Salut Planetària, la resposta als reptes de l'Antropocè Codi:  M3.234    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Antropocè es caracteritza per grans millores en el desenvolupament humà, al mateix temps que per una important degradació dels ecosistemes. La present assignatura té com a objectiu presentar una visió introductòria i de conjunt a la salut planetària, com un nou enfocament en les ciències de la salut. A través de tres reptes, l'estudiantat treballarà el concepte de salut planetària i els canvis que comporta l'Antropocè en els sistemes naturals. A més de com aquests canvis influeixen en la salut humana i els reptes que aquesta influència planteja, així com un marc general per a respondre a la complexitat i la urgència que l'Antropocè suposa per a una salut humana sostenible i justa. Un aspecte important del context d'aquesta assignatura és l'Agenda 2030 de les Nacions unides.

Amunt

 

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del primer bloc temàtic del màster. El primer bloc agrupa les assignatures que doten del context general i de les metodologies necessàries per a comprendre i donar resposta als reptes de l'Antropocè i la seva interrelació amb la salut humana.


Aquesta assignatura introdueix el concepte de salut planetària i proporciona una visió de conjunt anticipada del contingut del Màster. El repte 1 és el que introdueix el concepte de salut planetària tal com s'usa en el conjunt del Màster; s'espera que alguns dels conceptes introduïts siguin utilitzats pels estudiants i enriquits al llarg del màster. El repte 2 introdueix els principals efectes de l'Antropocè en la salut humana. Els diferents tipus d'efectes seran tractats amb més detall en les assignatures 5 a 10 d'aquesta Màster. El repte 3 se centra en les respostes i introdueix el concepte de governança al qual es refereix l'assignatura 3. Igualment, les assignatures 5 a 10 desenvolupen en profunditat la possibles reposades i estratègies de la salut planetària en els diferents àmbits.


 

Amunt

No es requereixen

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

• Analitzar críticament els principals canvis en els sistemes naturals de la Terra que caracteritzen l'Antropocè, així com explicar les dinàmiques i interaccions complexes d'aquests canvis en el context de la recerca científica més recent

• Interpretar els problemes complexos de salut en termes de Salut Planetària

• Integrar coneixements avançats sobre els principals determinants socials del canvi antropogènic en els sistemes naturals i analitzar el seu impacte en la salut humana

• Proposar solucions a problemes complexos derivats de la interacció entre salut humana i recursos naturals en el context de les principals estratègies per a la salut planetària


Competències bàsiques i generals:

• CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

• CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

• CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos


Competències específiques:

• CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.

• CE4 - Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la Salut Planetària per a resoldre de manera estratègica situacions i problemes complexos.

• CE8 - Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i/o culturals.


Competències transversals:

• CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Amunt

• Conceptes i models teòrics de Salut Planetària

• Antropocè

• Límits planetaris

• Complexitat i incertesa

• Urgència i canvis transformadors

• Equitat

• Determinants socials, econòmics i polítics del canvi antropogènic en els sistemes naturals i el seu *in*uencia en la salut humana

• Canvis actuals en els sistemes globals de la Terra i el seu impacte en la salut humana

• Principals problemes de salut humana relacionats amb els canvis en els sistemes naturals

• Reptes conceptuals, de recerca i d'implementació

Amunt

 

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 3 reptes (PECs) i 7 activitats. Per a poder realitzar cadascuna d'aquestes activitats es disposa d'una sèrie de recursos d'aprenentatge disponibles a l'aula; aquests recursos inclouen vídeos, articles acadèmics i informes d'organismes internacionals, entre altres.


 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt