en les organitzacions d'avui dia.
 • La creació dels quadres de comandament com a eina d'intel·ligència de negoci per al seu ús en el procés de presa de decisions de l'organització.
 • Els avantatges i les millors opcions d'implementació de les diferents eines d'intel·ligència de negoci per tal de millorar el rendiment de l'organització.

Amunt

Material Suport
Bones pràctiques en visualització de dades XML
Bones pràctiques en visualització de dades DAISY
Bones pràctiques en visualització de dades EPUB 2.0
Bones pràctiques en visualització de dades MOBIPOCKET
Bones pràctiques en visualització de dades HTML5
Bones pràctiques en visualització de dades PDF
Estadística descriptiva univariant PDF

Amunt

Avui dia l'anglès és la llengua vehicular en l'àmbit del màrqueting digital, per aquest motiu molts dels recursos es troben en aquest idioma. Atès que limitar el material complementari i les lectures proposades a recursos en espanyol baixa molt la qualitat del màster s'ha preferit mantenir les fonts en l'idioma original. L'equip docent d'aquest programa considera que un estudiant a nivell de màster no hauria de tenir problemes per al correcte enteniment dels materials, fonts i recursos plantejats encara que aquests siguin en anglès. No obstant això, en l'hipotètic cas que un estudiant presentés problemes amb l'idioma sempre pot recórrer a una traducció del mateix i comentar la seva casuística al professor col·laborador de l'aula.

 

Amunt

Alguns dels recursos en obert relacionats amb aquesta assignatura són:

Lectures

Juan, A. (2016) Maximiza el marketing digital con Business Intelligence. Disponible a: http://culturacrm.com/business-intelligence/maximiza-marketing-digital-business-intelligence/

Martín, J. (2016) El Business Intelligence aplicado al Marketing Digital. Disponible a: http://www.cerem.es/blog/el-business-intelligence-aplicado-al-marketing-digital

Media-tics (2017) Business Intelligence y Big Data marcan el futuro del marketing digital. Disponible a:

http://www.media-tics.com/noticia/7124/tecnologias-emergentes/business-intelligence-y-big-data-marcan-el-futuro-del-marketing-digital.html

Piñeiro, G. (2011) Cuando el Business Intelligence analiza el marketing digital - Online Marketing Intelligence. Disponible a:

http://www.elblogdegerman.com/2011/10/28/cuando-el-business-intelligence-analiza-el-marketing-digital-online-marketing-intelligence/

Warren, J. (2013) Data Visualization and Dashboard Design. Disponible a: https://www.slideshare.net/JacquesWarren/data-visualization-dashboard-design

Vídeos

Acciona (2017) ¿Qué es el Big Data Analytics? [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=uQmcgvxx_g0

AddKw (2015) Business Intelligence - Inteligencia de Negocios. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=QuCGCWbsNv0

Arimany, L. (2013)  Marketing digital y business intelligence para la farmacia. Evolufarma. [Vídeo]. Disponible a: https://youtu.be/2hW9lylUSus

Auribox Training (2017) ¿Qué es el Business Intelligence? [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=4MG6_MGhusM

Axosoft (2012) Intro to Scrum in Under 10 Minutes. Agile / Scrum methodology in 10 minutes. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM

BAYESMS (2012) The Coca-Cola Co. y el Big Data. Casos de éxito. [Vídeo]. Disponible a:  https://youtu.be/1hiA2k4ZxRw

Be Intelligence (2016) Qué es Business Intelligence. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=Pmdps2kK_5M

CGI (2015) The power of Predictive Analytics. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=TZerxbj5uL8

CPM BI (2017) BI o Inteligencia de Negocios. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=_qKqvgnPhSU

Excelando (2016) Digital Marketing Analysis with Power BI. [Vídeo]. Disponible a: https://youtu.be/Yo7Hy5iJNG8

Harrington, C. (2014) Power BI for Digital Marketing Analytics. [Vídeo]. Disponible a: https://youtu.be/HJ0jqN-F8GA

Hitachi Solutions Canada (2014) What is Business Intelligence? [Vídeo]. Disponible a: https://youtu.be/hDJdkcdG1iA

IBM España (2012) Hagamos trabajar a los datos, Big Data al servicio de la empresa. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=qh05Q2-oF1k

IBM España (2012) Información e inteligencia para la toma de decisiones. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=9maeZ9slKwE

NeuroDimension (2014) What is Predictive Analytics. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=eCUzF9mYVBw

New Aeon (2016) Digital Business Intelligence. [Vídeo]. Disponible a: https://youtu.be/X2LXo_XNlw0

Valverde, S.P. (2016) BI Inteligencia de Negocios. [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=JaDiGTMbAW8

Verger, M.; Martinez, A. (2012) Business Intelligence: new wave for marketing and social media. [Vídeo]. Disponible a: https://youtu.be/3izs-vAJ4x4

Videositpuntocom (2011) BI en Danone (Retail). Entrevista a Xavier Serres, Responsable del Centro de Competencia en Business Intelligence de Danone a nivel mundial. [Vídeo]. Disponible a:  https://youtu.be/exn9Iyt5ZRA

Casos d'èxit

Boulton, C. (2017) 6 data analytics success stories: An inside look. Disponible a:  https://www.cio.com/article/3221621/analytics/6-data-analytics-success-stories-an-inside-look.html

Laskowski, N. (2015) Ten analytics success stories in a nutshell. Analytics success stories from the likes of Burberry, CBS, Coca-Cola and L'Oreal. The Data Mill reports. Disponible a: http://searchcio.techtarget.com/opinion/Ten-analytics-success-stories-in-a-nutshell

Robb, D. (2015) 4 Data Analytics Success Stories. Disponible a:  http://www.enterpriseappstoday.com/business-intelligence/4-data-analytics-success-stories-1.html

Teradata (2018) How Big Data is making the difference. Ebay, Siemens, American Cancer Society, McCain Foods. Disponible a:  http://bigdata.teradata.com/ebay/

Eines imprescindibles

Quadres de Comandament

Google Data Studio:  https://www.google.com/analytics/data-studio/

Klipfolio: https://www.klipfolio.com/

Qlik Sense: https://www.qlik.com/es-es/products/qlik-sense

QlikView: https://www.qlik.com/es-es/products/qlikview

Tableau: https://www.tableau.com/es-es

 Flux de Treball

 Excel:  https://products.office.com/es-es/excel

PowerPoint: https://products.office.com/es-es/powerpoint

Python: https://www.python.org/

Amunt

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge utilitzada en el present Màster es basa en el model educatiu de la UOC, caracteritzat per l'asincronia en espai i temps canalitzada a través d'un campus virtual. Aquesta metodologia situa a l'estudiant com a impulsor del seu propi procés d'aprenentatge proporcionant-li uns recursos adaptats a les seves necessitats. L'objectiu és garantir que l'estudiant pugui aconseguir els objectius docents i treballar les competències marcades en cadascuna de les matèries que realitza.  

Entre els recursos que la Universitat posa a la disposició dels estudiants cal destacar els següents. 

 • Aula virtual: espai on es desenvolupa la docència.
 • Pla docent o pla d'aprenentatge: espai on s'especifiquen els elements de planificació de la docència.
 • Proves d'avaluació contínua (PAC): són els elements d'avaluació de l'ensenyament.
 • Altres recursos disponibles: mòduls didàctics, guies d'estudi, casos pràctics, biblioteca, lectures, articles...
 • Persones que faciliten l'aprenentatge: professors col·laboradors i docents.

Espai de comunicació 

A través de les eines per a la comunicació actualment disponibles a l'aula, la interacció del professor col·laborador amb els estudiants s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Tauler

 Aquest és l'espai bàsic de comunicació del professor col·laborador amb els estudiants, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre trobareu, entre d' altres, les següents informacions:

 • Orientacions per afrontar l'estudi de cada mòdul didàctic, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 • Requeriments de presentació, dates de lliurament, etc. de les activitats a realitzar per seguir l'avaluació continuada.
 • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada plantejades.

 Fòrum 

Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i el professor col·laborador de l'assignatura, on es podran plantejar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants desitgin compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el professor col·laborador desitgin posar en comú i debatre.
 • Comentaris, observacions d'errors i suggeriments per a la millora del material de l'assignatura i qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura que desitgi plantejar.

A través d'aquest espai també es realitzarà la discussió dels casos pràctics o debats que proposi el professor col·laborador. S'espera doncs la vostra participació.

Debat 

Espai on es poden pujar notícies relacionades amb l'assignatura per ser debatudes entre tots.

Participants de l'aula 

Aquí podeu trobar el llistat dels vostres companys.

Línia de temps de planificació 

En aquest espai de l'aula trobareu una línia de temps on es representen en cercles les diferents activitats de l'assignatura. Allà es recullen les dates clau del semestre, com les dates per fer la presentació a la resta de companys, les dates de lliurament de les activitats i les dates d'estudi per a les proves finals de l'assignatura. En aquest últim s'inclouran les instruccions i comentaris per preparar les proves finals i la informació bàsica sobre el seu format i contingut. 

La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura, tenint en compte el temps que és aconsellable dedicar de forma general a cadascun dels mòduls. I si bé és el propi estudiant que acabarà marcant el seu ritme d'estudi particular, el que aquí es proposa està pensat perquè pugueu seguir adequadament l'avaluació continuada que s'ha establert per l'assignatura. En qualsevol cas, les dates determinants són les relatives a l'avaluació continuada, mentre que les corresponents a l'estudi del material didàctic tenen valor orientatiu.

Espai d'avaluació 

En aquest espai disposa dels materials de l'assignatura, així com altres fonts d'informació d'interès.

Lliurament d'activitats

La bústia Lliurament d'activitats és l'espai on han de dirigir-se les seves activitats resoltes d'avaluació contínua, i on només té accés el professor col·laborador. L'estudiant farà arribar al professor col·laborador la seva activitat d'avaluació contínua per mitjà d'aquest espai durant algun dels dies compresos entre la data d'inici i la data final assenyalada a l'espai de Planificació. 

Tenint en compte que la data de tancament de l'activitat és una data límit, es recomana no esgotar el termini de lliurament. Igualment, l'enviament de solucions a les aules impedeix prendre en consideració les activitats que es lliurin posteriorment. 

El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un arxiu adjunt a un missatge. D'una banda, per lliurar els seus exercicis resolts ha d'utilitzar la mateixa plantilla que se li ha proporcionat com a enunciat. 

D'altra banda, el títol del missatge haurà de coincidir amb el nom de l'arxiu que conté l'activitat, d'acord amb la següent estructura: 

* Les pàgines del document han d'estar numerades. També haurà de constar el nombre de pàgines totals del document. 

* En el document figurarà el seu nom i cognoms, el nom de l'assignatura, el nombre de l'activitat d'avaluació contínua al fet que correspon, així com la data límit que ha establert per al seu lliurament. 

Les pàgines del document han d'estar numerades i es farà constar el nombre de pàgines totals del document.Heu de lliurar el vostre exercici resolt en el mateix arxiu que heu rebut l'enunciat. 

El nombre màxim de pàgines dels documents es fixarà per a cada activitat. 

Notes 

En aquest espai podreu consultar les qualificacions des de l'inici fins al final de l'assignatura.

Biblioteca virtual 

El funcionament de la Biblioteca s'ha concebut perquè pugui obtenir-se el que es necessita de forma immediata i des de qualsevol lloc amb accés a la xarxa d'internet. L'accés als continguts i serveis de la Biblioteca Virtual es realitza mitjançant la pàgina Web, que recull, a més d'informació general del servei (informació institucional i una visita virtual a la biblioteca), el següent:

 • El catàleg. Dóna accés al fons bibliogràfic de la Universitat, tant a la bibliografia recomanada com al fons especialitzat en societat de la informació, i a altres catàlegs universitaris nacionals i internacionals.
 • La col·lecció digital. Permet accedir a tota la informació en format electrònic, bases de dades, revistes, enciclopèdies i diccionaris en línia, llibres electrònics, portals temàtics, etc., organitzats tant per tipus de recurs com per les àrees temàtiques que s'imparteixen a la Universitat.
 • Els serveis. Proporcionen accés directe al préstec, encàrrec de cerca documental i altres serveis d'informació a mesura, com el servei de notícies, la distribució electrònica de sumaris i el servei d'obtenció de documents.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Indicacions sobre l'avaluació de la UOC

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La falta d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en les quals es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus com la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D o 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, debat, activitat o PAC), ja sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, ja sigui perquè ha copiat de forma textual d'internet, o ha copiat d'anotacions, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D o 0) en l'avaluació contínua (AC) comporta la no superació de l'assignatura.

Infracció de la normativa

 1. Les infraccions dels criteris recollits en  la normativa d'avaluació o en el pla docent són valorades i degudament sancionades acadèmicament i, si escau, disciplinàriament, d'acord amb l'establert a continuació. 
 2. El professor responsable de l'assignatura (quan es produeixin dins de l'àmbit estricte d'una assignatura) o el director de programa corresponent (quan es produeixin en l'àmbit de diverses assignatures) està facultat per valorar i, a la vista tota la informació recopilada, resoldre la sanció acadèmica corresponent a les conductes següents:
  • La utilització literal de fonts d'informació sense cap tipus de citació;
  • la suplantació de personalitat en la realització de PAC;
  • la còpia o l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor en la realització de les PAC;
  • la col·laboració, encobriment o afavoriment de la còpia en les PAC.

Aquestes conductes donen lloc a una sanció acadèmica que pot suposar l'obtenció d'un suspens (D o 0) en la PAC o en la nota final d'AC.

A més de la sanció acadèmica corresponent, l'estudiant rebrà una amonestació per escrit del responsable acadèmic recordant-li la improcedència de la seva actuació i l'obertura d'un procediment disciplinari en cas de reincidència.

L'adreça de programa, a l'hora de resoldre sol·licituds de matrícula excepcional o altres peticions acadèmiques per part de l'estudiant, pot tenir en compte la informació relativa a aquest tipus de conductes.

D'acord amb la Normativa de drets i deures, la Direcció de Programa és competent per iniciar i instruir el procediment disciplinari, i el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat és competent per resoldre en cas de faltes lleus i greus i el Rectorat, en cas de faltes molt greus. La sanció resultant de l'expedient disciplinari constarà en tots els expedients que l'estudiant tingui oberts a la UOC.

El model d'avaluació

En el marc d'aquest model pedagògic, el model d'avaluació de la UOC persegueix adaptar-se als ritmes individuals dels estudiants facilitant la constant comprovació dels avanços que mostra l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. És per això que l'avaluació en aquest Màster s'estructura entorn de l'avaluació continuada que es duu a terme a través de les proves d'avaluació continuada (PAC). També es preveuen models d'avaluació específics per a les pràctiques externes i els treballs de finalització de Màster.

El model concret d'avaluació de cada assignatura s'estableix semestralment en el pla docent de cada assignatura, que defineix:

 1. El model d'avaluació, les activitats d'avaluació programades i el calendari d'avaluació.
 2. Els criteris generals d'avaluació, correcció i notes, i fórmules de ponderació aplicables.

La informació relacionada amb el procés d'avaluació es farà pública abans del període de matrícula, mitjançant els canals habituals de comunicació de la UOC.

Avaluació continuada

L'avaluació continuada (AC) es realitza durant el semestre. És l'eix fonamental del model educatiu de la UOC i és aplicable a totes les assignatures dels programes formatius que la UOC ofereix. El seguiment de l'AC és el model d'avaluació recomanat per la UOC i el que millor s'ajusta al perfil dels seus estudiants.

 L'AC consisteix en la realització i superació d'una sèrie de proves d'avaluació contínua (PAC) establertes en el pla docent, d'acord amb el nombre i el calendari que es concreta. L'AC de cada assignatura s'ajusta als objectius, competències, continguts i càrrega docent de cada assignatura.

 En aquest pla docent s'estableixen els criteris mínims i el calendari de lliurament per seguir i superar l'AC. En tot cas, per considerar que s'ha seguit l'AC s'ha d'haver fet i lliurat com a mínim el 50% de les PAC. El no seguiment de l'AC es qualifica amb una N (equivalent al no presentat).

Còpia i plagi

Està totalment prohibit plagiar i/o copiar en les activitats d'avaluació continuada.

Tal com s'indica en la normativa acadèmica de la Universitat: "El procés d'avaluació (...) es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats" (pàg. 37).

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació contínua utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o autors i/o altres semestres. Els responsables seran tots els estudiants implicats sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos.

Per evitar incórrer en plagi, podem tenir en compte els suggeriments següents:

 • No s'han d'usar idees d'un altre sense conèixer la font.
 • No s'ha d'exposar un argument d'un altre com si fos propi.
 • A l'hora de desenvolupar una idea no s'ha de presentar un pensament aliè com si fos propi.
 • Una aportació no pot estar basada en el desenvolupament d'un pensament exacte al d'un altre.
 • No s'han d'exposar les pròpies idees exactament de la mateixa manera que ho ha fet algun altre, a pesar que s'identifiqui la font.

Tots els exercicis lliurats pels estudiants per a la seva avaluació seran processats per un programari de detecció de plagi i còpia. Els casos de  còpia i plagi poden haver estat identificats mitjançant aquest programari, així com també a través de la pròpia correcció i avaluació de l'exercici per part del professor col·laborador.

En cas de detectar plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per tots els implicats seran les següents:

 • Se suspèn l'activitat lliurada amb una D.
 • L'estudiant no pot seguir l'avaluació contínua de l'assignatura (la nota final d'Avaluació contínua serà D).
 • Per superar l'assignatura l'estudiant hi haurà necessàriament de superar l'examen final; en cas que l'assignatura no tingui prova final quedarà suspès.
 • Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a la disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació contínua de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

En cas de detectar còpia se suspèn l'activitat lliurada i el/l'estudiant no podrà seguir l'avaluació contínua de l'assignatura. La nota final de l'avaluació contínua serà una D.

En cas de detectar còpia o reiteració de plagi, juntament amb les accions comentades, des de l'assessoria jurídica s'iniciarà un procediment disciplinari d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professor responsable de l'assignatura informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge dirigit a les seves bústies personals. També posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa.

Model d'avaluació de l'assignatura

La qualificació final de l'assignatura (AC) resulta de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació programades d'acord amb la taula d'encreuament o fórmula ponderada especificada en aquest mateix pla docent. Totes les activitats tant teòriques com a pràctiques, els casos pràctics i les discussions en el fòrum virtual són obligatoris. Com no es contempla l'existència d'un examen final, presencial o virtual, la nota final d'avaluació contínua es converteix en la nota final de l'assignatura. 

Les qualificacions de les diferents activitats d'avaluació programades (PACs, Debats,...) així com la nota final de l'assignatura (AC) es faran públiques dins dels terminis establerts al calendari acadèmic detallat a l'apartat de dates clau d'aquest pla docent.

Activitats d'avaluació programades

Aquesta assignatura consta de 3 proves d'avaluació continuada (PACs) i 1 debat  que tenen com a objectiu combinar l'aprenentatge i la reflexió de tots els conceptes, protocols, models i eines que es treballen en l'assignatura així com el desenvolupament de les habilitats i actituds que intervenen a través de l'aplicació pràctica de les mateixes.

En concret, les activitats programades per a aquesta assignatura són:

 • PAC 1: La primera PAC té com objectiu posar en pràctica els conceptes bàsics apresos relatius a la preparació, transformació i càrrega de dades (ETL: Extract, Transform and Load). Establirem els objectius de l'anàlisi i prepararem i transformarem les dades que necessitarem.
 • PAC 2: La segona PAC té com a objectiu analitzar i crear les diferents visualitzacions, amb els gràfics més adients segons els objectius d'anàlisi. Detectarem a més noves necessitats de transformació de les dades per a assolir els objectius de visualització.
 • PAC 3: A la tercera PAC es construirà la story: crearem diferents dashboards que ens explicaran una història a través de la visualització de les dades. Aquesta història ens aportarà conclusions i ens ajudarà a la presa de decisions.

Les PACs es consideren activitats obligatòries i poden incloure una o més preguntes teòriques, la resolució d'algun supòsit o cas pràctic, la contribució a algun debat, l'ús actiu d'internet en l'obtenció d'informació sobre la temàtica abordada i/o l'anàlisi d'algun aspecte que guardi relació amb el contingut de l'assignatura. En cada activitat serà necessari aplicar coneixements, habilitats i eines en un context real multidisciplinari.

Es preveu una PAC de recuperació (Prova Addicional) per a aquells estudiants que no hagin estat capaços de preparar qualsevol de les PAC o que vulguin millorar la seva qualificació. Aquells estudiants que vulguin optar a la qualificació màxima, Matrícula d'Honor (H) han de realitzar aquesta Prova Addicional. El pes d'aquesta PAC serà l'equivalent a la PAC substituïda.

La taula de ponderacions que determina el sistema d'avaluació d'aquesta assignatura és:

Activitat Contingut Ponderació AC
PAC 1 ETL: preparació d'un dataset 30%
PAC 2 Gràfics i visualització de dades 30%
PAC 3 Presentació d'un data story 30%
Debat   10%

Sistema de qualificació

Cada activitat (PAC) tindrà una nota individual qualitativa: A, B, C+, C- o D equivalent a una altra quantitativa (sense decimals) tal com es detalla a continuació:

 • A = 9 o 10
 • B = 7 o 8
 • C + = 5 o 6
 • C- = 3 o 4
 • D = 0, 1 o 2
 • No presentat (NP) = 0.

La qualificació final serà quantitativa amb dos decimals i podrà distingir l'Excel·lent (A) de la Matrícula d'Honor (H) que s'atorga de manera excepcional. El nombre de matrícules per assignatura en cap cas podrà superar el 5% dels matriculats.

Criteri d'avaluació general basat en evidència

Tota activitat resolta correctament es qualifica d'acord als següents criteris:

APROVAT (C+)

 • Ha estudiat, entès i resolt els problemes.
 • Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidència d'aquest coneixement i activitat.
 • Es presenten correctament les activitats i les participacions sense faltes d'ortografia i/o escriptura.

NOTABLE (B)

 • Totes les anteriors.
 • Coneix el tema, és capaç de vincular-ho amb altres matèries i treure conclusions.
 • Aplica la teoria i l'experiència pràctica en el context del seu treball i/o de la vida real.
 • Bona presentació i qualitat en l'escriptura.

EXCEL·LENT (A)

 • Totes les anteriors.
 • Realitza aportacions i proporcionar noves solucions creatives i innovadores.
 • Mostra evidència rigorosa i crítica.

A més d'aquests criteris generals, al llarg del semestre, poden afegir-se altres criteris específics per avaluar algunes de les habilitats generals o particulars. Aquests seran informats, si escau, a l'enunciat de les activitats o en la guia d'estudi.

Cal recordar que els exercicis d'avaluació continuada són estrictament personals, per la qual cosa la resolució de les proves, casos i pràctiques propostes s'ha de realitzar de forma individual. Això no impedeix el treball en grup durant la fase prèvia de la discussió del contingut de l'activitat. No obstant això, s'exigirà el lliurament d'una activitat individual i diferent, tant en el contingut com en la forma. L'equip docent tindrà en compte la lògica de les respostes, el pensament individual i la capacitat d'expressar-se per escrit. Qualsevol font externa utilitzada per resoldre les qüestions i casos haurà d'indicar-se clarament i ser referenciada.

És possible que els resultats de la primera activitat no siguin molt bons. No obstant això, si s'estudia i treballa a fons, és molt probable que ràpidament s'obtingui una millora notable en el rendiment. Per aquest motiu, no us heu de desanimar ni abandonar per uns mals resultats inicials.

Revisió de les qualificacions

L'estudiant que no estigui d'acord amb la nota d'AC obtinguda pot demanar la revisió, d'acord amb les eines i els terminis establerts. Excepte aquest supòsit, les qualificacions de les PAC i la nota final d'AC no poden ser objecte de revisió.

Amunt


Sistemes d'avaluació

Mínim %

Màxim %

Participació crítica en debats virtuals

5

10

Resolució de casos

30

40

Resolució de problemes

20

30

Resolució d'exercicis pràctics

30

40

Amunt

Una vegada finalitzat el termini de lliurament, l'estudiant podrà accedir a la solució a les activitats en forma de respostes tipus, que ha de constituir una eina important a l'hora de preparar l'assignatura. cal destacar que el sentit de les respostes tipus és el de permetre-les contrastar amb les seves pròpies respostes i detectar els encerts i els errors, realitzant així una labor d'autoavaluació.

 Mitjançant el registre d'avaluació contínua, accedireu a la nota de cada prova d'avaluació. Les qualificacions estaran introduïdes en el termini d'una setmana des del límit del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professor col·laborador informarà en el tauló de la seva publicació i indicarà els errors més freqüents i els aspectes d'interès que s'hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades.

Amunt