Comerç electrònic Codi:  M2.662    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les tecnologies del comerç electrònic, juntament amb la influència exercida per consumidors apoderats amb internet i les xarxes socials i l'emergència continua de noves empreses i models de negoci, transformen radicalment el panorama del comerç. Les tendes físiques no són imprescindibles, les alternatives de compra no estan limitades al barri o la ciutat del consumidor i la distribució comercial fa temps que va deixar de ser una activitat exclusiva dels detallistes tradicionals -ja que els comerços en línia i les empreses de tecnologia, logística, aprovisionament i serveis financers connecten directament amb els consumidors.

L'assignatura Comerç electrònic proporciona un ampli ventall de marcs teòrics i models conceptuals, investigacions empíriques, dades estadístiques i casos d'estudi, derivats de situacions de negoci. A través d'aquests recursos s'examinen les temàtiques clau en comerç electrònic i s'obté una visió rigorosa, completa i exhaustiva sobre les tecnologies del comerç electrònic i les estratègies i models de negoci derivats de la seva adopció.

Amunt

Comerç electrònic és una assignatura optativa del Màster Universitari en Màrqueting Digital (MD). L'assignatura proporciona a l'estudiantat del programa la capacitació acadèmica adequada per explorar les oportunitats de negoci que presenten les tecnologies de comerç electrònic, i dissenyar i liderar amb èxit estratègies de màrqueting, processos i models de negoci que fan ús de les mateixes.

L'assignatura té una càrrega docent de 4 crèdits.

Amunt

Comerç electrònic facilita l'adquisició dels coneixements, habilitats, actituds i valors requerits per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

És imprescindible que l'estudiantat compti amb coneixements previs i habilitats en els camps de l'administració i gestió d'empreses i del màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Comerç electrònic ha estat especialment ideada per a l'estudiantat que es proposa liderar el disseny i desplegament de programes de màrqueting que fan ús de la tecnologia del comerç electrònic.

És imprescindible que l'estudiantat tingui coneixements previs i habilitats en els camps de l'administració i gestió d'empreses i el màrqueting com els que proporcionen les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Competències

Les competències transversals que desenvolupa l'estudiantat del Màster Universitari en MD en aquesta assignatura són les següents: 1) crear i aportar valor amb les TIC de forma avançada; i 2) analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Així mateix, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura: 1) detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet; i 2) dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Conèixer els aspectes de seguretat i els sistemes de pagament que els responsables de negoci han de considerar per a establir un comerç electrònic.
 • Comparar els models de negoci dels intermediaris digitals.
 • Explicar les alternatives estratègiques del comerç electrònic per a proporcionar valor al consumidor connectat.
 • Examinar críticament i extreure conclusions sobre els fenòmens de desintermediació i reintermediació.
 • Defensar críticament els conceptes logístics més rellevants en comerç electrònic.
 • Contrastar els processos logístics de la distribució tradicional amb els del comerç electrònic.
 • Descobrir les possibilitats que obre l'aplicació de les TIC en la logística.
 • Conèixer les tecnologies amb un paper més important en les activitats de distribució física per al comerç electrònic.
 • Definir la proposta de valor d'un comerç electrònic.
 • Conèixer els aspectes rellevants que els responsables de negoci han de considerar en l'elecció d'un gestor de continguts en comerç electrònic.
 • Explicar a un públic professional online com es personalitza el disseny d'un comerç electrònic.
 • Dissenyar i configurar un comerç electrònic que contribueixi als objectius de negoci.
 • Determinar l'estratègia omnicanal més adequada per a un comerç electrònic..
 • Avaluar comerços electrònics a partir de l'aprofitament de la tecnologia disponible i el seu alineament estratègic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es desglossen en els tres temes que us descrivim a continuació:

En el primer tema de l'assignatura, Distribució de màrqueting i comerç electrònic, es defineixen els components tecnològics dels sistemes de comerç electrònic, els elements de seguretat i els sistemes de pagament. També s'examina com utilitzar internet en la comercialització de productes i el paper que exerceix el distribuïdor. Així mateix, s'aprèn a crear propostes de valor integrades, atractives i útils per al comprador.

El segon tema, E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, permet comprendre la transició de l'activitat logística empresarial per adaptar-se a l'economia del coneixement, com s'apliquen les TIC per optimitzar la gestió logística i quines transformacions de l'activitat logística són degudes a la irrupció de les TIC i el comerç electrònic.

El tercer tema, Decisions tecnològiques per al comerç electrònic, guia a l'estudiantat en la utilització del gestor de continguts PrestaShop per crear i administrar una tenda en línia orientada a consumidors finals.

Amunt

Comerç electrònic Audiovisual

Amunt

L'assignatura té diversos recursos d'aprenentatge fonamentals, els quals són:

 • El capítol Distribución de marketing y comercio electrónico del llibre Marketing digital y comercio electrónico (Pirámide, 2017) -elaborat per la professora responsable de l'assignatura, Dra. Inma Rodríguez-Ardura.
 • El mòdul didàctic E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, elaborat pels professors Dra. Rosa Colomé Perales i Dr. Eduard J. Alvarez-Palau, i Xavier Budet Jofra, director logístic de la Sirena.
 • El mòdul didàctic Decisions tecnològiques per al comerç electrònic: cas pràctic, elaborat pels professors Dr. Gabriel J. Guerrero-Contreras i Sara Balderas-Díaz.
 • El gestor de continguts PrestaShop.

Així mateix, es requerirà estudiar els següents casos de negoci:

 • Avery, Jill; Israeli, Ayelet; Maur, Emma von (2021). "The Yes: reimagining the future of e-commerce with artificial intelligence (AI)". Harvard Business School No. 9-521-070. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Gupta, Sunil; Rodríguez, Margaret L. (2020). "Amazon en 2020". Harvard Business School No. 515- S06. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Teixeira, Thales; Watkins, Elizabeth Anne (2015). "Exhibición de productos en Best Buy". Harvard Business School No. 519-S19. Boston (MA). Harvard Business School Publishing.
 • Wells, John R.; Ellsworth, Gabriel (2018). "Reinventing Best Buy". Harvard Business School No. 9-716-455. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.

A més, és molt aconsellable que consulteu els vídeos, informes i articles complementaris que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions capdavanteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt