Enfocaments interdisciplinaris per a la Salut Planetària Codi:  M3.235    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Els reptes de la Salut Planetària resulten d'interaccions complexes entre els sistemes naturals, econòmics i socials. Per a comprendre i analitzar l'origen d'aquests problemes, així com per a plantejar solucions innovadores es requereix coneixement amb un enfocament multidisciplinar i transdisciplinar. L'objectiu d'aquesta matèria és dotar als estudiants del coneixement i les eines necessàries per a interaccionar amb altres disciplines, així com incorporar una visió multidisciplinària al seu treball de final de màster, mitjançant el coneixement dels principals enfocaments, mètodes i recursos de les disciplines més rellevants per a la Salut Planetària. L'objectiu d'aquesta matèria és que els estudiants siguin capaços de (i) identificar i comprendre el rol de les principals disciplines científiques i acadèmiques rellevants per a la Salut Planetària, així com dels seus principals enfocaments teòrics i metodologies; (ii) desenvolupar una comprensió multidisciplinària dels sistemes d'informació i els mètodes d'avaluació de programes i polítiques relacionades amb la sostenibilitat i la salut; i (iii) aplicar els enfocaments interdisciplinaris i transdisciplinars per a donar resposta a reptes complexos en l'àmbit de la salut planetària.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria que es recomana cursar en el primer semestre del màster.

Es recomana cursar aquesta assignatura simultàniament o després d'haver cursat l'assignatura "Salut Planetària, la resposta als reptes de l'Antropocè". 

Amunt

No es requereixen

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Analitzar les principals xarxes científiques multidisciplinàries d'àmbit internacional en relació a les interaccions entre salut i recursos naturals
 • Manejar els sistemes d'informació i mètodes d'avaluació de diferents disciplines, rellevants per a la Salut Planetària
 • Interpretar de manera crítica els resultats de models teòrics i les metodologies de les principals disciplines científiques rellevants per a la Salut Planetària 
 • Caracteritzar els reptes derivats de la complexitat, la incertesa i l'ambigüitat amb un enfocament multidisciplinari
 • Aplicar un enfocament multidisciplinari a la resolució de problemes de Salut Planetària, integrant la col·laboració entre investigadors i professionals especialitzats
 • Analitzar i valorar la importància, la necessitat i els reptes de la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat en el context del Antropoceno i de l'Agenda 2030

Competències bàsiques i generals:

 • CG1 - Buscar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per a recolzar la presa de decisions en escenaris complexos.
 • CG2 - Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació a la Salut Planetària.
 • CG4 - Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, i avaluant els resultats de la seva implementació.

Competències transversals:

 • CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

 • CE3 - Interpretar de manera crítica, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la Salut Planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
 • CE5 - Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinars de la Salut Planetària per a poder actuar com a interlocutor en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CE8 - Ser capaç de predir l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris, com els basats en escenaris de trajectòries socioeconòmiques (SSPs).

Amunt

Multidisciplinarietat, interdisciplinarietat i transdisciplinarietat

Principals disciplines científiques per a la Salut Planetària: enfocaments, i recursos:

 • Ciències de la salut. La Fundació Rockefeller-Comisión Lancet sobre Salut Planetària; l'Estudi de la Càrrega Global de la Malaltia (GBD); les Comissions Lancet sobre Clima i Salut i sobre Contaminació
 • Ciències naturals i del clima. La Global Environment Outlook GEO-6; la Plataforma Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES); El Panell Internacional de Canvi Climàtic (IPCC)
 • Ciències socials i economia. El Panell Internacional per al Progrés Social (IPSP); la Comissió Global d'Economia i Clima

Models i metodologies interdisciplinàries destacada per a enfrontar els desafiaments de la salut planetària

 • Sistemes complexos
 • Mecanismes de retroalimentació
 • Punts de no retorn
 • Models de predicció basats en escenaris de trajectòries socioeconòmiques (SSPs; "Shared Socioeconomic Pathways")

Amunt

Tutorial per utilitzar les eines de l'estudi de càrrega global de malaltia: GBD Compare i GBD Results Audiovisual

Amunt

A l'aula trobareu disponibles diversos recursos d'aprenentatge, com ara articles acadèmics, capítols de llibre, llocs webs, entre altres. En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs. Entre els recursos també trobareu recursos de revisió voluntària per aquelles persones que vulguin ampliar coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt