Pràctiques professionals (àrea) Codi:  M2.670    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura  consisteix en la realització d'unes pràctiques curriculars (amb càrrega docent) en una organització vinculada, sempre i de forma clara, a l'àmbit de treball específic del màster.

Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els i les estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tot el màster. Contribueixen a l'orientació professional de l'estudiantat i afavoreixen la creació d'una xarxa de contactes professionals.  Permeten a l'estudiantat prendre consciència de l'aplicació en entorns reals dels Objectius de desenvolupament sostenible.

Poden desenvolupar-se en qualsevol tipus d'organització, pública o privada, amb o sense ànim de lucre, a nivell nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial, semipresencial o no presencial.

Les pràctiques s'han d'instrumentar a través d'un Projecte formatiu que reculli les funcions, activitats i tasques a realitzar i que formarà part del Conveni Educatiu que donarà cobertura legal a les pràctiques i que ja hauran signat les tres parts que intervenen: l'estudiant, l'organització que l'acull i la pròpia universitat.

 Per accedir a una posició de pràctiques l'estudiantat pot optar entre dues modalitats:

 • L'estudiantat  mateix busca i proposa l'organització i la posició en la qual desitja realitzar les seves pràctiques.
 • La UOC ofereix algunes posicions de pràctiques disponibles i l'estudiantat aplica a les diferents posicions que li puguin interessar. En aquest cas, o bé l'organització realitza la selecció o, a petició de la pròpia organització, la UOC assignarà un/a estudiant d'entre els/les què hagin aplicat a aquesta posició en concret.

Amb independència o de forma complementària a l'assignatura de pràctiques curriculars, l'estudiantat també podrà realitzar pràctiques no curriculars, que no tenen càrrega docent i que es gestionen també a través del Servei de Pràctiques i Mobilitat de la UOC.

Amunt

És una assignatura optativa del Màster de Màrqueting Digital de  8 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de 200 hores. Les pràctiques que es realitzen en aquesta assignatura tenen la consideració de pràctiques curriculars.

Amunt

Es projecta al camp professional i/o de la recerca del màrqueting digital. L'estudiantat pot cursar les pràctiques en empreses o institucions  de qualsevol sector, sempre i quan la posició i les funcions, activitats i tasques es vinculin a les competències desenvolupades al llarg del programa.

Amunt

Les organitzacions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura  podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol·licitar que disposin d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d'una llengua estrangera.

Amunt

Per cursar  l'assignatura s'han de tenir superats, com a mínim, la meitat dels crèdits del màster (30 crèdits). L'estudiantat que, no complint aquest requisit, vulguin cursar l'assignatura hauran de sol·licitar l'exempció a la direcció del programa, qui la valorarà oportunament atenent a l'itinerari acadèmic i professional de l'estudiant.

 A continuació s'inclouen les opcions per cursar o incorporar l'assignatura a l'expedient.

 •  Opció 1. Sol·licitar el Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional (RAEP):

Si un/a  estudiant pot acreditar documentalment com a mínim  dos anys d'experiència professional relacionada amb la titulació i justificar que ha adquirit les competències generals, bàsiques, transversals i específiques establertes a l'assignatura, podrà sol·licitar, a través de Secretaria, i en els terminis que s'estableixin, el Reconeixement de l'Experiència Professional.

En el cas que a l'estudiant se li concedeixi el RAEP, matricularà l' assignatura com a "reconeguda".

 

 • Opció 2. Cursar pràctiques curriculars en una empresa o institució 

En totes dues opcions, hi ha la possibilitat d'ampliar o complementar les pràctiques a la mateixa organització formalitzant un segon conveni de pràctiques, aquesta vegada no curriculars. Això requereix preparar dos Projectes formatius diferents i que les noves funcions, activitats i tasques treballin, almenys parcialment, altres competències.

 

Amunt

Competències generals

 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert del màrqueting digital.

 Competències bàsiques:

 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències transversals:

 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

 

Competències específiques:

 • Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor a internet.
 • Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital.
 • Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.
 • Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.
 • Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.
 • Exercir tasques d'investigació i / o assessorament i / o formació, intern i / o extern, en el camp del màrqueting digital.

Amunt

L'assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques en organitzacions vinculades a l'àmbit de treball del màster i els següents continguts específics:

 • Familiarització amb un context professional.
 • Aplicació dels coneixements i competències treballats al llarg del programa:
  • Posicionament digital.
  • Social media.
  • Canals digitals.
  • Analítica i medició de resultats.
  • Entorn i empresa.
  • Market intelligence.
  • Comerç electrònic.
  • Orientació investigadora.
 • Memòria justificada.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Estudiants en pràctiques: un actiu de present i de futur Audiovisual
Per a què, com i quan fer pràctiques? El que has de saber per decidir-te a fer-les! Web
La doble visió estratègica de les pràctiques: qualitat en equilibri Web
Guia ràpida per gestionar les teves pràctiques: com, quan i què has de fer? Web
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia ràpida per a l'acolliment d'estudiants Web
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web

Amunt

L'estudiantat te al seu abast materials de suport actualitzats per a la seva orientació professional així com eines per impulsar la seva trajectòria professional (disseny i posicionament de la marca personal i cerca activa de noves oportunitats professionals).

 L' organització, per la seva banda, proporcionarà aquells materials necessaris perquè l'estudiantat pugui desenvolupar les funcions, activitats i tasques encomanades.

 L'estudiantat, a més, disposa dels materials, recursos i eines proporcionats per la Biblioteca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt