Anàlisi de grafs i xarxes socials Codi:  M2.976    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les xarxes són un model de representació de la informació molt potent i molt emprat en l'actualitat. Les xarxes permeten representar entitats (nodes o vèrtexs) i les relacions entre ells (arestes o arcs), que poden ser de diferent índole. A més, els propis nodes o arestes poden contenir informació específica de cada entitat o relació, proporcionant una estructura molt rica per a la representació de molt diverses realitats del món real. En aquest sentit, podem tenir xarxes amb informació sobre usuaris i relacions (generalment conegudes com a xarxes socials), comunicacions o estructures de telecomunicacions, sensors, etc.

En aquesta assignatura veurem les principals tècniques i mètodes emprats en l'anàlisi de dades de xarxes, com per exemple les xarxes socials (social network analysis, SNA), xarxes de comunicacions, xarxes de sensors, etc.

Concretament, veurem les principals propietats de les xarxes reals, les principals mètriques utilitzades per a la caracterització de les xarxes, els models de generació de xarxes sintètiques, així com els algoritmes de detecció de comunitats (i.e. clustering), anàlisi del flux d'informació i visualització de xarxes.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives del Màster Universitari en Ciència de dades (Data science).

Amunt


Amunt

El curs requereix que els estudiants tinguin coneixements de programació (preferiblement en llenguatge Python), així com coneixements bàsics de mineria de dades.

A més, com la metodologia inclou estudis de casos i la investigació autònoma d'informació, és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb la recerca de fonts d'informació, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions així com de posseir certes habilitats de comunicació escrita.

Així mateix també cal que els estudiants tinguin la capacitat de llegir i comprendre l'idioma anglès ja que una part dels materials addicionals i altres recursos, estan en aquest idioma.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

Els objectius que es desitja que l'estudiant assoleixi mitjançant aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer les principals característiques de les xarxes reals.
 • Entendre com es representa una xarxa real a partir d'un graf i la taxonomia de grafs existents.
 • Conèixer les principals tècniques d'extracció d'informació i emmagatzematge en format de grafs.
 • Conèixer els principals algoritmes i / o tècniques per a visualització de grafs.
 • Comprendre i saber aplicar les principals tècniques relacionades amb l'avaluació de xarxes, incloent mètriques a nivell de xarxa, node i / o aresta o arc.
 • Comprendre i saber aplicar les principals tècniques relacionades amb la detecció de comunitats, així com les mètriques de similitud emprades.
 • Comprendre i saber aplicar les principals tècniques relacionades amb l'anàlisi del flux d'informació, que permet determinar els principals camins d'informació dins d'un graf.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura es distribueixen en 6 mòduls teòrics:

 1. Introducció als grafs i les xarxes
  1. Introducció als grafs i a les xarxes
  2. Mètriques i propietats dels grafs
  3. Generació de grafs sintètics
 2. Detecció de comunitats
 3. Difusió i propagació de la informació
 4. Xarxes complexes
  1. Xarxes multicapa
  2. Hypergrafs i complexos simplicials
 5. Aprenentatge automàtic en grafs
  1. Predicció d'enllaços
  2. Graph Neural Networks
 6. Estat de l'art

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
Predicció d'enllaços PDF
Interaccions d'ordre superior: hipergrafs i complexos simplicials PDF
Detecció de comunitats PDF
Mètriques i propietats dels grafs PDF
Graph Neural Networks. Introducció a les xarxes neuronals basades en grafs PDF
Difusió i propagació de la informació PDF
Xarxes multicapa PDF
Introducció als grafs i a les xarxes PDF
Generació de grafs sintètics PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt