Identitat verbal i storytelling Codi:  M3.373    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les marques ens parlen, es comuniquen també verbalment; d'aquí la importància de parar atenció també a la identitat verbal a l'hora de fer una creació de marca integral. A través d'aquesta, la marca s'expressa i es comunica amb el seu públic, els fa arribar els missatges, que al seu torn han de ser cuidats i ben treballats des de l'estratègia i la creativitat. En aquesta assignatura aprendrem tot el relacionat amb la construcció de la identitat verbal de la marca a partir d'un supòsit pràctic que serà el fil conductor de tots els reptes a realitzar.

Amunt

La identitat verbal és un aspecte que si bé fins al moment poc s'havia reparat en ell, cada vegada aquesta agafant més entitat, motiu pel qual ha d'ocupar un lloc de rellevància en un màster sobre disseny i construcció de marca com el que ens ocupa.
Així doncs, com un dels pilars que sustenten el treball de branding, no s'entén de manera independent sinó en el conjunt de la resta d'assignatures, complementant-les i aportant noves visions i oportunitats.

Amunt

Disseny gràfic, brànding i comunicació.

Amunt

Objectius
 • Comprendre els aspectes verbals d'una marca.
 • Crear una narrativa de marca (storytelling).
 • Dissenyar un projecte de marca que inclogui un desenvolupament d'identitat verbal.
 • Desenvolupar aplicacions d'identitat verbal.
Competències bàsiques i generals
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
CG2 - Aplicar el pensament creatiu per a innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
CG4 - Analitzar i sintetitzar informació complexa, establint un diàleg amb el client, i elaborant documents de disseny.

Competències transversals
CT1- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva, amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
CE2- Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d'una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d'una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d'aquest procés.
CE4- Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de manera coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
CE5- Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per a formalitzar les diferents
aplicacions de la marca.
CE6- Presentar i argumentar un projecte d'identitat corporativa de manera professional, dominant de manera consistent els conceptes inherents al branding i el disseny de marques.

Amunt

 • Identitat verbal de la marca. Definició i exemples.
 • Arquitectura verbal de la marca: naming, taglines, eslògan i claims.
 • Desenvolupament de la identitat verbal.
  • El to de veu
  • L'estil
  • Matriu de missatges (Messaging)
  • El territori verbal
 • Storytelling de marca.
  • Arquetips narratius i marques
 • Com sona la marca: sonic brands. Elements d'àudio (música i so).
  • Àudio logo
  • So d'espera telefònica
  • Cançó de marca
  • Paisatge de marca
  • Efectes d'àudio
 • Creació d'un projecte d'identitat verbal (pot ser la mateixa marca que l'assignatura identitat visual).
 • Desenvolupament de diverses aplicacions d'identitat verbal i d'àudio.
 • Guia d'estil o manual d'identitat verbal.

Amunt

Material Suport
Marca personal Audiovisual
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
Construir una Identitat verbal. Com ho fem? PDF
Manual d'identitat verbal. Què i com?_PDF PDF

Amunt

 • Aprendre fent (learning by doing).
 • Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos.
 • Activitats d'expressió oral que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva.
 • Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes.
 • Aprenentatge indagatiu, mitjançant cerca i gestió d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per poder superar l'assignatura s'han d'haver entregat totes les PACs dins el termini indicat.

Cada PAC pondera un 33% de la nota final de l'assignatura. 

Les aportacions al fòrum i debats es tindran en compte a l'hora d'arrodonir la nota, si s'escau.

Amunt