Estadística avançada Codi:  M2.954    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es focalitza en l'anàlisi estadística aplicada a la ciència de les dades. S'estudiaran en profunditat els models de la ciència de dades i l'estadística, des de l'estadística descriptiva a l'estadística inferencial, així com tècniques de preprocessament de dades i models de regressió. Finalment, es veuran els conceptes relacionats amb el disseny experimental en ciència de dades i la comparació de diferents mètodes d'extracció d'informació mitjançant l'anàlisi de variància.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures obligatòries del màster.

Amunt

En aquesta assignatura es suposen adquirits els continguts propis d'un curs d'estadística bàsica: estadística descriptiva, introducció a l'anàlisi de dades i mostreig, probabilitat i variables aleatòries, inferència i modelització estadística, regressió lineal múltiple i anàlisi de la variància.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Comprendre l'extensió dels conceptes bàsics d'estadística per a ciència de dades i del disseny d'una investigació mitjançant el mètode científic.
 • Distingir entre estadística descriptiva i inferencial.
 • Aplicar els mètodes d'estadística descriptiva per a definir el valor central i dispersió de les dades d'una mostra, així com aplicar adequadament els tipus de gràfics més habituals.
 • Conèixer la importància del preprocessament de dades en un procés d'anàlisi de dades i saber aplicar els mètodes adequats de preprocessament.
 • Conèixer i aplicar els mètodes adequats d'estadística inferencial per descriure les característiques d'una població o comparar diverses poblacions.
 • Identificar els diferents tipus de problemes que sorgeixen en l'àmbit de la ciència de dades i saber quins models i mètodes s'apliquen en cada cas.
 • Conèixer els principis bàsics de les tècniques de disseny en ciència de dades.
 • Saber quan utilitzar el mostreig i quan particionar un joc de dades en conjunt d'entrenament i de test.
 • Familiaritzar-se amb la importància de la reproductibilitat, l'avaluació i la validació d'un experiment o model.
 • Conèixer les diferents tècniques de regressió: lineal, no lineal i logística. Entendre les seves aplicacions en ciència de dades: predicció o classificació de classes.
 • Ser capaç de dur a terme les anàlisis de dades requerides, utilitzant programari estadístic apropiat com el llenguatge R.

Amunt

Tema 1. Introducció als models de Data Science i a l'estadística   

Tema 2. Preprocessament de dades   

Tema 3. Estadística descriptiva i introducció a l'estadística inferencial  

Tema 4. Modelització predictiva  

Tema 5. Anàlisi de variància i disseny experimental en ciència de dades

Amunt

Mostreig PDF
Variables aleatòries PDF
Regressió lineal múltiple PDF
Ou aglutinador: Estadística bàsica Web
Contrast de variàncies PDF
Ou aglutinador: Regressió linial Web
Ou aglutinador: Regressió logística Web
Àlgebra lineal i càlcul amb R PDF
Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander PDF
Ou aglutinador: Estadística amb R Web
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander PDF
Estadística. Mòdul introductori PDF
Matemàtiques i estadística amb R: capítol introductori del conjunt de mòduls del curs d'R PDF
Espai de recursos de ciència de dades Web
Probabilitat i variables aleatòries PDF
L'entorn estadístic R. Estructura, llenguatge i sintaxi PDF
Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R PDF
Contrast de dues mostres XML
Contrast d'hipòtesis XML
Estadística descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades XML
Teorema del límit central XML
Regressió lineal simple XML
Intervals de confiança XML

Amunt

El conjunt de materials que disposa l'assignatura és el següent:

 • Documents de referència de cada bloc del curs. Aquests són quatre documents en format PDF que serveixen com a introducció a la temàtica de cada bloc del curs:
  • Introducció a l'estadística
  • Preprocés de les dades
  • Modelització predictiva: introducció als models lineals generalitzats
  • Disseny experimental en analítica de dades
 • Curs d'estadística bàsica: Aquests materials pertanyen a un curs d'estadística bàsica i el seu coneixement és essencial per poder desenvolupar les activitats del curs. Els materials disponibles per a cada bloc del curs són:
  • Estadística bàsica:
   • Mòdul 0. Estadística
   • Mòdul 1. Estadística descriptiva
   • Mòdul 2. Mostreig
   • Mòdul 3. Probabilitat
   • Mòdul 4. Variables aleatòries
   • Mòdul 5. Teorema del límit central
   • Mòdul 6. Intervals de confiança
   • Mòdul 7. Contrast d'hipòtesi
   • Mòdul 8. Contrast de dues mostres
   • Mòdul 9. Contrast de variàncies
  • Modelització predictiva:
   • Mòdul 10. Regressió lineal simple
   • Mòdul 11. Regressió lineal múltiple
  • Disseny experimental en analítica de dades:
   • Mòdul 12. Anàlisi de la variància (ANOVA)
 • Mòduls d'introducció al llenguatge i entorn R:
  • Mòdul 0. Matemàtiques i estadística amb R
  • Mòdul 1. L'entorn estadístic R. Estructura, llenguatge i sintaxi
  • Mòdul 2. Àlgebra lineal i càlcul amb R.
  • Mòdul 3. Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R i R-Commander
  • Mòdul 4. Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander
  • Mòdul 5. Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander
 • Enllaços a pàgines externes, amb informació complementària: Aquesta informació se subministrarà per a cada activitat específica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt