Comunicació digital i reputació on line Codi:  M3.352    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comunicació digital i reputació on line aporta els coneixements i les competències per a què l'estudiantat sigui capaç de conèixer i aplicar estratègies de comunicació digital en diferents xarxes així com avaluar la reputació en línia d'una empresa o institució. 

Víde presentació assignatura: https://www.youtube.com/watch?v=ZbVRMKC0bb0

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents: Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional; Director/a de relacions públiques, encarregat d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor/a de comunicació; Gestor/a de comunitats o community manager.

Amunt

 És recomanable, haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit. 

Amunt

Objectius

 • Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.
 • Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.
 • Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació en línia.

 Competències

 •  Competències bàsiques
  • Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis; 
  • Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats; 
  • Que l'estudiantat posseeixi les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Competències generals
  • Generació de noves idees ( creativitat , iniciativa i innovació ) .
 • Competències transversals
  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Competències específiques
  • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
  • Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en xarxes socials i dissenyar propostes innovadores.
  • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
  • Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.
  • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització demostrant una comprensió àmplia, detallada i fonamentada dels seus aspectes teòrics i pràctics. 
 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.
 • Analitzar, interpretar i avaluar l'impacte dels mitjans digitals en la comunicació corporativa i institucional de les organitzacions. Analitzar la reputació online d'una empresa o institució.
 • Dissenyar un pla de comunicació específic per a una organització, aplicant estratègies de comunicació digitals avançades a les xarxes més adequades, tenint en compte el seu encaix en el seu pla de comunicació global.

Amunt

 • Identifica una crisi de Reputació Online
 • Audita la Reputació d'una empresa a la xarxa
 • Dissenya el teu Pla de Comunicació a la xarxa.

Amunt

Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
RKUOC Audiovisual
Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins Web
Social media Toolkit Web
Comunicació digital i reputació en línia. Repte 3 Audiovisual
Comunicació digital i reputació en línia. Repte 2 Audiovisual
Comunicació digital i reputació en línia. Repte 1 Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
Toolkit de gènere Web
Reputació digital per a empreses PDF
Importància de la reputació digital Audiovisual
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

Burgueño, J.M. (2018). Qué hacer cuando arde la red: gestión de crisis de comunicación on-line. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. https://protected-content.ftp.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/epub/9788491802419.pdf

Lalueza, F. (2017). Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins. Universitat Oberta de Catalunya.  https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00247980/

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [INFOGRAFIA]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00251627/pdf/PID_00251627.pdf

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [INFOGRAFIA]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00284959/

Leiva-Aguilera, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. [PODCAST]. Universitat Oberta de Catalunya. https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00247208/

López, J. (2018). SOS. 25 casos para superar una crisis de reputación digital. Universitat Oberta de Catalunya. https://protected-content.ftp.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/epub/9788491801818.pdf

Martínez, S.; Leiva, J. (2017). Social Media Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya. http://eines-social-media.aula.uoc.edu/

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Com citar [Infografía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/continguts/Com-citar/index.html

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central? https://www.campus.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/formacio/MANUAL_DESCARREGA_PROQUEST_EBOOK_CAT_2020.pdf

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Mètrica i avaluació de social media. [Biblioguía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/biblioguies/biblioguia/Metrica-i-avaluacio-de-social-media/

Universitat Oberta de Catalunya (s.f.). Xarxes socials. [Biblioguía]. https://biblioteca.uoc.edu/ca/biblioguies/biblioguia/Xarxes-socials/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt