Comunicació corporativa i relacions institucionals Codi:  M3.350    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La gestió estratègica de la comunicació és, actualment, una funció directiva clau per a qualsevol tipus d'organització. Empreses i institucions es comuniquen diàriament amb els seus públics -interns i externs- el que suposa una oportunitat que pot convertir-se en un risc en cas de no disposar d'una estratègia de comunicació corporativa que alineï els valors de l'organització amb els seus missatges i accions.

L'assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals pretén aportar una aproximació general però, al mateix temps, completa i rigorosa, dels conceptes bàsics de l'àmbit en el qual s'emmarca el màster universitari. Per un costat, l'assignatura aborda el concepte, els fonaments i el procés estratègic de la comunicació corporativa, entesa com a sinònim de relacions públiques des del punt de vista de la funció gerencial o directiva. Per un altre, l'assignatura també aborda, d'una manera introductòria, les relacions entre les empreses i les institucions públiques i, més concretament, les estratègies de lobbisme: com establir relacions amb els poders públics amb l'objectiu d'influir en les seves decisions de forma ètica i transparent.

Les 3 activitats d'avaluació continuada o reptes treballen els següents continguts:

 • La comunicació corporativa i les relacions públiques: concepte i estat actual.
 • Història i evolució de les relacions públiques.
 • L'ètica com a valor essencial de la comunicació.
 • El procés estratègic de les relacions públiques: la recerca, la planificació, l'execució i l'avaluació.
 • Tècniques de relacions públiques.
 • Relacions institucionals i lobbisme.
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Comunicació en sectors específics: la necessitat d'especialització.

A més, els enunciats dels reptes tenen un format immersiu, vinculats a l'actualitat i també a partir de casos reals.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=WJaQEQvCnGE


Amunt


L'assignatura Comunicació corporativa i relacions institucionals es configura com una introducció general a l'objecte d'estudi en el qual s'emmarca la titulació: el de la comunicació corporativa i les relacions institucionals.

Donat el seu caràcter essencial per a la comprensió dels fonaments de la comunicació corporativa, l'assignatura té un caràcter obligatori i es recomana cursar-la en el primer semestre del màster universitari. 

Amunt


Aquesta assignatura aporta els conceptes bàsics per a comprendre, dissenyar i desenvolupar professionalment activitats vinculades a l'activitat de relacions públiques empresarials i institucionals.

Entre els camps professionals en els quals es projecta, destaca el de l'exercici professional de la comunicació corporativa i institucional. Els rols professionals directament relacionats amb l'assignatura són els de responsable o director de comunicació corporativa / relacions públiques d'empreses i institucions. 

Amunt


En tractar-se d'una assignatura de caràcter introductori, amb caràcter general, no serà necessari cursar prèviament cap altra assignatura del màster. Tan sols els estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades hauran de cursar els corresponents complements formatius.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 • Conèixer i comprendre el concepte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i valorar l'evolució històrica de la disciplina i la seva incidència en la pràctica actual.
 • Facilitar a l'estudiant els coneixements bàsics per a dissenyar i avaluar estratègicament un pla de comunicació corporativa i relacions institucionals i adquirir les competències per a la seva aplicació pràctica.
 • Conèixer les implicacions ètiques essencials per al correcte desenvolupament de la disciplina.

 Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 Competències generals:

 • Direcció i treball en equip.

 Competències transversals:

 • Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 Competències específiques:

 • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa. 

Entre els resultats d'aprenentatge a assolir en aquesta assignatura destaquen:

 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.
 • Elaborar projectes i plans de comunicació corporativa originals i creatius que s'ajustin als objectius de l'organització, basats en una rigorosa anàlisi de les seves necessitats, i que incloguin el seu disseny i/o execució, així com els seus canals de difusió. 
 • Dissenyar un pla de comunicació específic per a una organització, on s'apliquin estratègies de comunicació digitals avançades a les xarxes més adequades, tenin en compte el seu encaix en el seu pla de comunicació global.
 • Demostrar domini de les habilitats comunicatives, mitjançant presentació oral, per defensar un projecte de comunicació corporativa.
 • Exercir el lideratge en equips de comunicació corporativa, sabent delegar i coordinar talents diversos.

 

 

Amunt


L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 • Relacions públiques i comunicació corporativa: estat actual.
 • L'ètica com a valor essencial de la comunicació.
 • El procés estratègic de les relacions públiques: la recerca, la planificació, l'execució i l'avaluació.
 • Tècniques de relacions públiques.
 • Relacions institucionals i lobbisme .
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Comunicació en sectors específics: la necessitat d'especialització. 
 • Relacions públiques internacionals.
 • Cerca avançada i recuperació d'informació.

 

Amunt

Comunicación corporativa, protocolo y eventos Audiovisual
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study XML
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study DAISY
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study EPUB 2.0
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study MOBIPOCKET
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study KARAOKE
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study HTML5
La internacionalització de la marca Atrápalo. Case study PDF
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
Toolkit de gènere Web
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt