Salut Planetària, la resposta als reptes de l'Antropocè Codi:  M3.234    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Antropocè es caracteritza per grans millores en el desenvolupament humà, al mateix temps que per una important degradació dels ecosistemes. La present assignatura té com a objectiu general introduir el concepte de salut planetària, analitzant els canvis que comporta l'Antropocè en els sistemes naturals i els principals reptes que aquests canvis plantegen per a la salut. En aquesta matèria s'introduiran també les principals estratègies de governança per al desenvolupament i la implementació de respostes que s'abordaran en detall en altres matèries del màster amb especial referència a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del primer bloc temàtic del màster. El primer bloc agrupa les assignatures que doten del context general i de les metodologies necessàries per a comprendre i donar resposta als reptes del Antropocè i la seva interrelació amb la salut humana.

Aquesta assignatura introdueix el concepte de salut planetària i proporciona una visió de conjunt anticipada del contingut del Màster. El repte 1 és el que pròpiament introdueix el concepte de salut planetària tal i com es fa servir al conjunt del Màster. El repte 2 introdueix el concepte de l'Antropocè. El reptes 3 i 4 donen una visió de conjunt dels problemes de salut humana relacionats amb el medi ambient al qual es fa referencia en les assignatures 5 a 10.  El repte 5 es centra en les respostes i introdueix el concepte de governança al que es refereix l'assignatura 3. L'assignatura està estretament connectada amb l'assignatura 2 en que es descriuen els enfocaments propis de les diferents disciplines científiques.

Amunt

No es requereixen.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Analitzar críticament els principals canvis en els sistemes naturals de la Terra que caracteritzen l'Antropocè, així com explicar les dinàmiques i interaccions complexes d'aquests canvis en el context de la recerca científica més recent
 • Interpretar els problemes complexos de salut en termes de Salut Planetària 
 • Integrar coneixements avançats sobre els principals determinants socials del canvi antropogènic en els sistemes naturals i analitzar el seu impacte en la salut humana 
 • Proposar solucions a problemes complexos derivats de la interacció entre salut humana i recursos naturals en el context de les principals estratègies per a la salut planetària

Competències bàsiques i generals:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos.

Competències específiques:

CE1 - Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, utilitzant models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors de canvi ambiental, els seus efectes sobre la salut i permetin plantejar les possibles solucions per a garantir la salut de manera sostenible.

CE4 - Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la Salut Planetària per a resoldre de manera estratègica situacions i problemes complexos.

CE8 - Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i/o culturals.

Amunt

 • Conceptes i models teòrics de Salut Planetària
  • Models DPSIR ("Driving force, Pressure, State, Impact and Response")
  • Límits planetaris
  • Altres models teòrics en Salut Planetària 
 • Canvis actuals en els sistemes globals de la Terra i el seu impacte en la salut humana
 • Determinants socials, econòmics i polítics del canvi antropogènic en els sistemes naturals i la seva influència en la salut humana
 • Principals problemes de salut humana relacionats amb els canvis en els sistemes naturals
 • Reptes conceptuals, de recerca i d'implementació

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 5 activitats avaluables (PACs). Per a poder realitzar cadascuna d'aquestes PACs estan disponibles a l'aula diversos recursos d'aprenentatge, com a articles acadèmics i reportis d'organismes internacionals, entre altres. En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt