Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus Codi:  M3.359    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les habilitats directives fan referència a les capacitats, habilitats i coneixements que una persona posseeix per a realitzar les activitats de lideratge i coordinació en el paper de gerent o líder d'un grup de treball o organització. Poden ser habilitats estratègiques, tàctiques, operatives, tècniques, interpersonals, conceptuals, diagnòstiques, de comunicació, presa de decisions i habilitats d'administració del temps. Per altra banda, la formació de portaveus dota de les eines necessàries per a traslladar missatges amb eficàcia adaptant les necessitats i funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.

Qualsevol organització, sigui del tipus que sigui, està constituïda per persones que li atorguen una dimensió real quan posen les capacitats que posseixen al servei del seus objectius. Aquestes capacitats es coneixen de manera genèrica com a habilitats, o també competències, i es manifesten en la manera de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball. Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament relatiu a les organitzacions és el que marca la diferència entre unes i altres. Són importants en qualsevol lloc de treball, però ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.

Per tant, el desenvolupament d'habilitats és actualment essencial per a l'èxit professional i personal. Entre aquestes habilitats, resulten especialment importants les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben gran quantitat d'aspectes que, la major part del temps, actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.

 

Amunt

Aquesta assignatura obligatòria busca abastar una extensa formació relativa al desenvolupament d'habilitats directives i expressió oral i escrita, orientada a dirigir-se a públics externs i interns com a portaveu.

Amunt

A qualsevol empresa, institució, organització, partit polític, etc; un professional de la comunicació especialitzat en habilitats directives, lideratge i formació de portaveus pot exercir, doncs la necessitat de formació i assessorament dels càrrecs directius és constant i necessita pràctica.

Amunt

Competències bàsiques

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons que les fomenten- a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

Comunicació oral i escrita.

Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals

Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per a dissenyar i dirigir e implementar accions de gabinet de premsa, aplicant una correcta expressió oral i escrita.

 

Resultats d'aprenentatge

CG31 - Comunicació oral i escrita

RAP 1 - Desenvolupar les habilitats d'expressió oral i escrita

RAP 2 - Adquirir coneixements de vocabulari tècnic i especialitzat sobre les matèries que es treballen en el Repte.

CG5 - Lideratge i presa de

Decisions

RAP 1: Conèixer els mecanismes de motivació de les persones

RAP 2: Adquirir eines per a realitzar el correcte empoderament i delegació d'equips de treball

RAP 3: Desenvolupar les habilitats interpersonals necessàries per garantir la correcta gestió de l'equip

RAP 4: Desenvolupar el sentit de l'equitat per utilitzar correctament la gestió de la funció directiva, la capacitat d'entendre les relacions en els grups de treball i la disposició al diàleg i a la negociació

CT2 - Comunicació eficaç,

integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva

 

RAP 1: Desenvolupar la capacitat de de comunicació i síntesi, així com d'argumentació, tant pel que fa en la presentació del treball escrit com en la simulació dels exercicis

  • CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respetuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i disenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 RAP1: Incorporar l'anàlisi crítica de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política,  lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'events..

RAP 2: Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i  formular accions per a contrarestarles. 

RAP 3: Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així como del codi deontològic professional, en situacions  complexes.

Amunt

Presentació

Habilitats personals

Habilitats interpersonals i de grup

Formació de portaveus

Amunt

David Tomás, reconegut com el primer director de felicitat d'Espanya Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
Guia habilitats directives, lideratge i formació de portaveus XML
Guia habilitats directives, lideratge i formació de portaveus DAISY
Guia habilitats directives, lideratge i formació de portaveus EPUB 2.0
Guia habilitats directives, lideratge i formació de portaveus MOBIPOCKET
Guia habilitats directives, lideratge i formació de portaveus HTML5
Guia habilitats directives, lideratge i formació de portaveus PDF
Toolkit de gènere Web
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web
Tertúlia sobre lideratge femení Audiovisual
Entrevista a Idoia Camacho, autora del llibre Formación de portavoces Audiovisual

Amunt

Trobareu els recursos disponibles associats a cada PAC, dins de les mateixes, a partir del calendari. L'enunciat de cada PAC, amb els recursos associats, serà visible per als estudiants el dia programat en el calendari.

A cada PAC es detalla quin contingut cal llegir i el temps de dedicació aproximat.

En l'activitat de PRESENTACIÓ, s'inclouen recursos generals que poden ser d'utilitat per al desenvolupament de les pràctiques (recusos lingüístics, recursos generals sobre comunicació, etc.). Es recomana fer una vista ràpida dels mateixos doncs són rics en continguts i eines de suport. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt