Governança global i multinivell en salut planetària Codi:  M3.236    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La governança constitueix un dels eixos clau per a fer front als reptes de salut planetària. Millorar la governança per a la salut planetària requereix accions a nivell global, nacional i subnacional. En aquest sentit, la gestió de la política mundial en el segle XXI és complexa: cada vegada trobem més actors, més institucions, més regles i processos formals i informals, més interessos en conflicte i interdependències. El terme "governança global" caracteritza de manera sintètica el complex sistema de govern a nivell global que està sorgint, amb tota mena d'actors globals, públics i privats, que és molt diferent del que hem vist en el passat. Aquesta assignatura té com a objectiu facilitar la comprensió d'aquestes dinàmiques, discutint diversos marcs teòrics sobre les estructures de la governança global i les polítiques multinivell en l'àrea de la salut planetària. Per a això, s'estructura en quatre reptes: una primera aproximació a la governança dels béns ambientals globals; un estudi dels principals actors rellevants per a la governança de la salut planetària; una anàlisi crítica de l'Agenda 2030 i la seva importància per a la salut planetària; i, finalment, una reflexió sobre la necessitat (i la complexitat) de dissenyar polítiques integrades i multinivell que facin front als reptes de la salut planetària.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del primer bloc temàtic del màster. El primer bloc agrupa les assignatures que doten del context general i de les metodologies necessàries per a comprendre i donar resposta als reptes del Antropocè i la seva interrelació amb la salut humana.
Es recomana cursar aquesta assignatura simultàniament o després d'haver cursat l'assignatura "Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè" i abans de curses qualsevol de les assignatures del bloc 2.

Amunt

No es requereixen.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'alumnat sigui capaç de:

 • Examinar les estructures bàsiques de la governança global i diferenciar les seves configuracions més habituals relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • Desglossar els elements clau de la governança multinivell relacionats amb la salut (estructures de coordinació, presa de decisions, instruments de política, resolució de problemes).
 • Comparar les estructures de govern multinivell en l'àmbit de la salut i el benestar planetari i determinar els seus vincles amb la governança global.
 • Avaluar críticament l'acció coordinada per a respondre als impactes de la crisi ambiental global en la salut.
 • Formular judicis sobre l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Competències bàsiques i generals:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG3 - Aplicar el pensament creatiu per a proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa en relació a la salut planetària.

Competències específiques:

 • CE5 - Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinessis de la Salut Planetària per a poder actuar com a interlocutor en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CE8 - Ser capaces de predir i evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris, com els basats en escenaris de trajectòries socioeconòmiques (*SSPs).

Competències transversals:

 • CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Amunt

 • Actors i institucions en la governança global de la Salut Planetària
 • Polítiques públiques i govern multinivell enfront dels reptes de la Salut Planetària
 • Problemes i desafiaments de la governança global de la Salut Planetària
  • Règims complexos i salut planetària
  • Governança global del risc i les polítiques de salut
  • Reptes per a la meta-governança de la salut planetària

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 4 activitats avaluables (PACs). Per a poder realitzar cadascuna d'aquestes PACs estan disponibles a l'aula diversos recursos d'aprenentatge, com a articles acadèmics i reportis d'organismes internacionals, entre altres. En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt