Màrqueting de continguts Codi:  M2.667    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El content màrqueting és l'estratègia que crea i distribueix valor a través de contingut rellevant i consistent, per atreure i retenir al públic i obtenir rendibilitat del consumidor. I és que a nivell estratègic, la gestió dels continguts que es comparteixen són fonamentals, per la qual cosa independentment del canal que emprin (web, blog, mitjans socials, e-mail), resulta fonamental que les empreses explotin les diferents eines que es troben disponibles per publicar els seus continguts, extraient el benefici que aquestes ofereixen. 
 
Al llarg de l'assignatura, s'analitzarà la importància del contingut en l'estratègia de màrqueting digital. Per assenyalar la seva transcendència i dibuixar el context, començarem definint què és el màrqueting de continguts, contraposant-ho al concepte del màrqueting tradicional i detallant posteriorment els avantatges derivats del seu ús.
 

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Amunt

Aquesta assignatura pertany a l'especialitat de màrqueting, per la qual cosa és molt recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs de l'àmbit del màrqueting, la comunicació i la gestió de marques.

Amunt

Competències bàsiques i generals

CB2- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 
CB3 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació  dels propis coneixements i judicis.
 
CB5 - Posseir les habilitats d'aprenentatge  que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera  autodirigit o autònom.
 
CG1 - Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.
 
 
Competències transversals
 
CT1 - Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 
CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb  una pràctica professional ètica i responsable.
 
CT4 - Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
 
 
Competències específiques:
 
CE3 - Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
 
CE4 - Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
 
CE5 - Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.
 
CE6 - Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.
 
 
Objectius
 
1. Contextualitzar i definir el màrqueting de continguts.
2. Comprendre els beneficis que s'obtenen en l'empresa en utilitzar el content màrqueting.
3. Conèixer els elements que componen l'estratègia de content màrqueting.
4. Distingir els canals de publicació de contingut
5. Diferenciar els formats d'edició de contingut.
6. Definir la fase de planificació d'una estratègia de content màrqueting, considerant els aspectes que motivaran l'èxit de la mateixa.
7. Identificar les tècniques d'optimització que ajuden a posicionar els continguts en els mitjans socials.
8. Descobrir algunes fonts d'inspiració per generar continguts.
 

Amunt

1    Introducció al màrqueting de continguts

1.1     Què és el content marketing

1.2     Què no és el content marketing

1.3     Màrqueting tradicional versus màrqueting de continguts

2    Objectius de negoci a través del content marketing

2.1     Per què les empreses utilitzen el content marketing

2.2    Beneficis obtinguts en utilitzar el content marketing

3    Estratègia del content marketing

3.1     Cicle del content marketing

3.2    Planificació de l'estratègia

3.2.1     Definició de l'objectiu

3.2.2    Definició del públic objectiu

3.2.3    Selecció dels canals de distribució del contingut

3.2.3.1    Blog

3.2.3.2    Microsite

3.2.3.3    Social Media

3.2.3.4    E-Mail

3.2.3.5    Streaming

3.2.3.6    Aplicació mòbil

3.2.3.7    Gamificació

3.2.4      Selecció dels formats de publicació del contingut

3.2.4.1    Article patrocinat

3.2.4.2    Presentació

3.2.4.3    Vídeo

3.2.4.4    Infografia

3.2.3.5    Newsletter

3.2.4.6    Cas d'estudi

3.2.4.7    Whitepaper

3.2.4.8    E-Book

3.2.4.10   Live Streaming

3.2.5.     Planificació del calendari editorial

3.2.6      Definició dels Key Performance Indicators

4    Social Media Optimization (SMO)

5    Fonts d'inspiració per a generar el contingut

Amunt

Vídeo: Màrqueting de continguts. Animació 2D Audiovisual

Amunt

A banda del material docent de l'assignatura, durant el curs s'anirà proporcionant material complementari i s'activaran les eines necessàries per a desenvolupar les activitats.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt