Visualització de dades Codi:  M2.959    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats de el sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció de l'usuari, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

A més, el desenvolupament de noves tecnologies està permetent també que la visualització de dades sigui la mateixa interfície d'accés a aquests, incorporant funcions per a la selecció, filtrat, etc., de manera que sigui possible realitzar consultes i fins i tot certes anàlisis estadístiques mitjançant la mateixa visualització.

No obstant això, la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç implica perseguir un objectiu concret relacionat amb les dades que es vol transmetre, fugint d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent-hi la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.

En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrere d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. i s'utilitzen diferents eines per a la creació de visualitzacions interactives.

Amunt

Aquesta assignatura culmina el procés seguit durant el cicle de vida de les dades, des de la captura i manipulació de dades quantitatives, passant per la creació de models avançats per a classificar-les, relació i predicció, i finalitzant amb la visualització creada usant eines avançades.

Amunt

L'objectiu del màster de ciència de dades de la UOC és la formació de professionals tot-terreny amb una formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada i mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació, que poden treballar en diferents departaments de l'empresa o en un centre de competències interdisciplinàries.

La visualització de dades, combinada amb l'anàlisi de dades, és la part de la ciència de dades que treballa la comunicació optimitzada de resultats per facilitar-ne la seva interpretació. Professionalment, aquest és un coneixement que és necessari en tota mena d'empreses que treballen amb dades i que volen entendre-les i comunicar-les. Això inclou l'àmbit de negoci i finances, però també d'infraestructures, de videojocs, d'estudis sociològics i d'administració i salut públiques, entre d'altres.

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ja fa servir el vocabulari típic de l'àrea de Data Science, i que coneix els elements clau que formen part d'aquest àmbit.

Per a la realització d'aquesta assignatura només es pressuposen uns coneixements bàsics de programació, atès que es planteja des d'una perspectiva orientada a resoldre problemes mitjançant la combinació de solucions (eines) ja existents. També es necessiten uns coneixements bàsics per a la creació de pàgines web que permetran implementar les visualitzacions de forma interactiva. Per a això es proporcionaran exemples que podran ser reutilitzats per assolir els objectius proposats.

A més, com la metodologia inclou estudis de casos i la investigació autònoma d'informació, és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb la recerca de fonts d'informació, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions així com de posseir certes habilitats de comunicació escrita.

Finalment, donada la naturalesa de l'assignatura, és necessari utilitzar eines i procediments descrits en llengua anglesa, de manera que un nivell bàsic de lectura i comprensió de textos tècnics és aconsellable.

Amunt

Aquesta assignatura presuposa que l'estudiant té coneixements de programació, d'ús de bases de dades i d'estadística i de mineria de dades, necessaris per a entendre la natura d'un conjunt de dades, les seves característiques i els objectius a assolir mitjançant una visualització de dades.

Amunt

Els objectius que es pretén que l'estudiant assoleixi amb aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer els elements clau que determinen la idoneïtat d'una visualització de dades pel que fa a la seva estructura i contingut.
 • Comprendre els elements d'interactivitat que aporten valor a una visualització. 
 • Utilitzar eines avançades per a la creació de visualitzacions.
 • Reutilitzar visualitzacions de dades avançades de manera que sigui possible fer-les servir amb diferents conjunts de dades.
 • Practicar i conèixer diversos tipus d'enfocaments quant a programari i mètodes per a crear visualitzacions.
 • Assolir la capacitat de crear visualitzacions de dades mitjançant la pràctica contínua.

Amunt

Aquesta assignatura es compon dels següents blocs:

BLOC 1: Comprèn l'activitat PAC1.

L'objectiu d'aquest primer bloc és establir els fonaments conceptuals de les visualitzacions de dades. És un bloc molt important per adquirir una base teòrica sobre el que considerem una bona visualització de dades, i que utilitzarem en els següents blocs.

BLOC 2: Comprèn les activitats PAC2 i PAC3.

L'objectiu d'aquest bloc és aplicar els coneixements teòrics a casos pràctics utilitzant les dades que us proposem i seguint un procés de creació de visualitzacions de dades (PAC2 i PAC3) de manera guiada, d'acord amb la base teòrica.

BLOC 3: Comprèn l'activitat Pràctica.

En aquest bloc es proposa crear una visualització de manera lliure que inclogui tant unes dades de complexitat acceptable com un projecte en forma de visualització final que sigui avançada respecte a la interactivitat, comunicació de resultats i tècniques emprades. En aquest bloc teniu llibertat creativa, però heu d'aplicar tot el que s'ha après als blocs anteriors.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Exemples de visualitzacions D3 Web
Introducció a ggplot2 i ggmap PDF
Creació d'un gràfic de barres amb Tableau Audiovisual
Creació d'un mapa amb Tableau Audiovisual
Creació d'un heatmap amb Tableau Audiovisual
Creació d'un dashboard amb Tableau Audiovisual
Procés de càrrega de dades amb Tableau Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Introducció a l'anàlisi visual mitjançant D3. Dades, layouts, visualitzacions PDF
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Visualització de textos Audiovisual
Visualització de xarxes Audiovisual
Visualització de mapes Audiovisual
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com crear visualitzacions amb Flourish Audiovisual
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
Visualització amb Datawrapper sobre dones en posicions directives Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura s'usen recursos i eines de diferents tipus:

 • Lectures: materials docents de producció pròpia que descriuen els conceptes bàsics.
 • Guies: documents amb aspectes clau d'un tema en concret.
 • Articles científics: textos acadèmics que desenvolupen algun dels conceptes teòrics.
 • Vídeos: exemples de tècniques, mètodes i treballs de l'àmbit de la visualització de dades.
 • Conjunts de dades: usats per a la realització de les activitats pràctiques.
 • Programari: eines per a la creació de visualitzacions de dades.
 • Webs: altres recursos interessants que poden ser consultats per ampliar informació sobre diferents aspectes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt