Tipografia i brànding Codi:  M3.371    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La tipografia és l'element principal de la construcció d'una marca. Transmetre una imatge pròpia a través de la comunicació empresarial és un gran repte per a tothom. En els nostres temps i amb els mitjans digitals i d'internet existents, l'escriptura continua sent el transmissor d'informació més important i per tant també el mitjà més diferencial per a la creació de la imatge de l'empresa.

En aquesta assignatura, tractarem totes aquelles tipografies noves (així com els grans clàssics) que són adequades per al camp corporatiu. Estudiarem quins són els factors necessaris per a poder assegurar una correcta elecció i adaptació de la tipografia corporativa a la marca.

Coneixerem els avantatges i solucions, aportant casos pràctics que demostren el camí a seguir, per a treballar correctament amb la tipografia corporativa a nivell de tots els empleats, aconseguint plasmar el disseny corporatiu en tota la comunicació escrita de l'empresa tant interna (fax, carta, presentació, etc.) com externa (fullets, catàlegs, web, xarxes socials, etc.). Veurem els passos a seguir per aconseguir una bona implantació de la tipografia en l'empresa a nivell normatiu i funcional per a un desenvolupament correcte.

Amunt

Com a part d'aquest màster, la tipografia és un dels elements claus del branding, ja que és aplicable a les diverses assignatures de el pla d'estudis, com per exemple la identitat visual de la marca, l'experiència de la marca (publicitat, màrqueting directe, promocions, esdeveniments) o els diversos elements d'identitat físics o digitals (senyalització, identificació de personal, papereria corporativa, web-site corporativa).

Amunt

Els camps associats són els descrits a les sortides professionals de la titulació: especialista en branding (professional que analitza i planteja l'estratègia de la marca més adient per a les empreses), responsable de marca - brand guard (especialista que s'ocupa de garantir que totes les aplicacions i accions comunicatives d'una marca tinguin coherència amb l'estratègia de branding, un cop implementades), director/a d'art i storytelling (perfil eminentment creatiu, que conceptualitza les idees i és el responsable de la coherència estètica i narrativa d'una marca en procés de disseny), dissenyador/a especialista en imatge corporativa (professional especialitzat en disseny de logotips i qualsevol altre element d'imatge corporativa empresarial o institucional), i dissenyador/a de packaging i entorn de marca (responsable del disseny d'embalatges i imatge gràfica d'un producte).

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura és recomanable tenir experiència professional en algun dels següents àmbits, o haver realitzat algun dels estudis (llicenciatura o grau) que es detallen a continuació: Disseny, Belles Arts, Multimèdia, Comunicació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny Industrial i Arquitectura, o titulacions equivalents o afins.

Amunt

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis.

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats procedents d'estudis de llicenciatura o grau de Disseny, Belles Arts, Multimèdia, Comunicació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny Industrial i Arquitectura, o titulacions equivalents o afins.

Els titulats procedents d'altres titulacions no hauran de cursar complements de formació si disposen d'experiència professional d'un mínim de dos anys en algun dels àmbits professionals següents: Disseny gràfic, Comunicació de marca, Packaging, Tipografia, Direcció d'art, Producció audiovisual, Disseny UX, Publicitat i creativitat, Multimèdia i disseny web.

Per a donar compliment a aquest criteri, s'haurà de presentar aquella documentació que acrediti un mínim de dos anys d'experiència professional en els àmbits descrits. 

Amunt

Competències bàsiques i generals:

 • Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
 • Analitzar i sintetitzar informació complexa, establint un diàleg amb el client, i elaborant documents de disseny.

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar de manera crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Comprendre el procés de creació d'una marca i saber-lo aplicar des del concepte inicial passant pel naming, la seva representació gràfica (logotip) i les diferents aplicacions.
 • Demostrar el coneixement històric i contextual on es desenvolupa la cultura de marca, dotant d'un discurs propi les propostes de branding.
 • Valorar i aplicar el disseny com un factor d'innovació per a transmetre valors estratègics de les marques, fomentant l'anàlisi i la creativitat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en fites i fases que es corresponen amb les diferents PACs plantejades al llarg del curs. Contemplen els següents punts:

 • Processos d'investigació de diferents marques comercials o promocions de producte, amb el fi d'entendre els noms de les tipografies, les seves ubicacions dintre dels grups de classificació, i les seves principals característiques morfològiques.

 • Exploració de logotips corporatius i de producte des de la perspectiva de l'anàlisi de mercat, la competència, l'estratègia de marca o el consumidor final.

 • Selecció de les tipografies enfocades al tipus de consumidor, tipus de producte, públic objectiu, canals de distribució i elements de comunicació offline i online.

 • Disseny de logotips basats en idees i referents, elecció tipogràfica, realització de proves i combinacions amb diferents estils de la família tipogràfica i proves de composició i color.

 • Aplicació de la marca final a elements de promoció, fent servir els diferents estils de les famílies tipogràfiques.

Amunt

Material Suport
Tipografia i composició tipogràfica PDF
Tipografia. Wordpress Web
Tipografia - Vídeo 0. Passos bàsics per a crear una memòria Audiovisual
Tipografia - Vídeo 1. El caràcter Audiovisual
Tipografia - Vídeo 2. La paraula Audiovisual
Tipografia - Vídeo 3. Composició, alineació i textura tipogràfica Audiovisual
Tipografia - Vídeo 4. Crims tipogràfics Audiovisual
Classificació tipogràfica Audiovisual
Variacions, estils i jerarquies tipogràfiques Audiovisual
Composició i textura tipogràfica Audiovisual
Tipografia avançada. Galeria de projectes Web

Amunt

La metodologia de treball de l'assignatura es projecta en treball individual autònom continu amb la presentació dels diferents reptes. Els estudiants es troben en aules conjuntament, on poden debatre i intercanviar posicions, opinions, valoracions i suggeriments entre ells.

El professorat guiarà i orientarà l'estudiant a través del Tauler de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. El professorat també respondrà els dubtes que vagin sortint en el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia personal.

Cadascuna de les pràctiques i proves d'avaluació continuada s'avaluarà per separat amb uns criteris que quedaran especificats en el propi document. El consultor farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les PAC i pràctiques lliurades i  comentarà la resolució de forma qualitativa a nivell individual. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i adquirir el conjunt de les competències.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Especialment en una assignatura eminentment pràctica com aquesta, és imprescindible haver lliurat tots i cadascun dels reptes plantejats per l'equip docent dins dels terminis estipulats en el calendari de l'aula.

La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació dels reptes avaluats.

Amunt