Anàlisi de dades geoespacials Codi:  M2.957    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura s'estudien els diferents sistemes de representació de dades espacials, posant l'accent en els sistemes de coordenades utilitzats i com seleccionar en millor en cada cas. L'estudiant també coneixerà els principals repositoris de dades geogràfiques, així com els principals algoritmes per al processament, anàlisi i visualització de dades espacials.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives del màster.

Amunt

Es recomana disposar de coneixements de mineria de dades.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Saber com es representen les dades espacials
 • Ser capaç d'interpretar i representar dades espacials a diferents projeccions i utilitzant diferents sistemes de coordenades.
 • Saber escollir el sistema de coordenades més adequat per a cada tipus d'anàlisi.
 • Conèixer el funcionament bàsic dels sistemes d'informació geogràfics i com utilitzar-los per fer anàlisis interactius de dades.
 • Conèixer els repositoris de dades geogràfiques més representatius.
 • Ser capaç d'analitzar dades geogràfiques utilitzant els algoritmes més adequats a cada cas.
 • Ser capaç de visualitzar els resultats d'una anàlisi mitjançant mapes.

Amunt

1. Fonaments dels Sistemes d'Informació Geogràfica
a) Cartografia i geodèsia
b) Sistemes de coordenades i projeccions
c) Posicionament, localització i navegació, tant indoor com outdoor.
d) Bases de dades geogràfiques

2. Tècniques d'anàlisi espacial

3. Visualització de dades espacials

Amunt

Anàlisi geoestadística Web
Tutorial d'anàlisi espacial amb R Web
L'entorn estadístic R PDF
Noves tendències en sistemes d'informació geogràfica Web
Geodèsia i cartografia PDF
Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Model pendent assignació

 

Amunt