Fonaments de la ciència de dades Codi:  M2.950    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura presenta un conjunt variat de conceptes fonamentals per a introduir-se al món de la ciència de les dades. Es busca una definició que contextualitzi l'àmbit i els seus conceptes habituals, així com les característiques d'un projecte de ciència de dades i el que significa participar-hi, tant en aspectes de procediment, com de qualitat, seguretat o ètica.

En acabar l'assignatura l'estudiant tindrà una visió general del que significa treballar com a científic de dades.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria prevista per a ser cursada en el primer semestre, el de la incorporació de l'estudiant al Màster en Ciència de Dades.

Amunt

No calen coneixements previs donat el seu caràcter introductori.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Limitar una definició de ciència de dades
 • Entendre els conceptes habitualment usats i relacionats en el context de la ciència de dades.
 • Entendre el cicle de vida d'un projecte de ciència de dades.
 • Entendre la necessitat de posar en pràctica altres competències en treballar en el paper d'un científic de dades.
 • Entendre la problemàtica ètica en un projecte de ciència de dades.
 • Conèixer elements bàsics de la Gestió de Projectes en general, aplicats a l'àmbit de la ciència de dades.
 • Conèixer elements bàsics de la Gestió de la Seguretat, Qualitat i Governança en l'àmbit de la ciència de dades.

Amunt

Bloc 1:

 • Definició i conceptes de ciència de dades  
 • Cultura analítica organitzacional basada en ciència de dades
 • Cicle de vida de la dada (captura, pre-processament, anàlisi i visualització) 

Bloc 2:

 • Governança de dades
 • Qualitat, privacitat i seguretat de les dades  
 • Ètica en ciència de dades

Bloc 3:

 • Gestió de projectes  
 • Cicle de vida d'un projecte de ciència de dades 

Amunt

Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement PDF
El cicle de vida de la dada PDF
Seguretat i privacitat de les dades PDF
Espai de recursos de ciència de dades Web
Organitzacions orientades a la dada. Transformar les organitzacions: cap a una cultura analítica PDF
El costat humà de la gestió de projectes XML

Amunt

Del llistat anterior, els únics elements que haureu d'utilitzar són els indicats explícitament en les descripcions dels Blocs 1, 2 i 3 de l'aula. Addicionalment als materials indicats en la secció anterior i considerats de lectura obligatòria a l'apartat "Continguts", en el transcurs de l'assignatura es poden recomanar altres recursos com lectures addicionals, webs de referència, i blocs especialitzats, principalment per a aquells estudiants que vulguin o necessitin aprofundir en certs aspectes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt