Cultura del disseny i les marques Codi:  M3.367    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Cultura del disseny i les marques pretèn dotar d'un context teòric, històric i cultural del disseny de marques i de la seva omnipresència. Es tracta d'una assignatura interdisciplinària en la que, a partir de reptes, els estudiants aniran descobrint la història de les marques, la noció de cultura del disseny i la seva importància en la vida quotidiana, el rol que juguen les marques en la creació i consolidació d'identitats, des d'un punt de vista social i crític. I les possibilitats que permet, en termes d'innovació, el disseny i conceptualització d'una marca.

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona dintre del pla d'estudis amb l'assignatura Estratègia de branding i arquitectura de marca, i amb altres assignatures de caire teòric i metodològic, com Tendencies i enfocs del disseny, i Investigació i innovació en disseny.

Amunt

Tots aquells perfils relacionats amb el disseny gràfic, el brànding i la publicitat.

Amunt

No se'n requereixen.

Amunt

Objectius

 • Adquirir cultura professional per interlocutar amb els actores implicats en un procés de disseny de marca.

 • Comprendre les dimensions sociales i culturals de les marques.

 • Realitzar diagnòstics sobre la situació de les marques a partir dels seus elements de disseny.

 

Competències

 • Saber aplicar els coneixments adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Identificar les estructures i processos del context professional del diseny, des d'una perspectiva local i global.

 • Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètico en relació a la pràctica professional del disseny i l'impacto del mateix.
 • Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, bo i integrant idees complexes i argumentant-les de forma persuassiva, amb estil propi, seguretat i fluidesa, a més amb un alt grau d'autonomia.
 • Comprendre el procés de creació d'una marca i saber-lo aplicar des del concepte inicial, juntament amb el naming, la seva representació gràfica (logotip/isotip/imagotip) y les diferents aplicacions.que l'acompanyaran.
 • Conèixer la història i el context en què es desenvolupa la cultura de marca, i dotar d'un discurs propi les propostes de brànding.
 • Reconèixer les tendències i enfocaments actuals del disseny que tinguin en compte les problemàtiques socials i medioambientals i saber-les aplicar en el disseny de marca.
 • Valorar i aplicar el disseny como un factor d'innovació per tal de transmetre valors estratègics de les marques, i alhora fomentar l'anàlisi i la creativitat.

Amunt

 • El disseny com a producte cultural. La marca com a producte del disseny.
 • Història i referents del disseny de marques.
 • Del plural al singular: el disseny i les marques en el context de la Brand Culture.
 • Les marques en l'entorn del "no logo".
 • Semiòtica i semàntica de les marques.
 • Logos, ethos i pathos de les marques.
 • Identitats culturals i identitat de marca.
 • De la cultura de consum a la cultura del valor: tendències en l'era "Brandoffon".

Amunt

Material Suport
Història de la marca XML
Història de la marca DAISY
Història de la marca EPUB 2.0
Història de la marca MOBIPOCKET
Història de la marca HTML5
Història de la marca PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge i eines de suport es detallen en cada activitat.

Amunt

La bibliografia i fonts d'informació es detallen per a cadascuna de les activitats de l'AC.

Amunt

L'assignatura es planteja a través de reptes pràctics que contemplen problemàtiques relacionades amb la cultura del disseny i les marques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada consta de tres reptes, o activitats marcades en el calendari, i que aborden respectivament: la història de les marques; els aspectes socials i de consum; la cultura del disseny i la seva formulació dins del brànding. 

**IMPORTANT: El sistema d'avaluació a la UOC és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter individual. Això significa que no es permet la presentació de treballs no originals (és a dir, còpies/plagis de treballs amb autoria diferent a la de l'estudiant que presenta l'exercici). I Tot i que és del tot recomanable la utilització de bibliografia i fonts d'Internet per donar solidesa als treballs,  la no referència o citació a les mateixes (sigui quin sigui els seu format: text, vídeo, àudiio, ...), així com el seu abusiu serà considerat un plagi.

En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada total o parcialment d'un altre treball o el plagi de fonts no citades comportarà la consideració de l'activitat com a suspesa. 

Quan es detecti una incidència d'aquest tipus, el consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant mitjançant un missatge a la seva bústia personal i informarà de l'incident al Professor Responsable de l'Assignatura (i a les instàncies de la UOC que cregui convenients)

Difusió i divulgació dels treballs: Sempre que l'estudiant no indiqui explícitament el contrari, s'entén que la UOC resta autoritzada a difondre els treballs d'aquesta assignatura amb finalitats docents, incloent la seva possible publicació.

Amunt

Serà la nota mitjana ponderada resultant de l'avaluació parcial de cada una de les activitats o reptes.

Amunt

Els/les estudiants rebran feedback personalitzat en cada activitat.

Durant el procés de treball s'atendran les consultes i els dubtes que puguin generar-se després de la publicació de l'enunciat, així com aquelles que demanin orientacions sobre el repte o activitat a desenvolupar.

Una vegada publicades les qualificacions de cada activitat, els estudiants rebran un comentari personalitzat de l'avaluació.

Amunt