Business & entrepreneurship Codi:  M3.361    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

In the increasingly competitive business environment, there is a rising demand for creativity, innovation and uniqueness. Such a context, in turn, has created a growing demand for businesses to be enterprising.

The Business and Entrepreneurship course has been developed in close partnership with industry experts to give you the business knowledge and work experience you need to advance in management positions throughout the enterprising service sector or set up your own business. This course allows students to develop their knowledge and understanding of core business functions and activities and to appreciate how they work together in a contemporary global and digital business environment. 

Entrepreneurship is about finding your passions and talents and putting them to work in a changing marketplace. It is also about challenge, persistence and generating market impact by creating new execution strategies for doing old things in new ways.

This course is not a "spectator" course. Studients will be actively researching, testing and putting their own ideas and concepts to work. They will spend time researching and collecting data for developing their ideas and concepts in the marketplace.

Amunt


This subject is optional and will allow you to obtain all the necessary knowledge of the business and entrepreneurship sphere.

Amunt

This subject complements the training necessary to acquire the skills required to carry out the following professional functions: Responsible for corporate communication in companies or institutions. Public Relations Manager. Communication auditor. Communication consultant.

Amunt

The course has no enrollment prerequisites. 

Amunt

OBJECTIVES

Business is inherently entrepreneurial. However, the knowledge an entrepreneur requires is distinct from that of other business managers. The Business & Entrepreneurship course teaches how to harness opportunities and build a successful business from the ground up. This program trains students in sound business principles, preparing a business plan, and financing and managing a small business. Students are encouraged to visualize and form a business by being creative and using new innovation tools (Business Innovation and start-ups). Through developing a business, students acquire the necessary skills to start out on the path of operating a successful business. Entrepreneurship is an attitude and mindset in addition to a set of skills. Whether you start your own business or bring an entrepreneurial approach to your work for an organization, you will ensure your success by always assuming the role of an entrepreneur. At its heart is your ability to look creatively at business opportunities to create value in all its forms: money, independence and influence. We will explore tools and techniques for identifying new entrepreneurial opportunities by in-depth learning about an industry. Entrepreneurship focuses on recognizing a business idea or opportunity and formulating or developing this opportunity into a business.

BASIC AND GENERAL SKILLS

 • Generation of new ideas (creativity, initiative and innovation).
 • Leadership and decision making.

SPECIFIC SKILLS

 • To acquire the ability to make decisions from a strategic approach based on rigorous research results.
 • To adapt the communicative message to the specifics of the organization's operation, identifying stakeholders, and through the different traditional and emerging communication channels.
 • To know how to apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or little-known environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their study area.
 • To possess the learning skills that allow them to continue studying in a way that will be largely self-directed or autonomous.

LEARNING OUTCOMES

 • To recognize the characteristics of companies to understand their communicative needs, to understand the operation of the company and the financial language to be part of the organization's dominant coalition.

 • To manage communication of startups.

 • To design entrepreneurial strategies able to dispose of new types of communication companies.

Amunt

BUSINESS DEVELOPMENT TODAY
DECIDING ON A BUSINESS
THE ENTREPRENEURIAL MINDSET
CREATING THE VALUE
THE BUSINESS PLAN
THE MARKETING PLAN
FINDING THE MONEY
FINANCIAL MANAGEMENT FUNDAMENTALS

Amunt

Material Suport
Business & Entrepreneurship. Challenge 4 Audiovisual
The entrepreneur minset XML
The entrepreneur minset DAISY
The entrepreneur minset EPUB 2.0
The entrepreneur minset MOBIPOCKET
The entrepreneur minset HTML5
The entrepreneur minset PDF
Deciding on a business XML
Deciding on a business DAISY
Deciding on a business EPUB 2.0
Deciding on a business MOBIPOCKET
Deciding on a business HTML5
Deciding on a business PDF
New business models. Enterpreneurship in the technology century XML
New business models. Enterpreneurship in the technology century DAISY
New business models. Enterpreneurship in the technology century EPUB 2.0
New business models. Enterpreneurship in the technology century MOBIPOCKET
New business models. Enterpreneurship in the technology century HTML5
New business models. Enterpreneurship in the technology century PDF
A successful star-up company: AYUNA Audiovisual
How to develop communication with little budget? PDF
Entrepreneurship in the Digital World Audiovisual
Creating the value XML
Creating the value DAISY
Creating the value EPUB 2.0
Creating the value MOBIPOCKET
Creating the value HTML5
Creating the value PDF
The marketing plan XML
The marketing plan DAISY
The marketing plan EPUB 2.0
The marketing plan MOBIPOCKET
The marketing plan HTML5
The marketing plan PDF
The business plan XML
The business plan DAISY
The business plan EPUB 2.0
The business plan MOBIPOCKET
The business plan HTML5
The business plan PDF
Financial management fundamentals XML
Financial management fundamentals DAISY
Financial management fundamentals EPUB 2.0
Financial management fundamentals MOBIPOCKET
Financial management fundamentals HTML5
Financial management fundamentals PDF
Finding the money XML
Finding the money DAISY
Finding the money EPUB 2.0
Finding the money MOBIPOCKET
Finding the money HTML5
Finding the money PDF
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Toolkit de gènere Web
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

Als diferents NIUs de l'aula es podrà consultar la Bibliografia associada a cada bloc de contingut.

Amunt

The learning methodology of this course is based on the work that has to be developed by each continuous assessment activity. This continuous assessment is a perfect strategy integrated in the learning process, conceived as a mechanism to learn and give reciprocal feedback

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en l'avaluació contínua (AC) comporta l'obligació de fer l'examen presencial (si n'hi ha) per a superar l'assignatura. Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les PAF presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

This course can only be passed through a Continuous Assessment (CA). The final mark on the continuous assessment will be the final mark for the subject. The subject's accreditation formula takes into accoun the four Continuos Asssessment Tasks (CAT) as follows: 

 • CAT 1: 10%
 • CAT 2: 30%
 • CAT 3: 30%
 • CAT 4: 30%

Amunt

After the deadline for delivering each Continuous Assessment Activity (CAA), the consultant will provide students with a solution to the exercise through the Message Board. He or she will post the grade for each student on the Assessment Register and a personal commentary.

Amunt