Governança global i multinivell en salut planetària Codi:  M3.236    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La governança constitueix un dels eixos clau per a fer front als reptes de salut planetària. Millorar la governança per a la salut planetària requereix accions a nivell global, nacional i subnacional. En aquest sentit, la gestió de la política mundial en el segle XXI és complexa: cada vegada trobem més actors, més institucions, més regles i processos formals i informals, més interessos en conflicte i interdependències. El terme "governança global" caracteritza de manera sintètica el complex sistema de govern a nivell global que està sorgint, amb tota mena d'actors globals, públics i privats, que és molt diferent del que hem vist en el passat. Aquesta assignatura té com a objectiu facilitar la comprensió d'aquestes dinàmiques, discutint diversos marcs teòrics sobre les estructures de la governança global i les polítiques multinivell en l'àrea de la salut planetària. Per a això, s'estructura en quatre reptes: una primera aproximació a la governança dels béns ambientals globals; un estudi dels principals actors rellevants per a la governança de la salut planetària; una anàlisi crítica de l'Agenda 2030 i la seva importància per a la salut planetària; i, finalment, una reflexió sobre la necessitat (i la complexitat) de dissenyar polítiques integrades i multinivell que facin front als reptes de la salut planetària.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits del primer bloc temàtic del màster. El primer bloc agrupa les assignatures que doten del context general i de les metodologies necessàries per a comprendre i donar resposta als reptes del Antropocè i la seva interrelació amb la salut humana.
Es recomana cursar aquesta assignatura simultàniament o després d'haver cursat l'assignatura "Salut Planetària, la resposta als reptes del Antropocè" i abans de curses qualsevol de les assignatures del bloc 2.

Amunt

No es requereixen.

Amunt

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Examinar les estructures bàsiques de la governança global i diferenciar les seves configuracions més habituals relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • Desglossar els elements clau de la governança multinivell relacionats amb la salut (estructures de coordinació, presa de decisions, instruments de política, resolució de problemes).
 • Comparar les estructures de govern multinivell en l'àmbit de la salut i el benestar planetari i determinar els seus vincles amb la governança global.
 • Avaluar críticament l'acció coordinada per a respondre als impactes de la crisi ambiental global en la salut.
 • Formular judicis sobre l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional en situacions complexes.

Competències bàsiques i generals:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CG3 - Aplicar el pensament creatiu per a proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa en relació a la salut planetària.

Competències específiques:

 • CE5 - Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinessis de la Salut Planetària per a poder actuar com a interlocutor en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CE8 - Ser capaces de predir i evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris, com els basats en escenaris de trajectòries socioeconòmiques (*SSPs).

Competències transversals:

 • CT1 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Amunt

 • Actors i institucions en la governança global de la Salut Planetària
 • Teories de la governança global: implicacions per a la Salut Planetària
 • Polítiques públiques i govern multinivell enfront dels reptes de la Salut Planetària
 • Problemes i desafiaments de la governança global de la Salut Planetària
  • Règims complexos i salut planetària
  • Governança global del risc i les polítiques de salut
  • Reptes per a la meta-governança de la salut planetària

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 4 activitats avaluables (PACs). Per a poder realitzar cadascuna d'aquestes PACs estan disponibles a l'aula diversos recursos d'aprenentatge, com a articles acadèmics i reportis d'organismes internacionals, entre altres. En els bàners dels diferents recursos d'aprenentatge figura la lletra "i", on en alguns casos es donen indicacions addicionals de com i/o que parts cal treballar/llegir de cada recurs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt